Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42904
Назва: Розроблення системи верифікації соціально-демографічних даних учасника віртуальної спільноти
Інші назви: Development of verification system of socio-demographic data of virtual community member
Разработка системы верификации социально-демографических данных участников виртуальных сообществ
Автори: Федушко, Соломія Степанівна
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Федушко С. С. Розроблення системи верифікації соціально-демографічних даних учасника віртуальної спільноти / С. С. Федушко // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2016. – № 3. – С. 87–92. – Бібліографія: 19 назв.
Журнал/збірник: Радіоелектроніка, інформатика, управління
Випуск/№ : 3
Дата публікації: 1-бер-2016
Країна (код): UA
DOI: 10.15588/1607-3274-2016-3-11
УДК: 81’11+32+33: 004.773.2
Теми: система верифікації
віртуальна спільнота
персональні дані
соціально-демографічні характеристики
аналіз
учасник
system of verification
personal data
socio-demographic characteristics
analysis
member
virtual community
система верификации
персональные данные
социально-демографические характеристики
анализ
участник
виртуальная сообщество
Діапазон сторінок: 87-92
Короткий огляд (реферат): Вирішено важливе завдання розроблення системи верифікації соціально-демографічних даних учасника віртуальної спільноти на основі проведення комп’ютерно-лінгвістичного аналізу інформаційного наповнення великої вибірки україномовних віртуальних спільнот. Предметом дослідження є методи та засоби перевірки достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот на основі комп’ютерно-лінгвістичного аналізу результатів їх комунікативної взаємодії. Метою роботи є перевірка правдивості персональних даних, які учасники надають у своїх облікових даних на основі результатів комп’ютерно-лінгвістичного аналізу інформаційних слідів учасників веб-спільнот. Для практичної реалізації поставлених завдань розроблено структуру програмного забезпечення для верифікації соціально-демографічного портрета веб-учасника. Запропоновано метод верифікації персональних даних учасника віртуальної спільноти на основі аналізу інформаційних слідів учасників віртуальних спільнот. Уперше розроблено метод перевірки достовірності персональних даних веб-учасників, що дало змогу спроектувати засіб верифікації соціально-демографічних характеристик учасника веб-спільноти. У результаті проведених досліджень розроблено систему верифікації соціально-демографічних даних учасників віртуальних спільнот, яка формує верифіковані соціально-демографічні портрети цих учасників віртуальних спільнот. Також представлено користувацький інтерфейс розробленої системи верифікації соціально-демографічних даних учасників віртуальних спільнот. Отримані результати системи дозволяють підвищити ефективність загального процесу управління веб-спільнотами. Апробації розроблених методів і засобів для вирішення завдань у веб-адміністрування спільноти доводиться їх результативність та ефективність. Кількість фальшивих спрацювань системи верифікації не перевищує 18%. The important task of developing verification system of data of virtual community member on the basis of computer -linguistic analysis of the content of a large sample of Ukrainian virtual communities is solved. The subject of research is methods and tools for verification of web-members socio-demographic characteristics based on computer-linguistic analysis of their communicative interaction results. The aim of paper is to verifying web-user personal data on the basis of computer-linguistic analysis of web-members information tracks. The structure of verification software for web-user profile is designed for a practical implementation of assigned tasks. The method of personal data verification of web-members by analyzing information track of virtual community member is conducted. For the first time the method for checking the authenticity of web members personal data, which helped to design of verification tool for socio-demographic characteristics of web-member is developed. The verification system of data of web-members, which forms the verified socio-demographic profiles of web-members, is developed as a result of conducted experiments. Also the user interface of the developed verification system web-members data is presented. Effectiveness and efficiency of use of the developed methods and means for solving tasks in web-communities administration is proved by their approbation. The number of false results of verification system is 18%. Решено важная задача разработки системы верификации социально-демографических данных участника виртуального сообщества на основе проведения компьютерно-лингвистического анализа информационного наполнения большой выборки украиноязычных виртуальных сообществ. Предметом исследования являются методы и средства проверки подлинности социально-демографических характеристик участников виртуальных сообществ на основе компьютерно-лингвистического анализа результатов их коммуникативного взаимодействия. Целью работы является проверка достоверности персональных данных, которые участники предоставляют в своих учетных данных на основе результатов компьютерно-лингвистического анализа информационных следов участников веб-сообществ. Для практической реализации поставленных задач разработана структура программного обеспечения для верификации социально-демографического