Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41780
Назва: Містечко Білгород та село Білів у XVI ст. у контексті майнових справ князів Чорторийських
Автори: Федоришин, М. В.
Приналежність: КЗ “Культурно-археологічний центр “Пересопниця”
Бібліографічний опис: Федоришин М. В. Містечко Білгород та село Білів у XVI ст. у контексті майнових справ князів Чорторийських / М. В. Федоришин // Historical and Cultural Studies. – 2016. – Volume 3, number 1. – P. 131–135. – Бібліографія: 15 назв.
Журнал/збірник: Historical and Cultural Studies
Дата публікації: 2016
Видавництво: Lviv Polytechnic Publishing House
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: Волинь
князь Чорторийський
князь Пронський
замок Білгород
замок Жуків
село Білів
культурна спадщина
громада
the Great principality of Lithuania
Volhynia
Prince Chertoryyskyy Prince Pronskiy
Belgorod castle
castle Zhukov town
Кількість сторінок: 131-135
Короткий огляд (реферат): Здійснено джерелознавчий аналіз опублікованих у книзі “Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI–XVII cт.” документів під№ 1, 4, 6–9, 11. Виявлено територіальні межі містечка Білгорода та села Білева, належності їх до замків та обсяг їхньої власності. Матеріали щодо локалізацїї цих двох поселень публікуються вперше. Дослідник вважали містечко Білгород та село Білів одним поселенням. На думку автора, сьогодні вони мають величезний інтерес місцевої громади, яку цікавить подальша музефікація історичного городища з метою залучення туристів. Стаття розрахована для вчителів історії, краєзнавців, наукових працівників музеїв, працівників органів охорони культурної спадщини, органів самоврядування Зорянської громади Рівненської області. The article addresses the problem of identifying the historical town of Belgorod settlements and villages Bileva the first half of the sixteenth century. The study was conducted on the basis of source analysis of documents published in the book “Princes Czartoryski family, documents and materials XVI–XVII century”. Documents under number 1, 4, 6–9, 11 number. For the first time proved that modern Bilevi settlement in the village at the time of the early modern time was Biloroda castle town in the early sixteenth century. But from the second half of the sixteenth century. – Bileva castle town. Today Bilevi settlement of the status of cultural heritage monument of national importance. Modern social needs lead to a cultural change in the use of cultural heritage of national importance. On this basis, local communities have to develop tourism. Muzefikatsiyu is the question of the settlement. On the basis of modern scientific understanding of the role of the use of historical monuments in the current social and cultural conditions, it is necessary to carefully examine the history of the settlements. The article revealed the localization of the castle, town, village Bileva. Also, the documents can learn about farming towns and villages of Belgorod Bileva names and owners. This study will form the right approach to further muzefikatsiyi settlement. The vision of the museum as a social and cultural institution in modern terms is complemented by an understanding of its active role in the social and cultural development of society. Kulturolohichnii museum activities can be a tool for a better understanding of today’s world and meet the needs of people today.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41780
Власник авторського права: © Федоришин М. В., 2016
Перелік літератури: 1. Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый вре- менною комиссіею для разбора древних актовъ 25, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 174–175. 2. Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый временною комиссіею для разбора древних актовъ. – Ч. 6. – Т. 1. – С. 161. 3. Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый временною комиссіею для разбора древних актовъ. – Ч. 3.– т. 1, с. 115, 125. 4. Архивъ Юго- Западной Россіи издаваемый временною комиссіею для разбора древних актовъ. – Ч. 6, т. 1, с. 132–133. 5. Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI–XVII ст. (із зібрання “Західно-руських актів” Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука.– К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 228 с. 6. Вікіпедія [Електронний ресурс]: [Федора Богушівна Боговитина:]. – Режим доступу: http://ar.rodovid.org/wk/ %D8%AE%D8%A7% D8%B5: ChartInventory/764126 (дата звернення 30.02.2017). – Назва з екрана. 7. № 1. 1528, березня 4. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда I Старого про створення комісії у складі князів Юрія Івановича Дубровицького, Василя Федоровича Четвертинського, Івана Андрійовича Полубенського та ін. для розгляду суперечки між луцьким старостою Федором Михайловичем Чорторийським та паном Богушем Боговитиновичем з приводу будівництва замку в урочищі Білеве / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI–XVII ст. (із зібрання “Західно-руських актів” Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 228 с. 8. № 4. 1548, лютий. Клевань. Договір князя Івана Федоровича Чорторийського з воєводою київським князем Фрідріхом Глібовичем Пронським про те, щоб люди архімандрита Пересопницького монастиря, які належали Чорторийським, не ловили рибу в ставку Жуковському / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI–XVII ст. (із зібрання “Західно-руських актів” Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 228 с. 9. № 6. 1548, червня 30. Білогородка. Договір князя Івана Федоровича Чорторийського із князем Фрідріхом Глібовичем Пронським про припинення суперечки стосовно ставків Білівського та Жуковського, незаконного вилову риби тощо. / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI–XVII ст. (із зібрання “Західно-руських актів” Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – К. : Інститут історії України НАН України, 2016.– 228 с. 10. № 7. 1548, червня 30. Жуково. Договір князя Фрідріха Глібовича Пронського, воєводи київського, із князем Іваном Федоровичем Чорторийським про полюбовне вирішення суперечки щодо замку Білівського та ставку на р. Стубла біля маєтку Жуковського; 11. № 8. 1548, листопада 6. Вільно. Квит господарського скарбника, ключника віленського Стефана Андрійовича Велковича щодо отримання ним серебщини за другу половину 1548 р. з волинських маєтків Шибського, Клевані, Білогородка, Шеплі та Кореличі, які належали князю Івану Федоровичу Чорторийському./ Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI–XVII ст. (із зібрання “Західно-руських актів” Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – К. : Інститут історії України НАН України, 2016. – 228 с. 12. № 9. 1554, грудня 27. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда II Августа київському воєводі, князю Фрідріху Глібовичу Пронському стосовно скарги князя Івана Федоровича Чорторийського про порушення домовленостей, згідно з якими дозволялось проїжджати дорогою через його маєток Жуковський та на збір мита / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI-XVII ст. (із зібрання “Західно- руських актів” Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – К. : Інститут історії України НАН України, 2016.– 228 с. 13. № 11. 1561, серпня 3. Клевань. Квит королівського мірника Казимира Ледницького про отримання ним 60-ти кіп грошей литовських від князя Івана Федоровича Чорторийського за здійснені заміри у маєтках Клевань, Білів та навколишніх селах / Князі Чорторийські: документи і матеріали ХVI–XVII ст. (із зібрання “Західно- руських актів” Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 228 с. 14. Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов. – К, 1859.– Т. 4 т. 4, отд. 2. – с. 129, 139, 189, 226. 15. Федоришин Микола. Історія монастиря у Пересопниці / Микола Федоришин. – Дрогобич : Коло.– 1916. – с. 32
