Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42895
Назва: Role of mercy in Christian self-upbringing
Автори: Miśkowiec, Ewa
Szymańska, Maria
Приналежність: Jesuit University Ignatianum
Бібліографічний опис: Miśkowiec E. Role of mercy in Christian self-upbringing / Ewa Miśkowiec, Maria Szymańska // Ukrainian Journal of Educational Research. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 2. — No 1. — P. 21–28.
Bibliographic description: Miśkowiec E. Role of mercy in Christian self-upbringing / Ewa Miśkowiec, Maria Szymańska // Ukrainian Journal of Educational Research. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 2. — No 1. — P. 21–28.
Є частиною видання: Ukrainian Journal of Educational Research, 1 (2), 2017
Журнал/збірник: Ukrainian Journal of Educational Research
Випуск/№ : 1
Том: 2
Дата публікації: 20-лют-2017
Видавництво: Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Lviv
Теми: upbringing
self-upbringing
mercy
Christian self-upbringing transformation
role of mercy
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 21-28
Початкова сторінка: 21
Кінцева сторінка: 28
Короткий огляд (реферат): The article is aimed at showing the meaning of role of mercy in Christian up-bringing. The dimensions of Christian merciful upbringing cover the self-conscience level and self-active level where mercy takes its place there in sanctuary of interior meeting man with God that is expressed in latent dialogue between them. It requires understanding of the differences between notions “upbringing” and “self-upbringing”. The first one focuses on exterior influences on a person that undergoes the process of bringing up, the second one focuses on interior factors that need deep consciousness “pushing the person” towards more mature attitude reflected in merciful acts of doing. These acts have the inner and outer character. They let lifelong process of upbringing go towards transforming itself into self-upbringing one. Hence, this article is going to depict some aspects of the latent area of experience fostering building up the mature attitude of a man.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42895
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2017
© Miśkowiec E., Szymańska M., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=18-04-034-f
Перелік літератури: [1] Balcer, E. (2015). Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości [The need of selfupbringing in building the love civilization], in: “Fides et Ratio” 1(21), 34–40.
[2] Chałas, K. (2006). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja [Upbringing towards values. Elements of theory and practice. Dignity, freedom, responsibility, tolerance]. Vol. 1. Lublin-Kielce. Poland.
[3] Chałas K., Kowalczyk S. (2006). Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. 2. Naród, Ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój [Upbringing towards values. Elements of theory and practice. Nation, Mother country, patriotism, state, peace]. Vol. 2. Lublin-Kielce. Poland.
[4] Red. Chałas K. (2006). Wychowanie ku wartościom świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. 3. Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość [Upbringing towards values. Elements of theory and practice. Solidarity, wisdom,community,faithfulness, youth]. Vol. 3. Lublin-Kielce. Poland.
[5] Chałas K. (2007). Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka [Upbringing towards rural values as the opportunity for pupil’s integral development]. Lublin. Poland.
[6] Chałas K., Maj. A. & Mariański J.(2009) Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki, t. 4. Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość [Upbringing towards religious values. Elements of theory and practice. Religion, faith, hope, prayer, sanctity]. Vol. 4. Lublin-Kielce. Poland.
[7] Dabrowski, K. (1975). Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegracje pozytywną [Personality and its formation through positive disintegration]. Warszawa. Poland.
[8] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej [Encyklopaedy of pedagogical axiology],ed. Chałas K., Maj A, Radom. Poland (2016).
[9] Gałkowski, S. (2003). Rozwój i odpowiedzialność [Development and responsibility]. Lublin. Poland.
[10] Guroian, V. (2005). Of weeds & Fairy Tales, The Idols & Devils That Corrupt the Moral Imagination, “Touchstone A Journal of Mere Christianity. Retrieved from http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=18-04-034-f.
[11] Hildebrand, D. (1984). Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec wartości [Fundamental moral attitudes, in: Facing values]. Eds. D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak& J. Tischner, Poznań. Poland.
[12] Jan Paweł II. (1980). Encyklika o Bożym miłosierdziu [Dives in Misericordia].
[13] Jundzwłł, I. (2001). Samowychowanie w: Nowy słownik pedagogiczny [Selfupbringing in: New pedagogical dictionary]. Ed. W. Okoń. Warszawa.
[14] Kowalska, F. (2011). Dzienniczek [Diary], Kraków. Poland.
[15] Kowalski, M. (2010). Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i Impresje [Axiological conscience and ethical subjectivity. Analysis and Impressions]. Kraków. Poland.
[16] Krąpiec, M. A. (2005). Ja-człowiek [I-man]. Lublin. Poland.
[17] Kunowski, S. (2003). Wartości w procesie wychowania [Values in the process of upbringing]. Kraków. Poland.
[18] Łobocki, M. (2009). Teoria wychowania w zarysie [The theory of upbringing in an outline]. Kraków. Poland.
[19] Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia [The pedagogy of accompaniment]. Kraków. Poland.
[20] Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania [Cognitive psychology], Gdańsk.