портрета веб-участника. Предложен метод верификации персональных данных участника виртуального сообщества на основе анализа информационных следов участников виртуальных сообществ. Впервые разработан метод проверки достоверности персональных данных о участников, что позволило спроектировать средство верификации социально-демографических характеристик участника веб-сообщества. В результате проведенных исследований разработана система верификации социально-демографических данных участников виртуальных сообществ, которая формирует верифицированы социально-демографические портреты этих участников виртуальных сообществ. Также представлены интерфейс разработанной системы верификации социально-демографических данных участников виртуальных сообществ. Полученные результаты системы позволяют повысить эффективность общего процесса управления веб-сообществами. Апробации разработанных методов и средств для решения задач в веб-администрирования сообщества приходится их результативность и эффективность. Количество фальшивых срабатываний системы верификации не превышает 18%.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42904
ISSN: 1607-3274
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ric.zntu.edu.ua/article/view/81350
Перелік літератури: 1. Jones S. Cybersociety: Computer-mediated communication and community / S. Jones. – Thousand Oaks, CA : Sage, 1995. – P. 1–34. 2. Oldenburg R. Great good place: Cafes, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day / R. Oldenburg. – NY : Paragon House. – 2009. – P. 185–243. 3. Ludlow P. Crypto anarchy, cyberstates, and pirate utopias / P. Ludlow. – Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2001. – P. 65–129. 4. Arinze B. Some antecedents and effects of trust in virtual communities / B. Arinze, C. Ridings, D. Gefen // Journal of Strategic Information Systems. – 2002. – № 11. – P. 271–395. 5. Rheingold H. The virtual community: Homesteading on the electronic frontier / H. Rheingold. – Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2000. – P. 169–229. 6. Федушко С. Алгоритм валідації інтернет-імен користувачів віртуальних спільнот / С. Федушко, Ю. Сєров // Вісник НУ «ЛП» : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2011. – № 719. – С. 215–219. 7. Fedushko S. Design of registration and validation algorithm of member’s personal data / S. Fedushko, Yu. Syerov // International Journal of Informatics and Communication Technology. – 2013. – Vol. 2, No. 2. – P. 93–98. DOI: 10.11591/ij-ict.v2i2.3960. 8. Andrukhiv A. Integrating new library services into the University Information System / A. Andrukhiv, M. Sokil, S. Fedushko // Library management. – 2014. – No. 1 (6). – P. 79–87. 9. Fedushko S. Concept of Strategic Positioning for Travel Agency in Social Networks / S. Fedushko, J. Bekesh // Open J. of Communications and Software. – 2014. – Vol. 1(2). – P. 1–9. 10. Fedushko S. Algorithm of the cyber criminals identification / S. Fedushko, N. Bardyn // Global Journal of Engineering, Design & Technology. – 2013. – Vol. 2, No. 4. – P. 56–62. 11. Федушко С. Особливості визначення та опису соціально-демографічних характеристик в соціальних комунікаціях / С. Федушко // Вісник НУ «ЛП» : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – № 694. – Львів, 2011. – С. 75–85. 12. Peleschyshyn A. Gender similarities and differences in online identity and Internet communication / A. Peleschyshyn, S. Fedushko // Computer Science and Information Technologies: Proc. of the Intern. Conf. «CSIT-2010». – Lviv, 2010. – P. 195–198. 13. Fedushko S. Development of a software for computer-linguistic verification of socio-demographic profile of web-community member [Electronic resource] / S. Fedushko // Webology. – 2014. – Vol. 11, No. 2, Article 126. – Available at: http://www.webology.org/ 2014/v11n2/a126.pdf DOI: 10.6084/m9.figshare.205664. 14. Syerov Yu. The computer-linguistic analysis of socio-demographic profile of virtual community member / Yu. Syerov, A. Peleschyshyn, S. Fedushko // Intern. Journal of Computer Science and Business Informatics. – 2013. – Vol. 4 (1). – P. 1–13. 15.The verification of virtual community member’s sociodemographic profile / [Fedushko S., Peleschyshyn O., Peleschyshyn A., Syerov Yu.] // Advanced Computing: An International Journal. – AIRCC, 2013. – Vol. 4, No. 3. – P. 29– 38. DOI: 10.5121/acij.2013.4303. 16. Verification of socio-demographic characteristics of virtual community members / [Fedushko S., Peleshchyshyn A., Korzh R., Syerov Yu.] // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. – Lviv-Slavske, 2014. – P. 632. 17.The cataloging of virtual communities of educational thematic [Electronic resource] / [Korzh R., Peleschyshyn A., Syerov Yu., Fedushko S.] // Webology. – 2014. – Vol. 11, No. 1, Article 117. – 16 p. Available at: http://webology.org/2014/v11n1/a117.pdf. DOI: 10.6084/m9.figshare.2056650. 18.Determination of the account personal data adequacy of webcommunity member / Fedushko S., Syerov Yu., Peleschyshyn A., Korzh R. // Intern. Journal of Computer Science and Business Informatics. – Vol. 15 (1). – 2015. – P. 1–12. 19. Федушко С. С. Методи та засоби комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 10.02.21 – «Cтруктурна, прикладна та математична лінгвістика» / Федушко С. С.; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л., 2015. – 20 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.2183.9121.
