Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42846
Title: Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп’ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання
Other Titles: Increasing the accuracy of evaluation of the performance period of software complex components in multiprocessor computer systems under noise stochastic modeling
Authors: Клушин, Ю. С.
Klushyn, Y.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Клушин Ю. С. Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп’ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання / Ю. С. Клушин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 55–65.
Bibliographic description (International): Klushyn Y. Increasing the accuracy of evaluation of the performance period of software complex components in multiprocessor computer systems under noise stochastic modeling / Y. Klushyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 881. — P. 55–65.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі, 881, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі
Issue: 881
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 004.021
004.383
Keywords: паралельні обчислювальні системи
комплекс взаємопов’язаних робіт
пряме стохастичне моделювання
марковський процес
parallel computing systems
complex interconnected works
direct stochastic modeling
Markov process
Number of pages: 11
Page range: 55-65
Start page: 55
End page: 65
Abstract: Для підвищення точності оцінювання часу виконання складних програмних комплексів на паралельних комп’ютерах розроблено алгоритм рівномірного розподілу вершин графу заданого комплексу взаємопов’язаних робіт. Цей алгоритм використовується у методі поярусного стохастичного моделювання у багатопроцесорних комп’ютерних системах.
To improve the accuracy of the estimation of the time of execution of complex software complexes on parallel computers, an algorithm for the uniform distribution of vertices of a graph of a given set of interrelated works is developed. This algorithm is used in the method of plywood stochastic simulation of multiprocessor computer systems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42846
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2017
© КлушинЮ. С., 2017
References (Ukraine): 1. Hritankov A. S. Matematycheskaja model harakteristik proizvoditlenosti raspredelennyh vychyslitelnyh system. Informatyka, upravlenie, ekonomika TRUDY MFTI. – 2010. – Т. 2, No. 1(5),p. 110–115.
2. Ivanov N. N. Matematycheskoe prognozirovanie nadezhnogo vypolnenija naborov zadach s simetrichnymi raspredelenijami vremeni vypolnenija. Xhurnal “Otkrytoe obrazovanie”, vypusk No. 2–2. – 2011, p. 52–55.
3. Ignatuschenko V. V., Klushyn Ju.S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na parallelnyh kompjuterah: prjamoe stohasticheskoe modelirovanie // Avtomatika i telemehanika – 1994. – No. 12, p. 142–157.
4. Klushyn Ju. S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na parallelnyh kompjuterah // Tez. Dokl. Vtoroj Ukrainskoj konferentzii po avtomaticheskomu upravleniju “Avtomatika – 95”, Lvov, 1995, t. 2, p. 100.
5. Lysenko A. V. Kratkij obzor metodov imitatzyonnogo modelirovanija / A. V. Lysenko, N. V. Gorjachev, I.D/Grab, B. K. Kemalov, N. K. Jurkov // Sovremennye informatzionnye tehnologii. 2011. – No. 14,pp. 171–176.
6. Borshchev A., Filippov A. From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling: Reasons, Techniques, Tools. The 22nd International Conference of the System Dynamics Society, July 25–29, 2004, Oxford, England.
7. Lobuzov A. A. Ispolzovanie statisticheskogo modelirovanija pri izuchenii system macovogo obsluzhyvanija, zh. Almanah mirovoj nauki, izd. “Ar-Konsalt”,No. 2–1(17), pр. 10–13, 2017.
8. Ignatuschenko V. V., Klushyn Ju. S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na upravljajuschih parallelnyh kompjuterah: tochnye metody // Nauchnye trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma”Avtomatizirovannye sistemy upravlenija”, g.Tbilisi: izd. “Intelekt”, 1996, p. 23–28.
9. Klushyn Ju. S. Zmenshennja kilkosti staniv markivskogo protsesu pry vykonanni skladnyh programnyh kompleksiv na paralelnyh kompjuterah. Nakovyj visnyk Chernivetskogo universitetu. Kompjuterni systemy ta komponenty. – 2016. – T. 7. Vyp. 2, pp. 53–62.
10. Ivutin A. N.,Larkin E. V. Prognozirovanie vremeni vypolnenija algoritma. Zhurnal. Izvestija TulGU. Tehnicheskie nauki. Vypusk No. 3. – 2013, pp. 301–315.
