Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42821
Title: Retrospective-geographical analysis of Lviv city landfill
Other Titles: Ретроспективно-географічний аналіз Львівського міського полігону ТПВ
Authors: Лозинський, В.
Колб, І.
Ільків, Т.
Lozynskyi, V.
Kolb, I.
Ilkiv, T.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Lozynskyi V. Retrospective-geographical analysis of Lviv city landfill / V. Lozynskyi, I. Kolb, T. Ilkiv // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 86. — С. 45–57.
Bibliographic description (International): Lozynskyi V. Retrospective-geographical analysis of Lviv city landfill / V. Lozynskyi, I. Kolb, T. Ilkiv // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 86. — P. 45–57.
Is part of: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (86), 2017
Journal/Collection: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Volume: 86
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.71
Keywords: полігон твердих побутових відходів
архівні карти і плани
архівні матеріали аерофотознімання
цифрова модель рельєфу
порівняння топографічних поверхонь
solid waste landfill
archive maps and plans
archive materials of aerial survey
digital terrain model
comparison of topographic surfaces
Number of pages: 13
Page range: 45-57
Start page: 45
End page: 57
Abstract: Щорічне зростання об’ємів сміття, що захоронюються на полігонах твердих побутових відходів (ТПВ), призводить до необхідності контролювати діяльність таких комунальних та приватних підприємств та проводити як екологічний, так і інженерний моніторинг їхньої діяльності. Серед контрольованих параметрів під час інженерного моніторингу є геометричні розміри земельних ділянок, розміри та динаміка тіла складу відходів, контроль поширення стічних вод та інші числові параметри, що їх можна отримати геодезичним методом та за допомогою неконтактних вимірювань. Для встановлення особливостей функціонування ТПВ у минулому важливим джерелом даних є архівні паперові карти та матеріали аерофотозйомки. Ці матеріали можна застосувати для вирішення низки наукових і практичних задач, а отже є потреба у побудові коректного представлення архівних даних у геоінформаційних системах та створення технології добування геоданих з архівних карт і знімків сучасними засобами. Основною метою роботи є встановлення просторово-часових особливостей функціонування Львівського міського полігону ТПВ за останні 60 років його діяльності. Методика та результати роботи. Відповідно до поставленої мети ми зібрали та проаналізували архівні картографічні матеріали, які створені впродовж 1950–2006 рр. на території Львівського міського полігону ТПВ. Використовуючи топографічні карти станом на 1972, 1985, 1991 рр., створені в масштабі 1: 10 000, 1: 25 000, встановлено площі ділянки складування відходів на відповідний період, виявлено просторово-часові особливості функціонування полігону. Опрацьовано архівні аерофотознімки 1988 р., на основі яких планується в подальшому побудувати цифрову модель рельєфу. На основі топографічного плану 2006 р. побудовано цифрову модель рельєфу, визначено кількісні параметри Львівського полігону ТПВ, а саме: площу та об’єм. Наукова новизна та практична значущість. Вперше в Україні проведено ретроспективно- географічний аналіз Львівського міського полігону ТПВ у період з 1950–2006 рр. на основі архівних матеріалів. Результати цього аналізу дають змогу встановити тенденції зміни просторово-часових особливостей функціонування, яка містить побудову цифрових моделей рельєфу та встановлення геометричних параметрів полігону ТПВ. Отримані результати геоінформаційного моделювання, які подані в цій роботі, можуть слугувати фахівцям у сфері поводження з відходами (спеціалісти житлово-комунального господарства, екологічної інспекції та науково-дослідних організацій) для контролю за дотриманням правил експлуатації полігонів ТПВ.
