Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42820
Title: Interactive cartographic web application “sites of commemoration of the Ukrainian revolution 1917–1921”
Other Titles: Картографічний інтерактивний веб-додаток “Місця пам’яті Української революції 1917–1921”
Authors: Голубцов, О.
Сосса, Р.
Golubtsov, O.
Sossa, R.
Affiliation: Інститут географії НАН України
Національний університет “Львівська політехніка”
National Academy of Sciences of Ukraine
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Golubtsov O. Interactive cartographic web application “sites of commemoration of the Ukrainian revolution 1917–1921” / O. Golubtsov, R. Sossa // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 86. — С. 35–44.
Bibliographic description (International): Golubtsov O. Interactive cartographic web application “sites of commemoration of the Ukrainian revolution 1917–1921” / O. Golubtsov, R. Sossa // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 86. — P. 35–44.
Is part of: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (86), 2017
Journal/Collection: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Volume: 86
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.9
Keywords: геоінформаційні системи
інтерактивний веб-додаток
веб-картографування
місця пам’яті
Українська Революція
ArcGIS Online
geological information systems
interactive web-application
web-mapping
sites of commemoration
Ukrainian revolution
ArcGIS Online
Number of pages: 10
Page range: 35-44
Start page: 35
End page: 44
Abstract: Метою дослідження є опрацювання концептуального підходу та розроблення методичних засад створення інтерактивного веб-додатка “Місця пам’яті Української революції 1917–1921 років”, його змістовного наповнення та структури; опрацювання технологічної схеми практичної реалізації такого проекту. Методика та результати робіт. Українська революція 1917–1921 років стала визначальним етапом в історії українського державотворення. Ефективним способом інформування суспільства про ці події є публікація і поширення в Інтернеті інтерактивного картографічного веб-додатка, створеного за допомогою ГІС-технологій. Опрацьовано принципи організації інформації про місця пам’яті Української революції і запропоновано розподіл даних за двома рівнями: часовий (хронологічно виділено три державні утворення) і подієвий (у межах цих державних утворень). ГІС розглядаємо не лише як сукупність інструментів геооброблення та організації геоданих, а й як спосіб комунікації та донесення інформації до користувачів за допомогою Інтернет. Під час створення картографічного інтерактивного веб-додатка використовували лінійку програмних продуктів компанії ESRI Inc. Роботи із створення вихідної бази геоданих, розроблення та редагування базових та тематичних карт здійснені в середовищі програмного забезпечення ArcGIS for Desktop. В ArcGis Pro попередньо підготовлено веб-шари карти (налаштування стилів, підписів та масштабів відображення) та публікація веб- шарів. Хмарний сервіс ArcGIS Online і онлайн-конструктор WebApp Builder for ArcGIS застосовані на завершальному етапі створення картографічного веб-додатка. Визначено вимоги до спеціалізованого картографічного онлайн-продукту та обґрунтовано переваги застосування технологій веб-картографування. Завдання із розроблення такого продукту реалізується за допомогою створення інтерактивного картографічного веб-додатка (Web-App) на платформі ArcGIS Online. Web-App доповнений і поєднаний із медіаконтентом (фото, ілюстрації, відео, тексти). Функціональність Web-App забезпечується через використання налаштовуваних віджетів (widget), які не тільки забезпечують інтерактивність веб-карти (часова карта, спливаючі вікна та інші), а й дають можливість аналізу карт (розширений пошук по об’єктах карти, знаходження об’єктів у заданому радіусі тощо). Збір даних про місця пам’яті можна розподілити серед багатьох виконавців у різних державних на наукових установах. Формування бази даних доцільно здійснювати у цифрових таблицях MS Excel або Google Таблиці / Форми), які можна експортувати в атрибутивні таблиці класів просторових даних у ГІС. З метою цілісного збереження і ефективного управління даними про місця пам’яті, вся отримана інформація опрацьована і організована у файловій базі геоданих, яка складається із наборів класів об’єктів. Набори класів об’єктів створені одразу у системі координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), яку використовують під час створення веб-карт та веб-додатків. Для укладання базової карти у проекті використовують дві бази даних: для території України – базовий масштаб 1:100 000 і для великих міст – базовий масштаб 1:10 000. Як приклад реалізації опрацьованої Концепції розроблено демо-версію картографічного інтерактивного веб- додатка “Місця пам’яті Української революції 1917–1921 років” для міста Києва. Наукова новизна та практична значущість. Уперше в Україні для відновлення та збереження національної пам’яті про події Української революції 1917–1921 років опрацьовано Концепцію створення інтерактивної веб-карти України “Місця пам’яті Української революції 1917–1921 років, що ґрунтується на сучасних методах геоінформаційного картографування. Розроблено методичні засади створення картографічного інтерактивного веб-додатка, його змістовного наповнення та структури. Технологічну схему практичної реалізації проекту розроблено на основі програмного забезпечення компанії ESRI Inc.
