Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41775
Назва: Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання європейського досвіду
Інші назви: Areas of improvement legal education and training of the law enforcement officials in Ukraine on the basis of use European experience
Направления совершенствованияюридического образования и подготовки работников правоохранительных органов Украины на основе использования европейского опыта
Автори: Личенко, Ірина
Lychenko, Iryna
Лыченко, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Личенко І. Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання європейського досвіду / Ірина Личенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 554–559.
Bibliographic description: Lychenko I. Areas of improvement legal education and training of the law enforcement officials in Ukraine on the basis of use European experience / Iryna Lychenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 554–559.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340
504
Теми: юридична освіта
освітні послуги
правоохоронні органи
підготовка працівників правоохоронних органів
правоохоронна діяльність
Національна поліція
публічне управління
legal education
educational services
law enforcement
training of the law enforcement officials
national police
public administration
юридическое образование
образовательные услуги
правоохра- нительные органы
подготовка сотрудников правоохранительных органов
правоохранительная деятельность
Национальная полиця
публичное управление
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 554-559
Початкова сторінка: 554
Кінцева сторінка: 559
Короткий огляд (реферат): Визначено напрями вдосконалення юридичної освіти та фахової підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання досвіду ЄС у цій сфері. Сформовано завдання реформування юридичної освіти, досліджено практику підготовки юристів та працівників правоохоронних органів у країнах ЄС, доведено переваги тренінгових форм навчання за умов максимальної імітації реальних ситуацій. З’ясовано наукові підходи до проведення цих реформ та наголошено, що їхня реалізація здатна вплинути на якісний критерій оцінювання результативності юридичної освіти в Україні.
The article is devoted to the definition of areas of improvement of legal education and professional training of law enforcement bodies of Ukraine on the basis of the EU experience in this area. The article is devoted to the task of reforming legal education, research training practice lawyers and law enforcement officials in the EU, proved the benefits of training learning conditions for maximum simulation of real situations. In the article is scientific approaches to these reforms and stressed that their implementation is able to influence the quality criterion for evaluation of legal education in Ukraine.
Статья посвящена определению направлений совершенствования юридического образования и профессиональной подготовки работников правоохранительных органов Украины на основе использования опыта ЕС в этой сфере. В статье определены задачи реформирования юридического образования, исследована практика подготовки юристов и сотрудников правоохранительных органов в странах ЕС, доказано преиму- щества тренинговых форм обучения в условиях максимальной имитации реальных ситуаций. В статье выяснено научные подходы к проведению этих реформ и отмечено, что их реализация способна повлиять на качественный критерий оценки результативности юридического образования в Украине.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41775
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Личенко І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.bygeo.ru/strany/germaniya/1517-sistema-policeyskogo-obrazovaniya-vgermanii.html
http://www.ormvd.ru/pubs/15218
http://litterref.ru/yfsjgemerjgeotrmer.html
http://112.ua/obshchestvo/v-nacpolicii-prezentovali-proektcommunity-policing-304683.html
http://www.bygeo.ru/strany/germaniya/1517-sistema-policeyskogo-obrazovaniyav-
http://112.ua/obshchestvo/v-nacpolicii-prezentovali-proekt-community-policing-304683.html
Перелік літератури: 1. Більченко В. В. Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні / В. В. Більченко // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада 2016 року) / упор. Ю. С. Назар. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – С. 42–45.
2. Фігель Ю. О. Роль практичної професійної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей / Ю. О. Фігель // Право і безпека : науковий журнал. – 2010. – No. 4. – С. 122–126.
3. Система полицейского образования в Германии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bygeo.ru/strany/germaniya/1517-sistema-policeyskogo-obrazovaniya-vgermanii.html.
4. Красницький І. В. Деякі аспекти тренінгового навчання поліцейських на тактичних полігонах / І. В. Красницький, Ю. Р. Йосипів // Теорія та практика правоохоронної діяльності : Міжнар. наук.-практ. конф. (11 листопада 2016 року) / упоряд. Ю. С. Назар. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – С. 181–184.
5. Винярчук І. С. Проблемні питання вогневої підготовки на сучасному етапі реформування Національної поліції України / І. С. Винярчук // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада2016 року) / упор. Ю. С. Назар. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – С. 57–60.
6. Зарубежный опыт охраны общественного порядка с акцентом на предупреждение преступлений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ormvd.ru/pubs/15218.
7. Головкина А. Зарубежный опыт разработки программ профилактики правонарушений / А. Головкина, Н. Потоцкий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litterref.ru/yfsjgemerjgeotrmer.html.
8. Целью проекта является улучшение коммуникации между полицией и школами http://112.ua/obshchestvo/v-nacpolicii-prezentovali-proektcommunity-policing-304683.html.
9. Марченко, М. Н. Юридическое образование. Состояние и перспективы развития / М. Н. Марченко. // Правоведение. –1999. – № 3. – С. 222–232.
References: 1. Bil'chenko V. V. Svitovyy dosvid pidhotovky kadriv politsiyi ta yoho vprovadzhennya v Ukrayini [World experience training police and its implementation in Ukraine]. Teoriya ta praktyka pravookhoronnoyi diyal'nosti: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Theory and Practice of Law Enforcement: International Scientific Conference]. L'viv, 2016, pp. 42–45.
2. Fihel' Yu. O. Rol' praktychnoyi profesiynoyi diyal'nosti v osvitn'omu protsesi studentiv yurydychnykh spetsial'nostey [The role of professional practice in education law students]. Pravo i bezpeka : naukovyy zhurnal, 2010, Vol. 4, pp. 122–126.
3. Sistema politseyskogo obrazovaniya v Germanii [Police education system in Germany]. Avalable at: http://www.bygeo.ru/strany/germaniya/1517-sistema-policeyskogo-obrazovaniyav- germanii.html. (accessed 20.12.2016) (In Russian).
4. Krasnyts'kyy I. V., Yosypiv Yu. R. Deyaki aspekty treninhovoho navchannya politseys'kykh na taktychnykh polihonakh [Some aspects of training police training on tactical grounds]. Teoriya ta praktyka pravookhoronnoyi diyal'nosti: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Theory and Practice of Law Enforcement: International Scientific Conference]. L'viv, 2016, pp. 181–184.
5. Vynyarchuk I. S. Problemni pytannya vohnevoyi pidhotovky na suchasnomu etapi reformuvannya Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny [Problems of fire training at the present stage of reforming the National Police of Ukraine] Teoriya ta praktyka pravookhoronnoyi diyal'nosti: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Theory and Practice of Law Enforcement: International Scientific Conference]. L'viv, 2016, pp. 57–60.
6. Zarubezhnyy opyt okhrany obshchestvennogo poryadka s aktsentom na preduprezhdenie prestupleniy [Problems of fire training at the present stage of reforming the National Police of Ukraine]. Avalable at: http://www.ormvd.ru/pubs/15218. (accessed 20.12.2016) (In Russian).
7. Golovkina A., Pototskiy N. Zarubezhnyy opyt razrabotki programm profilaktiki pravonarusheniy [Foreign experience in the development of crime prevention programs]. Avalable at: http://litterref.ru/yfsjgemerjgeotrmer.html. (accessed 20.12.2016) (In Russian).
8. Tsel'yu proekta yavlyaetsya uluchshenie kommunikatsii mezhdu politsiey i shkolami [The aim of the project is to improve communication between police and schools]. Avalable at: http://112.ua/obshchestvo/v-nacpolicii-prezentovali-proekt-community-policing-304683.html. (accessed 20.12.2016) (In Russian).
9. Marchenko, M. N. Yuridicheskoe obrazovanie. Sostoyanie i perspektivy razvitiya [Legal education. Status and prospects of development]. Pravovedenie, 1999, Vol. 3, pp. 222–232.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.