Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41776
Назва: Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин
Інші назви: The legal status of the system of Ukrainian courts as the subjects of jurisdictional relations
Правовой статус судебных органов Украины, как субьектов юрисдикционных отношений
Автори: Медведик, Лев
Medvedyk, Lev
Медведик, Лев
Приналежність: Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
Drohobych city district Court of Lviv region
Бібліографічний опис: Медведик Л. Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин / Лев Медведик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 560–566.
Bibliographic description: Medvedyk L. The legal status of the system of Ukrainian courts as the subjects of jurisdictional relations / Lev Medvedyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 560–566.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.56.038
347.99
343.18](477)
Теми: правовий статус
судові органи
реформа
правосуддя
Конституційний суд України
legal status
court system
reform
justice
The Constitutional Court of Ukraine
правовой статус
судебные органы
реформа
правосудия
Конституционный суд Украины
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 560-566
Початкова сторінка: 560
Кінцева сторінка: 566
Короткий огляд (реферат): Звернуто увагу на визначальні аспекти змін до Конституції України (щодо правосуддя) в контексті повноважень судових органів. Виділено позитивні та негативні підходи на шляху реалізації судової реформи. Проаналізовано напрями удосконалення конституційних нововведень щодо окремо взятого суб’єкта.
The article pays attention to crucial aspects of the amendments of the Constitution of Ukraine (concerning justice) in the context of the court system authority. It determines positive and negative approaches in the course of implementation of judicial reform. The article analyses the ways of improvement of constitutional novelties regarding each subject in particular.
Акцентировано на решающих аспектах изменений к Конституции Украины (касаемых правосудия) в контексте полномочий судебных органов. Выделены позитивные и негативные подходы на пути реализации судебной реформы. Проанализированы направления усовершенствования конституционных нововведений относительно отдельно взятого субьекта.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41776
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Медведик Л., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page6
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://leksika.com.ua/10940217/legal/pravoviy_status
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/1-v/2016-03.pdf
http://www.ccu.gov.ua/docs/369
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/1-v/2016-09.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр
http://www.ccu
Перелік літератури: 1. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Cт. 141.
2. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – Ст. 532.
3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page6.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (в редакції від 30.09.2016 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
5. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр.енцикл.”, 1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leksika.com.ua/10940217/legal/pravoviy_status.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.
7. Новий тлумачний словник української мови / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – Т. 4. – C. 926.
8. Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 року № 1-в/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/1-v/2016-03.pdf.
9. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України(щодо правосуддя)” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/docs/369.
10. Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М.М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 року № 1-в/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/1-v/2016-09.pdf.
11. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр.
References: 1. The Constitution of Ukraine on June 28, 1996.
2. About amendments to the Constitution of Ukraine (on justice) Law of Ukraine on June 2, 2016.
3. About the Judicial System and Status of Judges Law of Ukraine on June 4, 2016. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page6.
4. The Constitution of Ukraine on June 28, 1996 (As amended on 30.09.2016). Available at:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
5. Yurydychna entsyklopediya:V 6 t. / Redkol. Yu. S. Shemshuchenko [Legal encyclopedia]. Kiev, “Ukr.entsykl.” Publ., 1998. Available at: http://leksika.com.ua/10940217/legal/pravoviy_status.
6. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy / Uklad. i holov. red. V.T. Busel [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. Kiev, Irpin, VTF “Perun” Publ., 2002, 1440 p.
7. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy / Ukladachi V. Yaremenko, O. Slipushko [New Dictionary of Ukrainian language]. Kiev, “Akonit” Publ., 1998, p. 926.
8. Separate opinion of Judge of the Constitutional Court of Ukraine Melnyka M.I. respect the Constitutional Court of Ukraine in case of the application of the Verkhovna Rada of Ukraine to report on the bill on amendments to the Constitution of Ukraine (on justice) with Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine on January 20, 2016 № 1-in/2016. Available at: http://www.ccu. gov.ua/sites/default/files/ndf/1-v/2016-03.pdf.
9. The explanatory note to the draft Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine (on justice)”. Available at: http://www.ccu.gov.ua/docs/369.
10. Separate opinion of Judge of the Constitutional Court of Ukraine Gultay M.M. respect the Constitutional Court of Ukraine in case of the application of the Verkhovna Rada of Ukraine to report on the bill on amendments to the Constitution of Ukraine (on justice) with Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine on January 20, 2016 № 1-in/2016. Available at: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/1-v/2016-09.pdf.
11. About the Constitutional Court of Ukraine Law of Ukraine on October 16, 1996. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.