Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41777
Назва: Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина
Інші назви: The institution of responsibility of the state to a person as the forma realization guarantees of the rights and freedoms of man and citizen
Институт ответственности государства перед личностью как форма реализации гарантийправ и свобод человека и гражданина
Автори: Яремчук, Світлана
Yaremchuk, Svitlana
Яремчук, Светлана
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Яремчук С. Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина / Світлана Яремчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 567–573.
Bibliographic description: Yaremchuk S. The institution of responsibility of the state to a person as the forma realization guarantees of the rights and freedoms of man and citizen / Svitlana Yaremchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 567–573.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.11
Теми: права
свободи
особа
громадянин
гарантії
юридична відпо- відальність
інститут відповідальності
rights
freedoms
person
citizen
guarantees
legal liability
institution of responsibility
права
свободы
личность
гражданин
гаранти
юридическая ответственность
институт ответственности
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 567-573
Початкова сторінка: 567
Кінцева сторінка: 573
Короткий огляд (реферат): Висвітлено питання щодо сучасних підходів до формування інституту відповідальності держави перед особою. Зроблено спробу проаналізувати відносини “особа – держава” у сфері реалізації гарантій держави зі забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Встановлено, що однією із причин безвідповідальності держави у цьому питанні є відсутність ефективних механізмів реалізації такої відповідальності. Запропоновано на цьому етапі правове регулювання здійснювати на основі законодавчого акту через ухвалення спеціальної конституційної норми, в якій будуть передбачені певні процедури і механізми залучення держави до відповідальності відповідно до норм законодавства. Вказується на одну із проблемних ланок юридичної відповідальності держави перед особою – кримінальну відповідальність посадових та службових осіб. Доводено необхідність реалізації громадянами свого конституційного права – контролювати дії влади.
The article deals with the modern approaches to the formation of the institution of responsibility of the state to a person. The author made an attempt to analyze the relationship “person – state” in the field of implementation of the rights and freedoms of man and citizen. It is proved that one of the reason of the irresponsibility of the state in this context is the absence of effective mechanisms of realization of such responsibility. The author suggests to carry out the legal regulation on the basis of the legislative act, by adoption of a special constitutional norms, providing special procedures and mechanisms for drawing the state into responsibility under the legislation. The criminal responsibility of public officials as a problematic aspect of legal responsibility of the state to a person is indicated. It is necessary for citizens to exercise their constitutional right – to control actions of the authority.
В статье освещены вопросы относительно современных подходов к формированию института ответственности государства перед личностью. Автором сделана попытка анализа отношений “личность – государство” в сфере реализации гарантий государства по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Установлено, что одной из причин безответственности государства в этом вопросе есть отсутствие эффективных механизмов реализации такой ответственности. Предлагается на этом этапе правовое регулирование осуществлять на основе законодательного акта, путем установления специальной конституционной нормы, в которой будут предвидены определенные процедуры и механизмы привлечения государства к ответственности согласно с нормами законодательства. Указывается на одно из проблематичных звеньев юридической ответственности государства перед личностью – криминальную ответственность должностных и служебных лиц. Доказывается необходимость реализации гражданами своего конституционного права – контролировать действия власти.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41777
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Яремчук С., 2017
Перелік літератури: 1. Альчук М. П. Філоcофія права Богдана Кістяківського : моногр. / М. П. Альчук. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 300 с.
2. Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософські проблеми : моногр. / О. В. Грищук. – К. : Атіка, 2007. – 432 с.
3. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: моногр. / кол. авт.; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – 216 с.
4. Ладиченко В. В. Функціональний підхід до розуміння держави: питання про дотримання інтересів особистості / В. В. Ладиченко // Держава і право : зб. наук. пр. “Юридичні і політичні науки”. – Вип. 36. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – С. 16–21.
5. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : моногр. / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта, 2008. – 472 с.
6. Оніщенко Н. М. Деякі підходи до вивчення комунікативних властивостей права / Н. М. Оніщенко // Комунікація. Науково-практичний збірник. – 2013. – № 3. – С. 8–18.
7. Оніщенко Н. М. До питання про розвиток доктрини прав людини в Україні (роки незалежності) / Н. М. Оніщенко // Право України. – 2013. – № 9. – С. 176–192.
8. Петражицкий Л. И. Теория права и государства / Л. И. Петражицкий. – СПб.: Лань, 2000. – 606 с.
9. Рабінович П. М. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація / П. М. Рабінович // Право України. – 2010. – № 2. – С. 20–25.
10. Рабінович П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 461 с.
11. Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность / Р. Л. Хачатуров, Р. Г. Ягутян. – Тольятти : Международная академия бизнеса и банковского дела, 1995. – 295 с.
References: 1. Al'chuk M. P. Filosofiya prava Bohdana Kistyakivs'koho: monohr. [Philosophy of Law Bohdan is: monograms. Lviv: Ed. Center Ivan Franko LNU Publ., 2010. 300 p.
2. Hryshchuk O. V. Lyuds'ka hidnist' u pravi: filosofs'ki problemy: monohr. [Dignity at right: philosophical problem : monograms]. Kyiv: Atika Publ, 2007. 432 p.
3. Instytut yurydychnoyi vidpovidal'nosti u demokratychnykh pravovykh systemakh: monohr. [Institute of legal responsibility in democratic legal systems: monograms.]. Count. auth .; for the Society. Ed. N. Onishchenko. Kyiv: Institute of State and Law. VM Koretsky NAS of Ukraine Publ, 2009. 216 p.
4. Ladychenko V. V. Funktsional'nyy pidkhid do rozuminnya derzhavy: pytannya pro dotrymannya interesiv osobystosti [A functional approach to understanding the state: the question of the interests of the individual]. // State and Law: Coll. Science. works. Legal and political science. Vol. 36. Kyiv: Institute of State and Law. VM Koretsky NAS of Ukraine Publ, 2007. pp. 16–21.
5. Oliynyk A. Yu. Konstytutsiyno-pravovyy mekhanizm zabezpechennya osnovnykh svobod lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini: monohr. [Constitutional and legal mechanism to ensure basic freedoms and civil rights in Ukraine monogram]. Kyiv: Alert Publ, 2008. 472 p.
6. Onishchenko N. M. Deyaki pidkhody do vyvchennya komunikatyvnykh vlastyvostey prava [Some approaches to the study of the communicative properties of law.]. Communication. Scientific collection. Number 2013. Vol. 3. pp. 8–18.
7. Onishchenko N. M. Do pytannya pro rozvytok doktryny prav lyudyny v Ukrayini (roky nezalezhnosti) [On the development of the doctrine of human rights in Ukraine (since independence)]. Law of Ukraine. 2013.Vol. 9. pp. 176–192.
8. Petrazhitskii L. I. Teoriya prava i gosudarstva [Theory of Law and State]. SPb. Lan Publ., 2000. 606 p.
9. Rabinovych P. M. Osnovopolozhni prava lyudyny: sotsial'no-antropna sutnist', zmistova klasyfikatsiya [Fundamental human rights, social and anthropological nature, content classification]. Law of Ukraine. 2010. Vol. 2. pp. 20–25.
10. Rabinovych P. M. Prava lyudyny i hromadyanyna: navch. posib. [Human rights and civil rights, teach. Guidances]. Kyiv: Atika, 2004. 461 p.
11. Khachaturov R. L. Yuridicheskaya otvetstvennost' [Legal liability]. Togliatti: International Academy of Business and Banking Publ., 1995. 295 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.