The aim of this research is a conceptual approach processing and elaboration of methodological designing principles of the interactive web application “Sites of commemoration of the Ukrainian revolution 1917–1921”, its structure and content; and the processing of a project implementation technical plan. Methods and results of work. The Ukrainian revolution 1917–1921 was a significant step in the history of Ukrainian state formation. An effective way to inform the society about these events is publishing and spreading through the Internet of the interactive cartographic web application, developed by means of Geographic Information System technologies. The principles of organization of the information about the sites of commemoration of the Ukrainian revolution have been processed and data distribution in two levels has been suggested: time-based (three forms of state government are established in chronological order) and event-based (within these forms of state government). Geological Information System is considered not only as a set of geoprocessing and geodata management tools, but also as a method of communication and information delivery to users through the Internet. The ESRI Inc software product line has been used in the development of the interactive web application. The works on creation of a source geodatabase, basic and thematic maps development and editing, have been carried out in the ArcGIS for Desktop software environment. The initial preparation of the map web-layers (styles, signatures and display scales setting) and weblayers publishing are performed in ArcGis Pro. The ArcGIS Online cloud service and the ArcGIS Online site designer have been used at the final stage of the cartographic web application development. The requirements to the specialized online-product have been defined and the advantages of web-mapping technologies usage have been justified. The development of such a product is performed by creating of an interactive cartographic web application (Web-App) on the ArcGIS Online platform. Web-App is complemented with and connected to the media-content (photos, illustrations, videos, texts). The Web-App’s functionality is ensured by usage of customizable widgets that not only provide the web-map interactivity (timeline map, pop-up windows) but also give the possibility of map analysis (advanced search by the map objects, finding of objects within a given radius). The collection of data on commemoration sites can be distributed among different state academic institutions. The database development is recommended to execute in digital tables MS Excel or Google tables / Forms which can be exported into attributive tables of spatial data classes in GIS. All the received information is processed and organized into the file geodatabase, consisting of the sets of object classes, for the purpose of holistic preservation and effective commemoration of sites` data management. The sets of object classes are created in the WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) coordinate system, which is used while creating web maps and web applications. Two databases are used for base mapping in the project: with a basic scale of 1:100 000 for the territory of Ukraine and a basic scale of 1:10 000 for large cities. A demo version of the mapping interactive web application “Sites of commemoration of the Ukrainian revolution 1917–1921” for Kyiv city has been developed as an example of implementation of the processed conception. Scientific novelty and practical significance. For the first time in Ukraine the development conception of the interactive web map “Sites of commemoration of the Ukrainian revolution 1917–1921” which is based on modern geoinformation mapping methods, has been processed in order to restore and preserve the nation’s memory. Methodological principles of the interactive cartographic web application, its structure, and content development have been elaborated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42820
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
URL for reference material: http://www
http://dsl
http://zakon2.rada.gov
https://www.timemaps.com/
http://gis.huri.harvard.edu/
References (Ukraine): Bondarenko E. L., Shevchenko V. O., Ostroukh V. I.
Geoinformatsiyni osnovy ekoloho-heohrafichnoho
kartohrafuvannya [Bases of geoinformation
ecological-geographical mapping]. Fitosotsiotsentr,Kyiv, 2005, 116 p.
Bill R., 2016. Grundlagen der Geo-lnformationssysteme.
Wichmann, Heidelberg, 871 p.
Burrough P. A., McDonnell R. A., Lloyd Ch. D. Principles
of Geographical Information Systems.
Oxford: Oxford University Press, 2015.
DeMers M. N. Fundamentals of Geographic Information
Systems. 4th Edition. Chichester, UK: John Wiley&Sons. 2008
European History Interactive Map. http://www.
worldology.com/Europe/europe_history_lg.htmAccessed 15 Oct. 2017
Geographie: Physische Geographie und Humangeographie.
Gebhardt H.; Glaser R.; Radtke U.;
Reuber P. (Hrsg.). 2006, XIII, 1099 S. 653 Abb.
Gregory I. N., Kemp K. K., Mostern R. Geographical
information and historical research: current progress
and future directions. History and Computing, Aug2010, vol. 13, No. 1, pp. 7–23.
Gregory I N., Healey R. G. Historical GIS: structuring,
mapping and analysing geographies of the past.
Progress in Human Geography Vol 31, Issue 5,
pp. 638–653. First published date: July-01-2016
Heppler J. A. American Panorama: An Atlas of United
States History, Journal of American History,Vol. 103, Issue 4, 1 March 2017, Pages 1120–1121.
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J.,
Rhind D. W. J. (2015). Geographic Information
Science and Systems. Wiley & Sons.
Paullin C. O. Atlas of the Historical Geography of the
United States, ed. John K. Wright. Washington,
D.C.: Carnegie Institution, 1932. Digital edition
edited by Robert K. Nelson et al., 2013. http://dsl.
richmond.edu/historicalatlas/ Accessed 15 Oct. 2017
Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z vidznachennia100-richchia podii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921
rokiv ta vshanuvannia pamiati yii uchasnykiv na period do 2021 roku. On Approval of the Plan of Measures to
Celebrate the 100th Anniversary of the Events of the
Ukrainian Revolution of 1917–1921 and to commemorate
its participants until 2021. Cabinet of Ministers
of Ukraine; Order, Plan, Events dated October 26,2016, No. 777-p. Availble at: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/777-2016- %D1 %80 (13.10.2017)
Rudenko L. H. Geoinformation mapping in Ukraine:
conceptual framework and direction of development.
Naukova dumka, Kyiv, 2011, 104 p.
Samoilenko V. M. Osnovy geoinformatsiynykh system.
Metodolohiya. Basics of geoinformation systems.
Methodology. Nika-Tsentr, Kyiv, 2003, 276 p.
TimeMaps History Atlas. https://www.timemaps.com/
Accessed 15 Oct. 2017.
The MAPA: Digital Atlas of Ukraine program. Availble
at: http://gis.huri.harvard.edu/ Accessed 15 Oct. 2017
Tomlinson R. F. Thinking about GIS: Geographic Information
System Planning for Managers (Third Edition) by,
Esri Press; Fifth Edition, Redlands, California, 2013.
References (International): Bondarenko E. L., Shevchenko V. O., Ostroukh V. I.
Geoinformatsiyni osnovy ekoloho-heohrafichnoho
kartohrafuvannya [Bases of geoinformation
ecological-geographical mapping]. Fitosotsiotsentr,Kyiv, 2005, 116 p.
Bill R., 2016. Grundlagen der Geo-lnformationssysteme.
Wichmann, Heidelberg, 871 p.
Burrough P. A., McDonnell R. A., Lloyd Ch. D. Principles
of Geographical Information Systems.
Oxford: Oxford University Press, 2015.
DeMers M. N. Fundamentals of Geographic Information
Systems. 4th Edition. Chichester, UK: John Wiley&Sons. 2008
European History Interactive Map. http://www.
worldology.com/Europe/europe_history_lg.htmAccessed 15 Oct. 2017
Geographie: Physische Geographie und Humangeographie.
Gebhardt H.; Glaser R.; Radtke U.;
Reuber P. (Hrsg.). 2006, XIII, 1099 S. 653 Abb.
Gregory I. N., Kemp K. K., Mostern R. Geographical
information and historical research: current progress
and future directions. History and Computing, Aug2010, vol. 13, No. 1, pp. 7–23.
Gregory I N., Healey R. G. Historical GIS: structuring,
mapping and analysing geographies of the past.
Progress in Human Geography Vol 31, Issue 5,
pp. 638–653. First published date: July-01-2016
Heppler J. A. American Panorama: An Atlas of United
States History, Journal of American History,Vol. 103, Issue 4, 1 March 2017, Pages 1120–1121.
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J.,
Rhind D. W. J. (2015). Geographic Information
Science and Systems. Wiley & Sons.
Paullin C. O. Atlas of the Historical Geography of the
United States, ed. John K. Wright. Washington,
D.C., Carnegie Institution, 1932. Digital edition
edited by Robert K. Nelson et al., 2013. http://dsl.
richmond.edu/historicalatlas/ Accessed 15 Oct. 2017
Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z vidznachennia100-richchia podii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921
rokiv ta vshanuvannia pamiati yii uchasnykiv na period do 2021 roku. On Approval of the Plan of Measures to
Celebrate the 100th Anniversary of the Events of the
Ukrainian Revolution of 1917–1921 and to commemorate
its participants until 2021. Cabinet of Ministers
of Ukraine; Order, Plan, Events dated October 26,2016, No. 777-p. Availble at: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/777-2016- %D1 %80 (13.10.2017)
Rudenko L. H. Geoinformation mapping in Ukraine:
conceptual framework and direction of development.
Naukova dumka, Kyiv, 2011, 104 p.
Samoilenko V. M. Osnovy geoinformatsiynykh system.
Metodolohiya. Basics of geoinformation systems.
Methodology. Nika-Tsentr, Kyiv, 2003, 276 p.
TimeMaps History Atlas. https://www.timemaps.com/
Accessed 15 Oct. 2017.
The MAPA: Digital Atlas of Ukraine program. Availble
at: http://gis.huri.harvard.edu/ Accessed 15 Oct. 2017
Tomlinson R. F. Thinking about GIS: Geographic Information
System Planning for Managers (Third Edition) by,
Esri Press; Fifth Edition, Redlands, California, 2013.
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 86Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.