[21] Matulka, Z. (1995). Samowychowanie chrześcijańskie [The Christian selfupbringing]. Toruń. Poland.
[22] Matulka, Z. (2007). Samowychowanie w życiu chrześcijańskim, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością [Selfupbringing in the Christian life. in: The Christian upbringing. Between tradition and contemporaneity]. Lublin. Poland.
[23] Miśkowiec, E. (2015). Trud własnego rozwoju. Implikacje w życiu człowieka [The effort of own development. Implications in man’s life]. Kraków. Poland.
[24] Nowak, M. (2001). Podstawy pedagogiki otwartej [The foundations of open pedagogy]. Lublin. Poland.
[25] Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania [Theories and concepts of upbringing]. Warszawa. Poland.
[26] Ostrowska, K. (1998). Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości [Around the development of personality and the systems of values].Warszawa. Poland.
[27] Półturzycki, J. (1978). Wdrażanie do samokształcenia [Accostoming to selfeducation]. Warszawa.
[28] Pyc, M. (2010). Chrystologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia [Christology, in: Dogmatics in perspective of God’s mercy]. Ed. K. Góźdź & K. Guzowski. Lublin.
[29] Rosenblatt, L. (1988). Writing and Reading: The transactional theory, in: Technical Report No. 416. Center for The Study of Reading, A Reading Research and Education Center Report, New York University, University of Illinois at Urbana-Champaign 51 Gerty Drive Champaign, Illinois 61820. Retrieved from: www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/18044/ctrst readtechrepv01988i00416_opt.pdf.
[30] Rychlicki, Cz. (2010). “Demitologizacja” obrazu Boga w Deus Caritas est, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia [“Demythologization” of God’s image in Deus Caritas est in: Dogmatics in perspective of God’s mercy]. Ed. K. Góźdź & K. Guzowski, Lublin. Poland.
[31] Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II [Integral upbringing in the concept of John Paul II]. Lublin. Poland.
[32] Sobór Watykański II. (1965). Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 2 [Gravissimum educationis, 2].
[33] Sobór Watykański II (1965). Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym 2, [Dei Verbum], 2.
[34] Sobór Watykański II (1965). Konstytucja duszpasterska o Kościele [Gaudium et spes] 16.
[35] Szymańska, M. (2014). Teacher’s role as moral models in children’s moral development. Journal of Preschool and Elementary School Education, 5(1). Jesuits University Ignatianum in Krakow, Institute of Educational Sciences.
[36] Szymańska, M.(2016). Creative shape of educative love in the light of John Bosco’s preventive system, in: Salezjańska ars educandi, ed. K. Kmiecik-Jusięga & B. Stańkowski, Kraków. Poland.
[37] Szymańska, M. (2017). Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical approach, Kraków. Poland.
[38] Walulik, A. (2011). Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości [Moderative and synergic adult formation]. Kraków. Poland.
[39] Witkowski, L. (1988). Tożsamość i zmiana [Identity and change]. Toruń. Poland.
[40] Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn [Person and act of doing]. Lublin. Poland.
[41] Wołyniec, W. (2010). Charytologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia [Charitology, in: Dogmatics in perspective of God’s mercy], ed. K. Góźdź & K. Guzowski, Lublin. Poland.
[42] Zabielski, J. (2006). Wydobywanie dobra, Koncepcja chrześcijańskiego miłosierdzia [Eliciting good. The concept of Christian mercy]. Białystok. Poland.
References: [1] Balcer, E. (2015). Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości [The need of selfupbringing in building the love civilization], in: "Fides et Ratio" 1(21), 34–40.
[2] Chałas, K. (2006). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja [Upbringing towards values. Elements of theory and practice. Dignity, freedom, responsibility, tolerance]. Vol. 1. Lublin-Kielce. Poland.
[3] Chałas K., Kowalczyk S. (2006). Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. 2. Naród, Ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój [Upbringing towards values. Elements of theory and practice. Nation, Mother country, patriotism, state, peace]. Vol. 2. Lublin-Kielce. Poland.
[4] Red. Chałas K. (2006). Wychowanie ku wartościom świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. 3. Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość [Upbringing towards values. Elements of theory and practice. Solidarity, wisdom,community,faithfulness, youth]. Vol. 3. Lublin-Kielce. Poland.
[5] Chałas K. (2007). Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka [Upbringing towards rural values as the opportunity for pupil’s integral development]. Lublin. Poland.
[6] Chałas K., Maj. A. & Mariański J.(2009) Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki, t. 4. Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość [Upbringing towards religious values. Elements of theory and practice. Religion, faith, hope, prayer, sanctity]. Vol. 4. Lublin-Kielce. Poland.
[7] Dabrowski, K. (1975). Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegracje pozytywną [Personality and its formation through positive disintegration]. Warszawa. Poland.
[8] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej [Encyklopaedy of pedagogical axiology],ed. Chałas K., Maj A, Radom. Poland (2016).
[9] Gałkowski, S. (2003). Rozwój i odpowiedzialność [Development and responsibility]. Lublin. Poland.
