Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42303
Назва: Лев Семенович Виготський про віковий кризовий розвиток особистості
Автори: Поліщук, Валерій
Polishchuk, Valeryj
Бібліографічний опис: Поліщук В. Лев Семенович Виготський про віковий кризовий розвиток особистості / Валерій Поліщук // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 12. — С. 91–99.
Bibliographic description: Polishchuk V. Lev Semenovych Vyhotskyi pro vikovyi kryzovyi rozvytok osobystosti / Valeryj Polishchuk // Psykholohichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia : naukovyi zhurnal. — Lviv, 2018. — Vol 12. — P. 91–99.
Є частиною видання: Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал (12), 2018
Журнал/збірник: Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал
Том: 12
Дата публікації: 10-чер-2018
Місце видання, проведення: Львів
Теми: вікова криза
вікова періо-дизація
вікова класифікація
педологія
симптомокомплекс
age crises
age classification
age periodization
pedology
сomplex of symptoms
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 91-99
Початкова сторінка: 91
Кінцева сторінка: 99
Короткий огляд (реферат): Присвячується пам’яті Л.С. Виготсь-кого (1896–1934). З’ясовуються потен-ційні можливості наукових уявлень ви-видатного вченого про вікові кризи у контексті різнопланового тлумачення сучасною психологічною наукою їх ролі у розвитку особистості.
The article is dedicated to the memory of L.S. Vygotsky (1896–1934). The potential of the prominent scholar’s scientific ideas about the age crises in the context of the diverse interpretations of their role in the personal development is investigated by modern psychological science.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42303
Власник авторського права: © ГО «Львівський аналітичний дім», 2018.
© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2018.
© Поліщук Валерій
Перелік літератури: 1. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л.С. Выготс-кий ; под ред. Д. Б. Эльконина. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4 : Детская психология. – 432 с., – ил. – (Акад. пед. наук СССР).
2. Кондратенко Л. О. Питання періодизації психічного розвитку в історії вітчизняної психології (кінець XIX – початок XXI сто-ліття) / Л. О. Кондратенко // Актуальні проблеми сучасної української психології : наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Нора-Друк, 2003. – Вип. 23.– С. 146–156.
3. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов / Кате-рина Николаевна Поливанова. – М. : Академия, 2000. – 184 с.
4. Поліщук В.М. Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість / Валерій Миколайович Поліщук : монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – 158 с.
5. Поліщук В. М. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці : базові симптомокомплекси : [монографія] / Валерій Микола-йович Поліщук. – Суми, 2012.− 478 с.
6. Поліщук В. М. Психологія вікового розвитку у працях Л.С. Виготського (пам’яті видатного вченого – до 70-річчя з дня смерті) / В.М. Поліщук // Психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – № 24. – С. 61–67.
7. Руднева Е. И. Педологические извращения Л.С. Выготского / Елизавета Израилевна Руднева. – М. : Учпедгиз, 1937. – 137 с.
References: 1. Vyhotskii L. S. Sobranie sochinenii : v 6 t., L.S. Vyhots-kii ; ed. D. B. Elkonina, M. : Pedahohika, 1984, V. 4 : Detskaia psikholohiia, 432 p., il, (Akad. ped. nauk SSSR).
2. Kondratenko L. O. Pytannia periodyzatsii psykhichnoho rozvytku v istorii vitchyznianoi psykholohii (kinets XIX – pochatok XXI sto-littia), L. O. Kondratenko, Aktualni problemy suchasnoi ukrainskoi psykholohii : naukovi zapysky Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy, ed. S. D. Maksymenka, K. : Nora-Druk, 2003, Iss. 23, P. 146–156.
3. Polivanova K. N. Psikholohiia vozrastnykh krizisov, Kate-rina Nikolaevna Polivanova, M. : Akademiia, 2000, 184 p.
4. Polishchuk V.M. Vid kryzy 7 rokiv do kryzy vkhodzhennia v doroslist, Valerii Mykolaiovych Polishchuk : monograph, Sumy: VTD "Universytetska knyha", 2013, 158 p.
5. Polishchuk V. M. Vikovi kryzy v pidlitkovomu i yunatskomu vitsi : bazovi symptomokompleksy : [monograph], Valerii Mykola-yovych Polishchuk, Sumy, 2012.− 478 p.
6. Polishchuk V. M. Psykholohiia vikovoho rozvytku u pratsiakh L.S. Vyhotskoho (pamiati vydatnoho vchenoho – do 70-richchia z dnia smerti), V.M. Polishchuk, Psykholohiia : zb. nauk. prats, K. : NPU imeni M.P. Drahomanova, 2004, No 24, P. 61–67.
7. Rudneva E. I. Pedolohicheskie izvrashcheniia L.S. Vyhotskoho, Elizaveta Izrailevna Rudneva, M. : Uchpedhiz, 1937, 137 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2018. – №12Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.