Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41779
Назва: Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл
Інші назви: Concept of personality: comparative analysis philosophical and legal schools
Концепт личности: сравнительный анализ философско-правовы хшкол
Автори: Базарник, Богдан
Bazarnyk, Bohdan
Базарник, Богдан
Приналежність: Нетішинський міський суд Хмельницької області
City Court Judge of Netishyn Khmelnitsky region
Бібліографічний опис: Базарник Б. Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл / Богдан Базарник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 58–62.
Bibliographic description: Bazarnyk B. Concept of personality: comparative analysis philosophical and legal schools / Bohdan Bazarnyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 58–62.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340
12
Теми: аналіз
суб’єкт
особистість
антропологія
персоналізм
екзистен- ціалізм
феноменологія
трансценденція
духовність
аnalysis
subject
personality
anthropology
personalism
existentialism
phenomenology
transcendence
spirituality
анализ
субъект
личность
антропология
персонализм
экзистенциализм
феноменология
трансценденция
духовность
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 58-62
Початкова сторінка: 58
Кінцева сторінка: 62
Короткий огляд (реферат): У статті здійснено порівняльний аналіз концепту особистості основних філософсько-правових шкіл. Основоположник сучасного персоналізму Е. Муньє вважав, що “Я” людини є “первинною реальністю”, і вона, на його думку, є й передумовою, і дійсністю історичної творчості. Особистість – центр переорієнтування об’єктивного унiверсуму, хто досяг рівня особистісного існування, є суб’єктом створення власне людської реальності. Екзистенціалізм висуває унікальність людського буття, приділяючи велику увагу емоційному, духовному стану особистості. Духовність визначається станом розпачу, провини, відповідальності. Феномен особистості не є спеціальним об’єктом дослідження феноменології та філософської антропології. Як відомо, перша з них вивчає складну єдність структурних елементів сутнісних взаємозв’язків свідомості з метою виявлення граничних характе- ристик, первісних основ пізнання і людського існування й культури, а друга – сутність і природу людини в єдності її органічних особливостей, душевно-емоційної сфери, пізнавальних спроможностей і соціально-культурних навичок.
This article provides a comparative analysis of the concept of individual fundamental philosophical and legal schools. The founder of modern personalism of E. Mounier believed that the “I” man is the “primary reality”, and it is, in his opinion, there is a premise and reality of historical works. Personality – center reorientation objective universumu who reached the level of personal existence, is the subject of creating their own human reality. Existentialism highlights the uniqueness of human life, paying great attention to the emotional and spiritual state of the individual. Spirituality is defined as despair, guilt, responsibility. The phenomenon of personality is not a special object of study of phenomenology and philosophical anthropology. As you know, the first of which examines the complex structural elements essential unity of consciousness relationships in order to identify the boundary characteristics, the original foundations of knowledge and of human existence and culture, and the second – nature and human nature in the unity of its organic features, spiritual and emotional sphere, cognitive building and socio-cultural skills.
В статье осуществлен сравнительный анализ концепта личности основных философско-правовых школ. Основоположник современного персонализма Э. Мунье считал, что “Я” человека является “первичной реальностью”, и она, по его мнению, является и предпосылкой, и действительностью исторического творчества. Личность – центр переориентация объективного универсума, кто достиг уровня личностного существования, является субъектом создания собственно человеческой реальности. Экзистенциализм выдвигает уникальность человеческого бытия, уделяя большое внимание эмоциональном, духовном состояния личности. Духовность определяется состоянием отчаяния, вины, ответственности. Феномен личности не является специальным объектом исследования феноменологии и философской антропологии. Как известно, первая из них изучает сложное единство структурных элементов сущностных взаимосвязей сознания с целью выявления предельных характеристик, первобытных основ познания и человеческого существования и культуры, а вторая – сущность и природу человека в единстве орга- нических особенностей, душевно-эмоциональной сферы, познавательных возможностей и социально-культурных навыков.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41779
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Базарник Б., 2017
Перелік літератури: 1. Соціальна філософія : короткий енциклопедичний словник / [за заг. ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача та ін]. – Київ ; Харків: Рубікон, 1997. – 398 c.
2. Mounier E. Traide du caractere / E. Mounier // Ocuvres. – V. 2. – 741 p.
3. Мунье Э. Манифест персонализма / Эммануэль Мунье. – М.,1999. – 559 c.
4. Вдовина И. С. Новая философская энциклопедия / И. С. Вдовина, Э. Мунье ; [в 4 т.]. – М., 2001. – Т.2. – C. 621–622.
5. Малышев Б. Т. Человеческая личность и её проявление / Б. Т. Малышев. – М., 1964. – 75 c.
6. Кьеркегор С. Болезнь к смерти / Сэрэн Кьеркегор // Этическая мысль. – М., 1990. – C. 361 – 370.
7. Новая философская энциклопедия : справочное издание / Институт философии РАН ; Национальный общественно-научный фонд ; [в 4 т.] ; [науч. ред. М. С. Ковалева и др.]. – М.: Мысль, 2001. – Т. 4. – C. 241–245.
8. Прехтль П. Введение в феноменологию Гуссерля / Петер Прехтль. – Томск, 1999. – C. 71–72.
9. Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант;[пер. Н. О. Лосского с вариантами пер. на рус. и европ. яз.]; Рос. акад. наук, Ин-т философи. – СПб., 1993. – 654 c.
10. БохенскийЮ. М. Современная европейская философия / Ю. М. Бохенский. – Москва, 2000. – 256 с.
References: 1. Sotsial'na filosofiya : korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk [Social Philosophy: short encyclopaedic dictionary]. By the Society. ed. V. P. Andrushchenko, M. I. Horlatch etc.]. Kyiv; Kharkov: Rubicon, 1997. 398 p.
2. Mounier E. Traide du caractere [Traide du caractere].Ocuvres. V. 2. 741 p.
3. Mun'e E. Manifest personalizma [Manifest personalism]. Moscow, 1999. 559 p.
4. Vdovina I. S. Novaya filosofskaya entsiklopediya [New Encyclopedia of Philosophy]. 4t. Moscow, 2001. V.2 .pp. 621–622.
5. Malyshev B. T. Chelovecheskaya lichnost' i ee proyavlenie [Human personality and its manifestation]. Moskow, 1964. 75 p.
6. K'erkegor S. Bolezn' k smerti [Sickness Unto Death]. Ethical Thought.Moscow, 1990. pp. 361–370.
7. Novaya filosofskaya entsiklopediya : spravochnoe izdanie [New Encyclopedia of Philosophy: reference book]. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences; National public and Science Foundation;In the 4 ton;Scientific. Ed. Mikhail Kovalev and dr.Moskva: Thought 2001.T.4. pp. 241–245.
8. Prekhtl' P. Vvedenie v fenomenologiyu Gusserlya [Critique of Pure Reason].(Trans.Lossky with options first. in Russian. and Europe. Lang; ros. Acad. Sciences, Institute of Philosophy). SPb., 1993. 654 p.
9. Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und dic materiale Ucertethik Gessammel – te werke [Der Formalismus in der Ethik und dic materiale Ucertethik Gessammel – te werke]. Bern,1954. B.II. pp. 393–394.
10. Bokhenskiy Yu. M. Sovremennaya evropeyskaya filosofiya [Modern European Philosophy]. Moscow, 2000. 256 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.