An annual increase in the amount of wasteburied at the solid waste landfill has forced the necessity to control activity of such communal and private enterprises and carry out both ecological and engineering performance monitoring. The parameters controlled by engineering monitoring include geometric size of land parcels, size and dynamics of the waste body, control for spreading of sewage disposal, and other numerical parameters which can be obtained by geodesic methods and by means of remote measuring. To define particularities of performance of solid waste landfills in the past, it is important to use data from archive paper maps and materials from aerial surveys. These materials can be used to solve some scientific and practical tasks, and thus, there is a need to design a correct presentation of archive data in geoinformational systems and develop technologies to acquire geodata from archive maps and images by means of modern instruments. The main aim of the work is to determine space-time peculiarities of the performance of the Lviv city landfill for the last 60 years. Methodology and results of the work. According to the set goal, the authors of this article collected and analyzed archive cartographic materials, designed from 1950 to 2006 in the territory of Lviv city landfill. Using topographic maps of 1972, 1985, 1991, drawn at the scales of 1: 10 000 and 1: 25 000. The research determines the area of the land of waste storage for the corresponding period and defines space-time peculiarities of the landfill performance. The work studies archive aerial images of 1988, making a base for the development of a digital terrain model for the determination of the quantitative parameters of the Lviv city landfill, in particular its area and capacity. Basing on the topographic plan of 2006, the work developed a digital terrain model. Scientific novelty and practical value. In Ukraine, retrospective-geographic analysis of the Lviv city landfill in the period from 1950-2006, was first made from the base of archive materials. Results of the analysis supply a possibility to define tendencies of changes of space-time particularities of its performance, which include the design of digital terrain models and determination of geometric parameters of the solid waste landfill. The obtained results of geoinformational modelling presented in the work can serve for specialists in the field of waste handling (specialists of housing and utilities infrastructure, ecological inspection, and scientific-research organizations) to control the keeping to the rules of solid waste landfill misuse.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42821
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
URL for reference material: http://uest.ntua.gr/athens2017/proceedings/pdfs/Ath
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_63
References (Ukraine): Brilis, G. M., Gerlach, C. L., van Waasbergen, R. J.,
Remote sensing tools assist in environmental
forensics. Part I: traditional methods. J. Environ.
Forensics, 2000, no. 1, pp. 63–67.
Chetverikov B. V., Bidyuk Kh. I. The technology of
creating a digital terrain models on the example of
the ensemble of defensive structures "Citadel"
(Lviv). Geodesy, cartography and aerial
photography. Lviv Polytechnic Publishing House,2014, no. 80, pp. 111–119.
Chetverikov B. V., Protsyk M. T. Determination of
places of mass graves during the Second World War
using GIS-technologies. Geodesy, cartography and
aerial photography. Lviv Polytechnic Publishing
House, 2015, no. 81, pp. 104–111.
Erb, T. L.; Philipson, W. R.; Teng, W. L. Analysis of
landfills with historic airphotos. Photogrammetric
Engineering and Remote Sensing, 1981, 47 (3),190–203.
Garofalo, D., Wobber F., Solid Waste and Remote
Sensing, Photogrammetric Engineering. 1974,
Vol. 40, no. 1, pp. 45−59.
Hryts'kiv N. Z., Horlatova V. O. Investigation of
dynamic processes on mining and industrial objects
by methods of geoinformation modeling. Geodesy,
cartography and aerial photography. L.: Izd Nat.
Univ “Lviv Polytechnic”, 2014, no. 80, pp. 91–100.
Hulyk S. M. Methodical approaches to the study of
landscapes on the basis of multi-time maps.
Ecological geography: history, theory, practice:
Materials of II Intern. sciences conf. Ternopil, 2004,pp. 43–45.
Kaliaskarova K Modern condition of locations of
municipal solid waste in a residential buffer suburb
of the city of Almaty. Available at
http://uest.ntua.gr/athens2017/proceedings/pdfs/Ath
ens2017_Kaliaskarova_Ikanova_Aliyeva_Bekkuliev.pdf
Kwarteng A., Al-Enezi. Assessment of Kuwait's Al-
Qurain Landfill Using Remotely Sensed Data.
Journal of Environmental Science and Health, Part
A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental
Engineering. 2004, vol. 39, issue 2, pp. 351–364.
Lath, H. A., G. W. Tannehill, and R- E. White, 1976.
Remote Sensing Evidence and Environmental Law.