11. Bocharov P. L., Prejdunov Ju.V. Otzenka vremeni vypolnenija kompleksa rabot na paralelnoj vychislitelnoj sisteme // Sistemnyj analiz i informatika. Sb. nauchnyh trudov, M,: Izd-vo DN, 1991. pp. 29–41.
12. Ignatuschenko V. V. Organizatsyja struktur upravljajuschich mnogoprotzesornyh vychislitelnyh system. – M.: Energoatomizdat. 1984.
13. Klushyn Ju. S. Otsinka efektyvnosti riznyh dystzyplin dyspetcheryzatsii dlja zmenshennja chasu vykonannja skladnyh programnyh kompleksiv na paralelnych obchusljuvalnyh systemah / Visnyk NU “Lvivska politehnika” No. 413. Kompjuterna inzhenerija ta informatsijni tehnologii. – Lviv: NU “LP”.2000. – P. 19–23.
References (International): 1. Hritankov A. S. Matematycheskaja model harakteristik proizvoditlenosti raspredelennyh vychyslitelnyh system. Informatyka, upravlenie, ekonomika TRUDY MFTI, 2010, V. 2, No. 1(5),p. 110–115.
2. Ivanov N. N. Matematycheskoe prognozirovanie nadezhnogo vypolnenija naborov zadach s simetrichnymi raspredelenijami vremeni vypolnenija. Xhurnal "Otkrytoe obrazovanie", vypusk No. 2–2, 2011, p. 52–55.
3. Ignatuschenko V. V., Klushyn Ju.S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na parallelnyh kompjuterah: prjamoe stohasticheskoe modelirovanie, Avtomatika i telemehanika – 1994, No. 12, p. 142–157.
4. Klushyn Ju. S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na parallelnyh kompjuterah, Tez. Dokl. Vtoroj Ukrainskoj konferentzii po avtomaticheskomu upravleniju "Avtomatika – 95", Lvov, 1995, t. 2, p. 100.
5. Lysenko A. V. Kratkij obzor metodov imitatzyonnogo modelirovanija, A. V. Lysenko, N. V. Gorjachev, I.D/Grab, B. K. Kemalov, N. K. Jurkov, Sovremennye informatzionnye tehnologii. 2011, No. 14,pp. 171–176.
6. Borshchev A., Filippov A. From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling: Reasons, Techniques, Tools. The 22nd International Conference of the System Dynamics Society, July 25–29, 2004, Oxford, England.
7. Lobuzov A. A. Ispolzovanie statisticheskogo modelirovanija pri izuchenii system macovogo obsluzhyvanija, zh. Almanah mirovoj nauki, izd. "Ar-Konsalt",No. 2–1(17), pr. 10–13, 2017.
8. Ignatuschenko V. V., Klushyn Ju. S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na upravljajuschih parallelnyh kompjuterah: tochnye metody, Nauchnye trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma"Avtomatizirovannye sistemy upravlenija", g.Tbilisi: izd. "Intelekt", 1996, p. 23–28.
9. Klushyn Ju. S. Zmenshennja kilkosti staniv markivskogo protsesu pry vykonanni skladnyh programnyh kompleksiv na paralelnyh kompjuterah. Nakovyj visnyk Chernivetskogo universitetu. Kompjuterni systemy ta komponenty, 2016, T. 7. Vyp. 2, pp. 53–62.
10. Ivutin A. N.,Larkin E. V. Prognozirovanie vremeni vypolnenija algoritma. Zhurnal. Izvestija TulGU. Tehnicheskie nauki. Vypusk No. 3, 2013, pp. 301–315.
11. Bocharov P. L., Prejdunov Ju.V. Otzenka vremeni vypolnenija kompleksa rabot na paralelnoj vychislitelnoj sisteme, Sistemnyj analiz i informatika. Sb. nauchnyh trudov, M,: Izd-vo DN, 1991. pp. 29–41.
12. Ignatuschenko V. V. Organizatsyja struktur upravljajuschich mnogoprotzesornyh vychislitelnyh system, M., Energoatomizdat. 1984.
13. Klushyn Ju. S. Otsinka efektyvnosti riznyh dystzyplin dyspetcheryzatsii dlja zmenshennja chasu vykonannja skladnyh programnyh kompleksiv na paralelnych obchusljuvalnyh systemah, Visnyk NU "Lvivska politehnika" No. 413. Kompjuterna inzhenerija ta informatsijni tehnologii, Lviv: NU "LP".2000, P. 19–23.
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні системи та мережі. – 2017. – №881Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.