References: 1. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ 25, f. 25, op.1, s pr. 18, ark. 174–175. 2. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ, ch. 6, T. 1, pр. 161. 3. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ, ch.3, t. 1, рр. 115, 125. 4. Arkhyvъ Yuho-Zapadnoi Rossiy yzdavaemыi vremennoiu komyssieiu dlia razbora drevnykh aktovъ, ch. 6, t. 1, рр. 132, 133. 5. Kniazi Chortoryiski: dokumenty i materialy KhVI-XVII st. (iz zibrannia “Zakhidno-ruskykh aktiv” Rosiiskoi natsionalnoi biblioteky) / Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka.(2016), Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 6. Vikipediia, Fedora Bohushivna, available at: http://ar.rodovid.org/wk/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:ChartIn ventory. 7. Lyst velykoho kniazia lytovskoho, polskoho korolia Syhizmunda I Staroho pro stvorennia komisii u skladi kniaziv Yuriia Ivanovycha Dubrovytskoho, Vasylia Fedorovycha Chetvertynskoho, Ivana Andriiovycha Polubenskoho ta in. dlia rozghliadu superechky mizh lutskym starostoiu Fedorom Mykhailovychem Chortoryiskym ta panom Bohushem Bohovytynovychem z pryvodu budivnytstva zamku v urochyshchi Bileve, No. 1, 1528, bereznia 4, Vilno, Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI-XVII st. iz zibrannia “Zakhidno-ruskykh aktiv” (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 8. Dohovir kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho z voievodoiu kyivskym kniazem Fridrikhom Hlibovychem Pronskym pro te, shchob liudy arkhimandryta Peresopnytskoho monastyria, yaki nalezhaly Chortoryiskym, ne lovyly rybu v stavku Zhukovskomu, No. 4, 1548, liutyi, Klevan . Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI-XVII st. iz zibrannia “Zakhidno-ruskykh aktiv”, (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 9. Dohovir kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho iz kniazem Fridrikhom Hlibovychem Pronskym pro prypynennia superechky stosovno stavkiv Bilivskoho ta Zhukovskoho, nezakonnoho vylovu ryby toshcho, № 6, 1548, chervnia 30, Bilohorodka. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI–XVII st. iz zibrannia “Zakhidno-ruskykh aktiv”, (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 10. Dohovir kniazia Fridrikha Hlibovycha Pronskoho, voievody kyivskoho, iz kniazem Ivanom Fedorovychem Chortoryiskym pro poliubovne vyrishennia superechky shchodo zamku Bilivskoho ta stavku na r. Stubla bilia maietku Zhukovskoho, No. 7, 1548, chervnia 30, Zhukovo, Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI–XVII st. iz zibrannia “Zakhidno-ruskykh aktiv”, (2016), Rosiiskoi natsionalnoi biblioteky), Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 11. Kvyt hospodarskoho skarbnyka, kliuchnyka vilenskoho Stefana Andriiovycha Velkovycha shchodo otrymannia nym serebshchyny za druhu polovynu 1548 r. z volynskykh maietkiv Shybskoho, Klevani, Bilohorodka, Shepli ta Korelychi, yaki nalezhaly kniaziu Ivanu Fedorovychu Chortoryiskomu, No. 8, 1548, lystopada 6, Vilno. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy VI–XVII st. iz zibrannia “Zakhidno-ruskykh aktiv”, (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 12. Lyst velykoho kniazia lytovskoho, polskoho korolia Syhizmunda II Avhusta kyivskomu voievodi, kniaziu Fridrikhu Hlibovychu Pronskomu stosovno skarhy kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho pro porushennia domovlenostei, zghidno z yakymy dozvolialos proizhdzhaty dorohoiu cherez yoho maietok Zhukovskyi ta na zbir myta, No. 9, 1554, hrudnia 27, Vilno. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy KhVI–XVII st. iz zibrannia “Zakhidnoruskykh aktiv”, (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 13. Kvyt korolivskoho mirnyka Kazymyra Lednytskoho pro otrymannia nym 60-ty kip hroshei lytovskykh vid kniazia Ivana Fedorovycha Chortoryiskoho za zdiisneni zamiry u maietkakh Klevan, Biliv ta navkolyshnikh selakh, No. 11, 1561, serpnia 3, Klevan. Kniazi Chortoryiski, dokumenty i materialy ХVI–XVII st. (iz zibrannia “Zakhidno-ruskykh aktiv”, (2016), Pidhotovka do druku Andriia Blanutsy, Dmytra Vashchuka, Kiev, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 228 pp. 14. Pamiatnyky, yzdannыe Vremennoi Komyssyei dlia razbora drevnykh aktov, (1859), Kiev, t.4, otd. 2, pp. 129,139, 189, 226. 15. Fedoryshyn M. (2016), History monastery in Peresopnytsa, Drohobych, Kolo, 32 pp.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Historical And Cultural Studies. – 2016. – Vol. 3, No. 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
HCS_T3_N1_2016-133-137.pdf210,99 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.