California Law Review, vol. 64, represent.pp. 1300–1446.
Lozynskyi V. А. Analysis of modern metods to obtain
data to determine the volumes of waste and sediments.
[Modern achievements of geodesic science
and industry]. Lviv. 2015. Issue ІІ(30), pp. 87–97.
Lozynskyi V. А., Nikulishyn V. I., Tretyak K. R., Shylo
Ye. O. Methodology for determining the volume
of the Lviv city landfill using archival cartographic
materials and UAV TRIMBLE UX-5. Geodesy,
cartography and aerial photography. Lviv Polytechnic
Publishing House, 2016, no. 82, pp. 61–82.
Nychaya O. O. Retrospektyvno-heohrafichnyy analiz
zabudovy yak vydu pryrodokorystuvannya na
terytoriyi Volyns'koyi vysochyny (na prykladi
volyns'koyi oblasti. Actual problems of modern
science. Lviv, 2015, part. ІІ, pp. 20–22.
Qingsheng, L. Gaohuan, L.(2010). Using CBERS CCD
Images to Monitor Dynamic Change of Jiaojiapo
Waste Landfill Site, Environmental Sanitation
Engineering. 18 (5), 17–20.
Seker, D. Z., Kaya, S., Musaoglu, N., Demirel, H.,
Tanik, A., Sertel E. Spatial Analyses for
Environmental Impacts of Landfill Areas. Survival
and Sustainability , Environmental Earth Sciences,
Chapter: Spatial Analyses for Environmental
Impacts of Landfill Areas, 2011, 691–697. DOI:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_63
Slonecker, E. T. Remote Sensing Investigations of
Fugitive Soil Arsenic and Its Effects on Vegetation
Reflectance: Ph.D. Dissertation. Fairfax, USA,2007, 240 p.
Slonecker, E. T. The Use of Historical Imagery in the
Remediation of an Urban Hazardous Waste Site, in
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations
and Remote Sensing, vol. 4, no. 2, pp. 281–291, June 2011. doi: 10.1109/JSTARS.2010.2049254
Slonecker, T., G. B. Fisher, D. P. Aiello, B. Haack.
Visible and Infrared Remote Imaging of Hazardous
Waste: A Review. Remote Sensing. 2010, no. 2,pp. 2474−2508.
Sossa R. І. History of mapping the territory of Ukraine.
Кyiv, 2007. p. 336.
Vincent R. K. Remote sensing for solid waste landfills
and hazardous waste sites. Photogrammetric
Engineering and Remote Sensing. 1994, no. 60,pp. 979−982.
Volik О. V., Svynko Y. M., Dem"yanchuk P. M.
Anthropogenic transformation of the nature of the
"Medobory" reserve and adjoining territories
during the twentieth century. Protection and
management of inhumane nature objects in
protected areas, Jura, Ternopil, 2008, pp. 54–57.
References (International): Brilis, G. M., Gerlach, C. L., van Waasbergen, R. J.,
Remote sensing tools assist in environmental
forensics. Part I: traditional methods. J. Environ.
Forensics, 2000, no. 1, pp. 63–67.
Chetverikov B. V., Bidyuk Kh. I. The technology of
creating a digital terrain models on the example of
the ensemble of defensive structures "Citadel"
(Lviv). Geodesy, cartography and aerial
photography. Lviv Polytechnic Publishing House,2014, no. 80, pp. 111–119.
Chetverikov B. V., Protsyk M. T. Determination of
places of mass graves during the Second World War
using GIS-technologies. Geodesy, cartography and
aerial photography. Lviv Polytechnic Publishing
House, 2015, no. 81, pp. 104–111.
Erb, T. L.; Philipson, W. R.; Teng, W. L. Analysis of
landfills with historic airphotos. Photogrammetric
Engineering and Remote Sensing, 1981, 47 (3),190–203.
Garofalo, D., Wobber F., Solid Waste and Remote
Sensing, Photogrammetric Engineering. 1974,
Vol. 40, no. 1, pp. 45−59.