[10] Guroian, V. (2005). Of weeds & Fairy Tales, The Idols & Devils That Corrupt the Moral Imagination, "Touchstone A Journal of Mere Christianity. Retrieved from http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=18-04-034-f.
[11] Hildebrand, D. (1984). Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec wartości [Fundamental moral attitudes, in: Facing values]. Eds. D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak& J. Tischner, Poznań. Poland.
[12] Jan Paweł II. (1980). Encyklika o Bożym miłosierdziu [Dives in Misericordia].
[13] Jundzwłł, I. (2001). Samowychowanie w: Nowy słownik pedagogiczny [Selfupbringing in: New pedagogical dictionary]. Ed. W. Okoń. Warszawa.
[14] Kowalska, F. (2011). Dzienniczek [Diary], Kraków. Poland.
[15] Kowalski, M. (2010). Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i Impresje [Axiological conscience and ethical subjectivity. Analysis and Impressions]. Kraków. Poland.
[16] Krąpiec, M. A. (2005). Ja-człowiek [I-man]. Lublin. Poland.
[17] Kunowski, S. (2003). Wartości w procesie wychowania [Values in the process of upbringing]. Kraków. Poland.
[18] Łobocki, M. (2009). Teoria wychowania w zarysie [The theory of upbringing in an outline]. Kraków. Poland.
[19] Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia [The pedagogy of accompaniment]. Kraków. Poland.
[20] Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania [Cognitive psychology], Gdańsk.
[21] Matulka, Z. (1995). Samowychowanie chrześcijańskie [The Christian selfupbringing]. Toruń. Poland.
[22] Matulka, Z. (2007). Samowychowanie w życiu chrześcijańskim, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością [Selfupbringing in the Christian life. in: The Christian upbringing. Between tradition and contemporaneity]. Lublin. Poland.
[23] Miśkowiec, E. (2015). Trud własnego rozwoju. Implikacje w życiu człowieka [The effort of own development. Implications in man’s life]. Kraków. Poland.
[24] Nowak, M. (2001). Podstawy pedagogiki otwartej [The foundations of open pedagogy]. Lublin. Poland.
[25] Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania [Theories and concepts of upbringing]. Warszawa. Poland.
[26] Ostrowska, K. (1998). Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości [Around the development of personality and the systems of values].Warszawa. Poland.
[27] Półturzycki, J. (1978). Wdrażanie do samokształcenia [Accostoming to selfeducation]. Warszawa.
[28] Pyc, M. (2010). Chrystologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia [Christology, in: Dogmatics in perspective of God’s mercy]. Ed. K. Góźdź & K. Guzowski. Lublin.
[29] Rosenblatt, L. (1988). Writing and Reading: The transactional theory, in: Technical Report No. 416. Center for The Study of Reading, A Reading Research and Education Center Report, New York University, University of Illinois at Urbana-Champaign 51 Gerty Drive Champaign, Illinois 61820. Retrieved from: www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/18044/ctrst readtechrepv01988i00416_opt.pdf.
[30] Rychlicki, Cz. (2010). "Demitologizacja" obrazu Boga w Deus Caritas est, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia ["Demythologization" of God’s image in Deus Caritas est in: Dogmatics in perspective of God’s mercy]. Ed. K. Góźdź & K. Guzowski, Lublin. Poland.
[31] Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II [Integral upbringing in the concept of John Paul II]. Lublin. Poland.
[32] Sobór Watykański II. (1965). Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 2 [Gravissimum educationis, 2].
[33] Sobór Watykański II (1965). Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym 2, [Dei Verbum], 2.
[34] Sobór Watykański II (1965). Konstytucja duszpasterska o Kościele [Gaudium et spes] 16.
[35] Szymańska, M. (2014). Teacher’s role as moral models in children’s moral development. Journal of Preschool and Elementary School Education, 5(1). Jesuits University Ignatianum in Krakow, Institute of Educational Sciences.
[36] Szymańska, M.(2016). Creative shape of educative love in the light of John Bosco’s preventive system, in: Salezjańska ars educandi, ed. K. Kmiecik-Jusięga & B. Stańkowski, Kraków. Poland.
[37] Szymańska, M. (2017). Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical approach, Kraków. Poland.
[38] Walulik, A. (2011). Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości [Moderative and synergic adult formation]. Kraków. Poland.
[39] Witkowski, L. (1988). Tożsamość i zmiana [Identity and change]. Toruń. Poland.
[40] Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn [Person and act of doing]. Lublin. Poland.
[41] Wołyniec, W. (2010). Charytologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia [Charitology, in: Dogmatics in perspective of God’s mercy], ed. K. Góźdź & K. Guzowski, Lublin. Poland.
[42] Zabielski, J. (2006). Wydobywanie dobra, Koncepcja chrześcijańskiego miłosierdzia [Eliciting good. The concept of Christian mercy]. Białystok. Poland.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ukrainian Journal of Educational Research. – 2017. – Vol. 2, No. 1Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.