Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42910
Title: Архітектура сценографії Є. Лисика
Other Titles: Архитектура сценографии Е. Лысыка
Scenography architecture of Ye. Lysyk
Authors: Климко, Зоряна Василівна
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Климко З. В. Архітектура сценографії Є. Лисика : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури : 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури / Зоряна Василівна Климко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – 233 с. – Бібліографія: с. 182–191 (113 назв).
Issue Date: 2018
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: кандидат архітектури
Defense council: Д 35.052.11
Supervisor: Проскуряков, Віктор Іванович
Committee members: Ремізова, Олена Ігорівна
Прибєга, Леонід Володимирович
UDC: 72:792.071.1(477)
Keywords: архітектурно-сценографічні принципи: метафори на завісах, палетах, кулісах
архітектурні засоби гармонізації середовища театральної дії
використання і розвиток архітектурних стилів
розвиток архітектурних цитат
творення нових архітектурних типів
архитектурно-сценографические принципы: метафоры на занавесах, куртинах, кулисах
архитектурные средства гармонизации среди театрального действия
использования и развитие архитектурных стилей
развитие архитектурных цитат
создание новых архитектурных типов
architecturally-scenographic principles: metaphors on curtains, pallets, side-scenes
architecture means of harmonizing the environment of theatre act
application and development of architecture styles
architecture citations development
creating new architecture types
Number of pages: 233
Abstract: Дисертацію присвячено висвітленню феномену, генези, параметрів і місця творчості Є. М. Лисика в національному і світовому мистецтві і культурі, визначенню принципів архітектурно-сценографічної діяльності – однієї з головних складових його творчого методу і їхній розвиток в сучасній Україні. У дисертації досліджено творчу діяльність і доробок Є. М. Лисика у часовому, просторовому, дієвому і творчому розвитку, зроблено аналіз цього доробку порівняно із національним і світовим досвідом із виявленням подібностей, відмінностей, запозичень і автентики. В роботі доведено, що Є. Лисик був, є і залишається найбільш помітним творцем монументальної сценографії в Україні, не лише кінця ХХ – початку ХХІ століть, а й взагалі; що головною складовою сценографічного мистецтва є архітектура, і що архітектура була присутня в творчості Є. М. Лисика, і що ця його творчість, за результатами анкетного опитування, використовується, наслідується і розвивається творцями сучасної архітектури в Україні. У роботі визначені основні заходи і засоби архітектурно-сценографічного формотворення Є. М. Лисика простору і середовища сцен стаціонарних театрів; розроблені рекомендації використання і розвитку принципів його архітектурно-сценографічних ідей в проектах і реалізаціях архітектури театрально-видовищних і культурно-просвітницьких будівель. Результати дисертації, окрім апробацій, впроваджені автором у ескізних та навчальних, експериментально-пошукових проектах і прикладних реалізаціях. Дисертация посвящена освещению феномена, генезиса, параметров и места творчества Е. Н. Лысыка в национальном и мировом искусстве и культуре, определению принципов архитектурно-сценографической деятильности – одной из главных составляющих его творческого метода и их развитию в современной Украине. В диссертации исследована творческая деятельность и наработки Е. Н. Лысыка во временном, пространственном, действенном и творческом развитии. Сделан анализ этих наработок в сравнении с национальным и мировым опытом, с выявлением похожестей, отличий, заимствований и автентики с творчеством около 50 сценографов из Украины, Польши, Австрии, Германии, Итали. В работе доказано, что Е. Н. Лысык был, есть и остаётся наиболее приметным творцом монументальной сценографии в Украине не только конца ХХ, начала ХХI столетий, а и вообще, что главной составляющей сценографического искуства есть архитектура и что архитектура присутствовала в творчестве Е. Н. Лысыка. Что это его творчество, на основании анкетного опроса, используется, наследуется и развивается творцами современной архитектуры в Украине. В работе определены основные мероприятия и средства архитектурно-сценографического формообразования Е. Н. Лысыком пространства и среды сцен стационарных театров; разработаны рекомендации использования и развития принципов его архитектурно-сценографических идей в проектах и реализациях архитектуры театрально-зрелищных и культурно-просветительских зданий. Результаты диссертации, кроме апробаций, в курсах лекций, на конференциях, театральных выставках и фестивалях, внедрены автором в эскизных, учебных, экспериментально-поисковых проектах и прикладных реализациях в Украине и за границей. The thesis is dedicated to presenting the phenomenon, genesis, parameters and place of creative work of Ye. M. Lysyk in national and international art and culture, defining the principles of architecturally-scenographic activity – one of the main components of its artistic method and their development in modern Ukraine. The dissertation researches creative activity and work of Ye. M. Lysyk in time, spatial, efficient and artistic development; completed analysis of this work has been compared to national and international experience with finding similarities, differences, borrowings and authenticity. The work proves that Ye. Lysyk was, is and stays the most prominent creator of monumental scenography in Ukraine, not only at the end of the 20th century but always; that architecture is the main component of scenographic art and that architecture was present in creative work of Ye. Lysyk. According to the survey, this work of his is applied, followed and being developed by the creators of modern architecture in Ukraine. The work defines fundamental measures and means of architecturally-scenographic shape creation by Ye. M. Lysyk, space and environment of stages in permanent theatres; recommendations of principles application and development of his architecturally-scenographic ideas in projects have been designed, as well as implementations of architecture at both theatrically-performing and culturally-educational buildings. The outcome of the dissertation, except for approbation, have been introduced by the author in sketchy and academic, experimental and research projects and applied realizations. On the example of constructions by Lysyk of image compositions on the horizons, curtains, pallets, links of ballet and opera performances, using the method of geometric construction of proportioning algorithm has proven that he was creating his works according to the laws of “golden section”. Finally, the author has demonstrated the influence and development of Lysyk’s architecturally-scenographic ideas during last 25 years on designing of all possible grades by both Lviv Architecture School and other architects in Ukraine: from Dnipro, Kyiv, Chernivtsi, Lviv, Lutsk, Poltava, Chervonograd etc.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42910
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Klymko.pdf.pdfАвтореферат дисертації1,7 MBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_klymko.pdfДисертаційна робота12,41 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_prybyega.pdfВідгук офіційного опонента1,18 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_remizova.pdfВідгук офіційного опонента2,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.