References: 1. Jones S. Cybersociety: Computer-mediated communication and community. Thousand Oaks, CA, Sage, 1995, pp. 1–34. 2. Oldenburg R. Great good place: Cafes, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day. NY, Paragon House, 2009, pp. 185–243. 3. Ludlow P. Crypto anarchy, cyberstates, and pirate utopias. Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2001, pp. 65–129. 4. Arinze B., Ridings C., Gefen D. Some antecedents and effects of trust in virtual communities, Journal of Strategic Information Systems, 2002, No. 11, pp. 271–395. 5. Rheingold H. The virtual community: Homesteading on the electronic frontier. Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2000, pp. 169–229. 6. Fedushko S., Syerov Yu. Alhorytm validatsiyi internet-imen korystuvachiv virtual’nykh spil’not, Visnyk NU «LP»: Kompiyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi. L’viv, 2011, No. 719, pp. 215–219. 7. Fedushko S., Syerov Yu. Design of registration and validation algorithm of member’s personal data, International Journal of Informatics and Communication Technology, 2013, Vol. 2, No. 2, pp. 93–98. DOI: 10.11591/ij-ict.v2i2.3960. 8. Andrukhiv A., Sokil M., Fedushko S. Integrating new library services into the University Information System, Library management, 2014, No. 1 (6), pp. 79–87. 9. Fedushko S., Bekesh J. Concept of Strategic Positioning for Travel Agency in Social Networks, Open J. of Communications and Software, 2014, Vol. 1(2), pp. 1–9. 10.Fedushko S., Bardyn N. Algorithm of the cyber criminals identification, Global Journal of Engineering, Design & Technology, 2013, Vol. 2, No. 4, pp. 56–62. 11.Fedushko S. Osoblyvosti vyznachennya ta opysu sotsial’nodemohrafichnykh kharakterystyk v sotsial’nykh komunikatsiyakh, Visnyk NU «LP», Komiyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, No. 694, L’viv, 2011, pp. 75–85. 12. Peleschyshyn A., Fedushko S. Gender similarities and differences in online identity and Internet communication, Computer Science and Information Technologies: Proc. of the Intern. Conf. «CSIT2010». Lviv, 2010, pp. 195–198. 13. Fedushko S. Development of a software for computer-linguistic verification of socio-demographic profile of web-community member [Electronic resource], Webology, 2014, Vol. 11, No. 2, Article 126. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n2/ a126.pdf. DOI: 10.6084/m9.figshare.205664. 14. Syerov Yu., Peleschyshyn A., Fedushko S. The computer-linguistic analysis of socio-demographic profile of virtual community member, Intern. Journal of Computer Science and Business Informatics, 2013, Vol. 4 (1), pp. 1–13. 15. Fedushko S., Peleschyshyn O., Peleschyshyn A., Syerov Yu. The verification of virtual community member’s socio-demographic profile, Advanced Computing: An International Journal. – AIRCC, 2013, Vol. 4, No. 3, pp. 29–38. DOI: 10.5121/acij.2013.4303. 16. Fedushko S., Peleshchyshyn A., Korzh R., Syerov Yu. Verification of socio-demographic characteristics of virtual community members, / Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Lviv-Slavske, 2014, pp. 632. 17. Korzh R., Peleschyshyn A., Syerov Yu., Fedushko S. The cataloging of virtual communities of educational thematic [Electronic resource], Webology, 2014, Vol. 11, No. 1, Article 117, 16 p. Available at: http://webology.org/2014/v11n1/a117.pdf. DOI: 10.6084/m9.figshare.2056650. 18.Fedushko S., Syerov Yu., Peleschyshyn A., Korzh R. Determination of the account personal data adequacy of web-community member, Intern. Journal of Computer Science and Business Informatics, 2015, Vol. 15 (1), pp. 1–12. 19 Fedushko S. S. Methods and means of computer-linguistic verification of web communities members socio-demographic characteristics. Thesis for a Ph. D degree in specialty 10.02.21 – structural, applied and mathematical linguistics. Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2015, 20 p. DOI: 10.13140/ RG.2.1.2183.9121 [in Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Статті та тези

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
riu_2016_3_13.pdfОсновна стаття874,31 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора