Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42631
Назва: Неоднородность литосферы Днепровско-Донецкой впадины и ее геодинамические следствия. Часть I. Глубинное строение
Інші назви: Неоднорідність літосфери Дніпровсько-Донецької западини і її геодинамічні наслідки. Частина I. Глибинна будова
Lithosphere heterogeneity of the Dnieper-Donets basin and its geodynamical consequences. Part I. Deep structure
Автори: Старостенко, В. І.
Пашкевич, І. К.
Макаренко, І. Б.
Купрієнко, П. Я.
Савченко, О. С.
Starostenko, V.
Pashkevich, I.
Makarenko, I.
Kuprienko, P.
Savchenko, O.
Старостенко, В. И.
Пашкевич, И. К.
Макаренко, И. Б.
Куприенко, П. Я.
Савченко, А. С.
Приналежність: Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Institute of geophysics by S.I.Subbotin name NAS of Ukraine
Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины
Бібліографічний опис: Неоднородность литосферы Днепровско-Донецкой впадины и ее геодинамические следствия. Часть I. Глубинное строение / В. И. Старостенко, И. К. Пашкевич, И. Б. Макаренко, П. Я. Куприенко, А. С. Савченко // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 1 (22). — С. 125–138.
Bibliographic description: Lithosphere heterogeneity of the Dnieper-Donets basin and its geodynamical consequences. Part I. Deep structure / V. Starostenko, I. Pashkevich, I. Makarenko, P. Kuprienko, O. Savchenko // Heodynamika : naukovyi zhurnal. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 1 (22). — P. 125–138.
Є частиною видання: Геодинаміка : науковий журнал, 1 (22), 2017
Журнал/збірник: Геодинаміка : науковий журнал
Випуск/№ : 1 (22)
Дата публікації: 13-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
УДК: 551.14
551.2.03
551.241 (477)
Теми: Дніпровсько-Донецька западина
геодинаміка
неоднорідність літосфери
глибинна будова
Dnieper-Donets Basin
geodynamics
lithosphere heterogeneity
deep structure
Днепровско-Донецкая впадина
геодинамика
неоднородность литосферы
глубинное строение
Кількість сторінок: 14
Діапазон сторінок: 125-138
Початкова сторінка: 125
Кінцева сторінка: 138
Короткий огляд (реферат): Мета. Дослідити неоднорідність літосфери Дніпровської частини Дніпровсько-Донецької западини та її окремих поверхів за результатами 3D-гравітаційного і магнітного моделювання з використанням даних ГСЗ, сейсмотомографії, геологічної будови докембрійського фундаменту та осадового чохла для подальшої геодинамічної інтерпретації. Методика. Методика передбачає аналіз 3D-гравітаційної моделі осадового шару, консолідованої земної кори і її магнітної моделі, отриманих з використанням комплексу програм автоматизованої інтерпретації даних потенціальних полів (GMN-Auto) та програми розв’язання прямої задачi магніторозвідки, в комплексі з даними ГСЗ, сейсмотомографії та геологічними даними для встановлення закономірних зв’язків будови і складу різних поверхів літосфери. Результати. Сегментація консолідованої кори, яку ми зробили раніше, зіставлена з будовою різних поверхів літосфери ДДЗ і суміжних регіонів. Розглянуті загальні закономірності змінення потужності кори, окремих її шарів та коромантійної суміші в межах ДДЗ. До таких належать також: підйом підошви кори, узгоджений з простяганням западини, наявність “спряжених” з ним прогинів за межами сегментів западини і торцових зчленувань форм рельєфу розділу М. Сегментація консолідованої кори виявляє відображення в потужності пострифтових осадових відкладів, рельєфі фундаменту, потужності консолідованої кори, а розломна тектоніка останньої знаходить зв’язок з розривами покрівлі девонських підсольових відкладів. Глибинні магнітні джерела западини не узгоджені з глибинними магнітними тілами Українського щита та південно-західного схилу Воронезького масиву, мають різне структурне положення відносно осі девонського рифту і форм рельєфу підошви кори ДДЗ. Сегментація консолідованої кори виявляє неоднозначний зв’язок зі швидкісною неоднорідністю підкорової мантії. Наукова новизна. Вперше встановлено структурні зв’язки неоднорідності консолідованої кори, її розломної тектоніки і сегментації з потужністю пострифтового осадового комплексу, рельєфом фундаменту і розломної тектоніки девонських підсольових відкладів, що відображує зумовленість формування осадового шару будовою консолідованої кори ДДЗ. Сегментація консолідованої кори не виявляє однозначного зв’язку з рельєфом підошви сучасної сейсмічної літосфери, за винятком підйому її в Лохвицькому сегменті, що свідчить про неоднорідність пострифтових процесів. Зроблено висновок, що за комплексом ознак рифтів тільки цей сегмент може розглядатись як типовий рифт. Практична значущість. Отримані в результаті аналізу геолого-геофізичні особливості будови різних поверхів літосфери, зокрема і розломної тектоніки, можна використати для оцінки нафтогазоносності ДДЗ з урахуванням значного вкладу вуглеводнів абіогенного походження в формування їхніх родовищ.
To investigate lithosphere heterogeneity of the Dnieper part of the Dniper-Donets basin and its stages after 3D gravity and magnetic modeling using the data of DDS, seismic tomography, geological structure of the Precambrian basement, and sedimentary cover for subsequent geodynamic interpretation. Methodology. Analysis of the 3D gravity models of sedimentary cover, crystalline crust and its magnetic model received using a complex program for interpretation of the potential field data (GMT-Auto) and for solution of the primal problem in magnetic prospecting. Results. Segmentation of the crystalline crust were previously performed and compared to the different stages lithosphere structure of the DDB and adjacent areas. General regularities of variation of crust thickness, its layers thicknesses, and crust-mantle mixture thickness were examined in the DDB. Uplift of the crust bottom conformed with basin elongation, depression of the Moho discontinuity out of the basin conjugated with its strike and butt end junction of Moho -discontinuity relief forms may also be related to such patterns. Crystalline crust segmentation correlates with the thickness of the post-rift sediments, basement relief, crystalline crust thickness, and fault tectonics of it discovers connection with faulting of subsalt deposits top. Deep crustal magnetic sources of the basin are not concordant with the deep magnetic sources of the Ukrainian Shield and south-western slope of the Voronezh massive. They have a different position relative to Devonian rift axis and relief forms of the crust bottom of Dnieper-Donets basin. Crystalline crust segmentation were found with varied links with the velocity heterogeneity of sub-crust mantle. Originality. For the first time it was established structure connections of the crystalline crust heterogeneity, its fault tectonics and segmentation with thickness of the post-rift sediment complex, and basement relief and fault tectonics of Devonian subsalt sediments, that reflects sediment cover forming as a function of crystalline crust structure of the basin. Crystalline crust segmentation does not have a single-valued connection with bottom relief of the present day seismic lithosphere. Exclusion is its uplift in the Lokhvitsa segment, that is evident in post-rift processes heterogeneity. It was concluded that according to rift system criterions only this segment may be regarded as a typical rift. Practical significance. Geological and geophysical peculiarities of different lithosphere stage structure were obtained, including the fault tectonicswhich may be used for evaluation of oil and gas bearing in the Dniper-Donets Basin according to significant contribution of the abiogenous origin of hydrocarbons formed in the deposits.
Цель. Исследовать неоднородность литосферы Днепровской части Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) и ее этажей по результатам 3D гравитационного и магнитного моделирования с использованием данных ГСЗ, сейсмотомографии, геологического строения докембрийского фундамента и осадочного чехла для дальнейшей геодинамической интерпретации. Методика. Методика включает анализ 3D гравитационной модели осадочного слоя, консолидированной земной коры и ее магнитной модели, полученных с использованием комплекса программ автоматизированной интерпретации данных потенциальных полей (GMT-Auto) и программы решения прямой задачи магниторазведки, совместно с данными ГСЗ, сейсмотомографии и геологическими данными для установления закономерных связей строения и состава разных этажей литосферы. Результаты. Сегментация консолидированной коры, выполненная нами ранее, сопоставлена со структурой различных этажей литосферы ДДВ и смежных регионов. Рассмотрены общие закономерности изменения мощности коры, отдельных ее слоев и коромантийной смеси в пределах ДДВ. К таковым относятся также: поднятие подошвы коры, согласное с простиранием впадины, наличие “сопряженных” с ним прогибов за пределами сегментов впадины и торцовых сочленений форм рельефа раздела Мохо. Сегментация консолидированной коры находит отражение в мощности пострифтовых осадочных отложений, рельефе фундамента, мощности консолидированной коры, а разломная тектоника последней обнаруживает связь с разрывами кровли девонских подсолевых отложений. Глубинные магнитные источники впадины не согласованы с глубинными магнитными телами Украинского щита (УЩ) и юго-западного склона Воронежского массива (ВМ) и имеют разное структурное положение относительно оси девонского рифта и форм рельефа подошвы коры ДДВ. Сегментация консолидированной коры обнаруживает неоднозначную связь со скоростной неоднородностью подкоровой мантии. Научная новизна. Впервые установлены структурные связи неоднородности консолидированной коры, ее разломной тектоники и сегментации с мощностью пострифтового осадочного комплекса, рельефом фундамента и разломной тектоникой девонских подсолевых отложений, отражающие обусловленность формирования осадочного слоя структурой консолидированной коры ДДВ. Обнаружено, что сегментация консолидированной коры не имеет однозначной связи с рельефом подошвы современной сейсмической литосферы, за исключением подъема ее в Лохвицком сегменте, что свидетельствует о неоднородности пострифтовых процессов. Сделано заключение, что по комплексу признаков рифтов только этот сегмент можно рассматривать как проявление типичного рифта. Практическая значимость. Полученные в результате анализа геолого- геофизические особенности строения разных этажей литосферы, в том числе разломной тектоники, могут быть использованы при оценке нефтегазоносности ДДВ с учетом значительного вклада углеводородов абиогенного происхождения в формирование их месторождений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42631
Власник авторського права: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2017
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2017
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2017
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© В. І. Старостенко, І. К. Пашкевич, І. Б. Макаренко, П. Я. Купрієнко, О. С. Савченко
Перелік літератури: Гавриш В. К. Глубинное строение и эволюция
Днепровско-Донецкого палеорифта /
В. К. Гавриш // Геотектоника. – 1987. – № 2. –С. 119–128.
Гейко В. С. Региональная 3D-скоростная модель
мантии Сарматии (юго-запад Восточно-
Европейской платформы) / В. С. Гейко,
Т. А. Цветкова, Л. А. Шумлянская, И. В. Бу-
гаенко, Л. Н. Заец // Геофиз. журн. – 2005. –Т. 27, №6. – C. 927–939.
Геология и нефтегазоносность Днепровско-До-
нецкой впадины. Глубинное строение и геот-
ектоническое развитие / под ред. В.К. Гаври-
ша. – Киев : Наук. думка, 1989. – 208 с.
Глибинна будова та геодинаміка наскрізних ши-
ротних зон розломів для оцінки перспектив
пошуку корисних копалин (звіт) / керівник
теми В.І. Старостенко. – Київ : Фонди ІГФ
НАНУ, 2011. – 379 с.
Карта структурного районирования докембрия
юго-западной части Восточно-Европейской
платформы. М: 1:1000000 / ред. Л. С. Галец-
кий // Комплект карт “Геология и металлогения
юго-западной части Восточно-Европейской
платформы” М: 1:1000000 / гл. ред. А.И. За-
рицкий. – Киев: Госкомгеология, Геопрогноз,
Центргеология, ПО “Беларусь”, Всероссийский
геологический Институт, Воронежский
госунивеситет, 1992. – 6 л.
Коваленко-Завойський В. М., Іващенко І. М. Ма-
тематичне забезпечення інтерпретації поля ΔBа
регіональних магнітних аномалій / В. М. Кова-
ленко-Завойський, І. М. Іващенко // Геофиз.
журн. – 2006 – Т. 28, № 5. – С. 18–30.
Куприенко П. Я. Трехмерная плотностная модель
земной коры и верхней мантии Днепровско-
Донецкой впадины и Донбасса / П. Я. Куп-
риенко, И. Б. Макаренко, В. И. Старостенко,
О. В. Легостаева, А. С. Савченко // Геофиз.
журн. – 2010. – Т. 32, № 6. – C. 175–214.
Кутас Р. И., Пашкевич И. К. Геотермическая и
магнитная модели земной коры Донбасса
(тектонический анализ совместно с данными
ГСЗ) / Р. И. Кутас, И. К. Пашкевич // Геофиз.
журн. – 2000. – Т. 22, № 4. – С. 111–121.
Пашкевич И. К. Магнитная неоднородность, раз-
ломная тектоника консолидированной земной
коры и нефтегазоносность Днепровско-Донец-
кого авлакогена / И. К. Пашкевич, М. И. Ор-
люк, Т. В. Лебедь // Геофиз. журн. – 2014. –Т. 36, № 1. – C. 64-80.
Соллогуб В. Б. Литосфера Украины / В. Б. Солло-
губ. – Киев : Наук. думка, 1986. – 183 с.
Старостенко В. И. Комплекс программ автомати-
зированной интерпретации данных потенци-
альных полей (GMT-Auto) / В. И. Старостенко,
О. В. Легостаева, И. Б. Макаренко, А. С. Сав-
ченко // Геофиз. журн. – 2015. – Т. 37, № 1. –C. 42–52.
Стовба C. Н. Геодинамическая эволюция Днеп-
ровско-Донецкой впадины и Донбасса: дисс. …
д-ра геол. наук. – Киев : Научно-исследо-
вательский Институт нефтяной и газовой
промышленности (ДП “Науканафтогаз”), НАК
“Нафтогаз Украины”, 2008. – 495 с.
Стовба С. Н. Изучение динамики и геологических
процессов Днепровско-Донецкого палеориф-
та / С. Н. Стовба, В. И. Старостенко, З. Н. Ляш-
кевич, А. Сэйнтот // в кн.: Строение и
динамика литосферы Восточной Европы. –
Москва : ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2006. – С. 307–314.
Схема глубинного строения литосферы юго-за-
падной части Восточно-Европейской плат-
формы. М-б 1:1000000 / Ред. А.В. Чекунов, //
Комплект карт “Геология и металлогения юго-
западной части Восточно-Европейской плат-
формы” М-б 1:1000000 / гл. ред. А.И. За-
рицкий. – Киев : Госкомгеология, Геопрогноз,
Центргеология, ПО “Беларусь”, Всероссийский
геологический Институт, Воронежский гос-
университет, 1992. – 6 л.
Тектоника и углеводородный потенциал кристал-
лического фундамента Днепровско-Донецкой
впадины / ред. В. И. Старостенко, О. М. Ру-
саков. – Киев : Галактика, 2015. – 212 с.
Цветкова Т. А. Сейсмотомография мантии под
Восточно-Европейской платформой /
Т. А. Цветкова, И. В. Бугаенко // Геофиз. журн. – 2012. – Т. 34, № 5. – С. 161–172.
Чекунов А. В. Глубинное строение и геодинамика
нефтегазоносных бассейнов Украины / А. В. Че-
кунов // Геол. журн. – 1993. – № 6. – С. 3–15.
Чирвинская М. В. Глубинная структура Днеп-
ровско-Донецкого авлокогена по геофизи-
ческим данным / М. В. Чирвинская, В. Б. Соло-
губ. – К. : Наук. думка, 1980. – 180 с.
Шумлянская Л. А. Влияние скоростной структуры
коры на результаты сейсмической томографии
Украинского щита / Л. А. Шумлянская,
А. А. Трипольский, Т. А. Цветкова // Геофиз. журн. – 2014. – Т. 36, № 4. – С. 95–117.
Сhekunov A. V. Dnieper-Donets palaeorift /
A. V. Сhekunov, V. K. Gavrish, R. I. Kutas and
L. I. Ryabchun // Tectonophysics. – 1992. –Vol. 208. – P. 257–272.
Chekunov A. V. The Dnieper-Donets paleorift, Ukraine:
deep structures and hydrocarbon accumulations
/ A. V. Chekunov, L. T. Kaluzhnaya,
L. I. Ryabchun // Journal of Petroleum eсology. – 1993. – Vol. 16, No. 2. – P. 183–196.
Stephenson R., Stovba S. The Dniepr-Donets Basin //
Regional Geology and Tectonics: Phanerozoic
Rift System and Sedimentary Basins, D.G. Roberts
and A.W. Bally (Ed.) / R. Stephenson,
S. Stovba // Geological Society. Special
Publication. – London, 2012. – P. 42–436.
DOI:10.1016/B978-0-444-56356-9.00015-8
Wilson M. Magmatism and the geodynamics of
rifting of the Pripyat-Dniepr-Donets rift, East
European Platform / M. Wilson, Z. M. Lyashkevich
// Tectonophysics. – 1996. – 268. – P. 65–81.
References: Gavrish V. K. Glubinnoe stroenie i jevoljucija Dneprovsko-Doneckogo paleorifta [Deep structure and evolution
of the Dnieper-Donets paleorift], Geotektonika [Geotectonics], 1987, no. 2, pp. 119–128 (in Russian).
Gejko V. S., Cvetkova T. A., Shumljanskaja L. A., Bugaenko I. V., Zaets L. N. Regional'naja 3D-skorostnaja
model' mantii Sarmatii (jugo-zapad Vostochno-Evropejskoj platformy) [The regional 3D velocity model of
the Sarmatia mantle (south-west of the East European platform)], Geofiz. zhurn. [Geophysical journal], 2005,
V. 27, no. 6, pp. 927–939 (in Russian).
Geologija i neftegazonosnost' Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie
[Geology and petroleum potential of the Dnieper-Donets Basin. Deep structure and geotectonic
development], Ed. V. K. Gavrish, Kyiv, Izd-vo “Naukova Dumka [“Scientific thought” Publ.], 1989, 208 p.
(in Russian).
Hlybynna budova ta heodynamika naskriznykh shyrotnykh zon rozlomiv dlya otsinky perspektyv poshuku
korysnykh kopalyn (zvit) [Deep structure and geodynamics of latitudinal fault zones assessment of prospects
for finding mineral resources (report)], V. I. Starostenko (Project Chief), Kyiv: Fondy IHF NANU [IGPH
NASU Funds], 2011, 379 p. (in Ukrainian).
Karta strukturnogo rajonirovanija dokembrija jugo-zapadnoj chasti Vostochno-Evropejskoj platformy [Map of
Precambrian structural zoning south-western part of the East European platform.] Scale 1:1000000. Ed.
L.S. Galeckij. Komplekt kart “Geologija i metallogenija jugo-zapadnoj chasti Vostochno-Evropejskoj
platform” [Complete set of maps “Geology and Metallogeny of the south-western part of the East European
Platform”] Scale 1:1000000, Ed. A.I. Zarickij. Kyiv, Goskomgeologija, Geoprognoz, Centrgeologija, PO
“Belarus'”, Vserossijskij geologicheskij Institut, Voronegskiy gosuniversitet [Goskomgeologia, Geoprognoz,
Centergeology, PA “Belarus”, All-Russian Geological Institute, Voroneg State University], 1992, 6 sheets (in
Russian).
Kovalenko-Zavoys'kyy V. M., Ivashchenko I. M. Matematychne zabezpechennya interpretatsiyi polya ΔBa
rehional'nykh mahnitnykh anomaliy [Mathematical software of the ΔBa field interpretation of regional
magnetic anomalies], Heofiz. zhurn. [Geophysical journal], 2006, vol. 28, no 5, pp. 18–30 (in Ukrainian).
Kuprienko P. Ja., Makarenko I. B., Starostenko V. I., Legostaeva O. V., Savchenko A. S. Trehmernaja
plotnostnaja model' zemnoj kory i verhnej mantii Dneprovsko-Doneckoj vpadiny i Donbassa [Threedimensional
density model of the crust and upper mantle of the Dnieper-Donets Basin and Donbas], Geofiz.
zhurn. [Geophysical journal], 2010, vol. 32, no 6, pp. 175–214 (in Russian).
Kutas R. I., Pashkevich I. K. Geotermicheskaja i magnitnaja modeli zemnoj kory Donbassa (tektonicheskij
analiz sovmestno s dannymi GSZ) [Geothermal and magnetic model of the earth's crust of Donbass (tectonic
analysis in conjunction with DSS data)], Geofiz. zhurn. [Geophysical journal], 2000, vol. 22, no 4, pp. 111–121 (in Russian).
Pashkevich I. K., Orljuk M. I., Lebed' T. V. Magnitnaja neodnorodnost', razlomnaja tektonіka konsolidirovannoj
zemnoj kory i neftegazonosnost' Dneprovsko-Doneckogo avlakogena [Magnetic heterogeneity, fault tectonics
of the crystalline crust and petroleum potential of the Dnieper-Donets aulacogene], Geofiz. zhurn.
[Geophysical journal], 2014, vol. 36, no 1, pp. 64–80 (in Russian).
Sollogub V. B. Litosfera Ukrainy [Lithosphere of Ukraine], Kyiv, Izd-vo “Naukova Dumka” [“Scientific
thought” Publ.], 1986, 183 p. (in Russian).
Starostenko V. I., Legostaeva O. V., Makarenko I. B., Savchenko A. S. Kompleks programm
avtomatizirovannoy interpretatsii dannyih potentsialnyih poley (GMT-Auto) [Software system for automated
data interpretation of potential fields (GMT-Auto)], Geofiz. zhurn. [Geophysical journal], 2015, vol. 37, no 1,
pp. 42–52 (in Russian).
Stovba C. N. Geodinamicheskaja jevoljucija Dneprovsko-Doneckoj vpadiny i Donbassa [Geodynamic evolution
of the Dnieper-Donets Basin and Donbas], Dis. doktora geol. nauk [Doctors (Professors) thesis in Geol.
siences] Kyiv, Nauchno-issledovatel'skij Institut neftjanoj i gazovoj promyshlennosti (DP “Naukanaftogaz”),
NAK “Naftogaz Ukrainy” [Research Institute of Oil and Gas Industry (SA “Naukanaftogaz”), NAK
“Naftogaz of Ukraine”], 2008, 495 p. (in Russian).
Stovba S. N., Starostenko V. I., Ljashkevich Z. N., Sjejntot A. Izuchenie dinamiki i geologicheskih processov
Dneprovsko-Doneckogo paleorifta [The study of the dynamics of geological processes of the Dnieper-Donets
paleorift], In book “Stroenie i dinamika litosfery Vostochnoj Evropy” [The structure and dynamics of the
lithosphere of Eastern Europe], Moscow, GEOKART, GEOS, 2006, pp. 307–314 (in Russian).
Shema glubinnogo strojenija litosfery jugo-zapadnoj chasti Vostochno-Evropejskoj platformy [The scheme of
the lithosphere deep structure of the south-western part of the East European platform] Scale 1:1000000, Ed.
A. V. Chekunov. Komplekt kart “Geologija i metallogenija jugo-zapadnoj chasti Vostochno-Evropejskoj
platform” [Complete set of maps “Geology and Metallogeny of the south-western part of the East European
Platform”] Scale 1:1000000, Ed. A.I. Zarickij. Kyiv, Goskomgeologija, Geoprognoz, Centr geologija, PO
“Belarus'”, Vserossijskij geologicheskij Institut, Voronegskiy gosuniversitet [Goskomgeologia, Geoprognoz
Centergeology, PO “Belarus”, All-Russian Geological Institute, Voroneg State University], 1992, 6 sheets
(in Russian).
Tektonika i uglevodorodnyj potencial kristallicheskogo fundamenta Dneprovsko-Doneckoj vpadiny [Tectonics
and hydrocarbon potential of the crystalline basement of the Dnieper-Donets Basin], Eds. V. I. Starostenko,
O. M. Rusakov, Kyiv, Izd-vo “Galaktika” [“Galaktika” Publ.], 2015, 212 p. (in Russian).
Cvetkova T. A., Bugaenko I. V. Sejsmotomografija mantii pod Vostochno-Evropejskoj platformyj [Seismotomography
of the mantle beneath the East-European platform], Geofiz. zhurn. [Geophysical journal], 2012,
vol. 34, No. 5, pp. 161–172 (in Russian).
Chekunov A. V. Glubinnoe stroenie i geodinamika neftegazonosnyh bassejnov Ukrainy [Deep structure and
geodynamics of oil and gas basins of Ukraine], Geol. zhurn. [Geological journal], 1993, no 6, pp. 3–15 (in
Russian).
Chirvinskaja M. V., Sollogub V. B. Glubinnaja struktura Dneprovsko-Doneckogo avlokogena po geofizicheskim
dannym [Deep structure of the Dnieper-Donets avlokogena from geophysical data], Kyiv, Izd-vo “Naukova
Dumka” [“Scientific thought” Publ.], 1980, 180 p. (in Russian).
Shumljanskaja L. A., Tripol'skij A. A., Tsvetkova T. A. Vlijanie skorostnoj struktury kory na rezul'taty sejsmicheskoj
tomografii Ukrainskogo shchita [The influence of the velocity structure of the crust on the Ukrainian
Shield seismic tomography result], Geofiz. zhurn. [Geophysical journal], 2014, vol. 36, no 4, pp. 95–117
(in Russian).
Сhekunov A. V., Gavrish V. K., Kutas R. I. and Ryabchun L. I. Dnieper-Donets palaeorift. Tectonophysics,1992. 208, pp. 257–272.
Chekunov A. V., Kaluzhnaya L. T., Ryabchun L. I. The Dnieper-Donets paleorift, Ukraine: deep structures and
hydrocarbon accumulations. Journal of Petroleum eсology, 1993. vol. 16, no 2. pp. 183–196.
Stephenson R., Stovba S. The Dnieper-Donets Basin. Regional Geology and Tectonics: Phanerozoic Rift System
and Sedimentary Basins, D. G. Roberts and A. W. Bally (Ed.). Geological Society. Special Publication.
London. 2012. pp. 421–436. DOI:10.1016/B978-0-444-56356-9.00015-8,
Wilson M., Lyashkevich Z. M. Magmatism and the geodynamics of rifting of the Pripyat-Dniepr-Donets rift,
East European Platform. Tectonophysics, 1996, 268, pp. 65–81.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2017. – №1(22)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.