Hryts'kiv N. Z., Horlatova V. O. Investigation of
dynamic processes on mining and industrial objects
by methods of geoinformation modeling. Geodesy,
cartography and aerial photography. L., Izd Nat.
Univ "Lviv Polytechnic", 2014, no. 80, pp. 91–100.
Hulyk S. M. Methodical approaches to the study of
landscapes on the basis of multi-time maps.
Ecological geography: history, theory, practice:
Materials of II Intern. sciences conf. Ternopil, 2004,pp. 43–45.
Kaliaskarova K Modern condition of locations of
municipal solid waste in a residential buffer suburb
of the city of Almaty. Available at
http://uest.ntua.gr/athens2017/proceedings/pdfs/Ath
ens2017_Kaliaskarova_Ikanova_Aliyeva_Bekkuliev.pdf
Kwarteng A., Al-Enezi. Assessment of Kuwait's Al-
Qurain Landfill Using Remotely Sensed Data.
Journal of Environmental Science and Health, Part
A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental
Engineering. 2004, vol. 39, issue 2, pp. 351–364.
Lath, H. A., G. W. Tannehill, and R- E. White, 1976.
Remote Sensing Evidence and Environmental Law.
California Law Review, vol. 64, represent.pp. 1300–1446.
Lozynskyi V. A. Analysis of modern metods to obtain
data to determine the volumes of waste and sediments.
[Modern achievements of geodesic science
and industry]. Lviv. 2015. Issue II(30), pp. 87–97.
Lozynskyi V. A., Nikulishyn V. I., Tretyak K. R., Shylo
Ye. O. Methodology for determining the volume
of the Lviv city landfill using archival cartographic
materials and UAV TRIMBLE UX-5. Geodesy,
cartography and aerial photography. Lviv Polytechnic
Publishing House, 2016, no. 82, pp. 61–82.
Nychaya O. O. Retrospektyvno-heohrafichnyy analiz
zabudovy yak vydu pryrodokorystuvannya na
terytoriyi Volyns'koyi vysochyny (na prykladi
volyns'koyi oblasti. Actual problems of modern
science. Lviv, 2015, part. II, pp. 20–22.
Qingsheng, L. Gaohuan, L.(2010). Using CBERS CCD
Images to Monitor Dynamic Change of Jiaojiapo
Waste Landfill Site, Environmental Sanitation
Engineering. 18 (5), 17–20.
Seker, D. Z., Kaya, S., Musaoglu, N., Demirel, H.,
Tanik, A., Sertel E. Spatial Analyses for
Environmental Impacts of Landfill Areas. Survival
and Sustainability , Environmental Earth Sciences,
Chapter: Spatial Analyses for Environmental
Impacts of Landfill Areas, 2011, 691–697. DOI:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_63
Slonecker, E. T. Remote Sensing Investigations of
Fugitive Soil Arsenic and Its Effects on Vegetation
Reflectance: Ph.D. Dissertation. Fairfax, USA,2007, 240 p.
Slonecker, E. T. The Use of Historical Imagery in the
Remediation of an Urban Hazardous Waste Site, in
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations
and Remote Sensing, vol. 4, no. 2, pp. 281–291, June 2011. doi: 10.1109/JSTARS.2010.2049254
Slonecker, T., G. B. Fisher, D. P. Aiello, B. Haack.
Visible and Infrared Remote Imaging of Hazardous
Waste: A Review. Remote Sensing. 2010, no. 2,pp. 2474−2508.
Sossa R. I. History of mapping the territory of Ukraine.
Kyiv, 2007. p. 336.
Vincent R. K. Remote sensing for solid waste landfills
and hazardous waste sites. Photogrammetric
Engineering and Remote Sensing. 1994, no. 60,pp. 979−982.
Volik O. V., Svynko Y. M., Dem"yanchuk P. M.
Anthropogenic transformation of the nature of the
"Medobory" reserve and adjoining territories
during the twentieth century. Protection and
management of inhumane nature objects in
protected areas, Jura, Ternopil, 2008, pp. 54–57.
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 86Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.