Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41774
Назва: Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины
Інші назви: Судова чи антиделіктна гілка влади?: нова доктрина Верховного Суду України
Judicial or antidelictual power branch?: the new doctrine of the Supreme Court of Ukraine
Автори: Кириченко, Олександр
Kirichenko, Alexander
Кириченко, Александр
Приналежність: Nicholas V. A. Sukhomlinsky National Universityy
Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского
Бібліографічний опис: Кириченко А. Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины / Александр Кириченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 548–553.
Bibliographic description: Kirichenko A. Judicial or antidelictual power branch?: the new doctrine of the Supreme Court of Ukraine / Alexander Kirichenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 548–553.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342
Теми: Верховний Суд України
Конституційна судова палата
Антикримінальна судова палата
Адміністративна судова палата
Трудова судова палата
Цивільна судова палата
Господарська судова палата
the Supreme Court of Ukraine
the Constitutional Court of Justice
the Anticriminal Court of Justice
the Administrative Court of Justice
the Labour Court of Justice
the Civil Court of Justice
the Commercial Court of Justice
Верховный Суд Украины
Конституционная судебная палата
Антикриминальная судебная палата
Административная судебная палата
Трудовая судебная палата
Гражданская судебная палата
Хозяйственная судебная палата
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 548-553
Початкова сторінка: 548
Кінцева сторінка: 553
Короткий огляд (реферат): Розглянуто сутність нової доктрини реформування традиційної законодавчої, виконавчої та судової влади в правотворчу, правозастосовчу та антиделіктну гілку влади. Обґрунтовано нову доктрину Верховного Суду України як антиделіктного органу з повним набором судових палат: Конституційної, Антикримінальної, Адміністративної, Трудової, Цивільної і Господарської. Розкрито сутність нової доктрини функцій антиделіктних органів і деяких інших пов’язаних з цим нових доктрин і концепцій юриспруденції.
Considered the essence of the new doctrine of reforming the traditional legislative, executive and judicial power in the law-making, enforcement and antidelictual power branch. Substantiates the new doctrine of the Supreme Court of Ukraine as antidelictual body with a full set of judicial chambers: Constitutional, Anticriminal, Administrative, Labor, Civil and Commercial. Disclosed the essence of the new doctrine functions antidelictual body and some other related new doctrines and concepts of jurisprudence.
Рассмотрена сущность новой доктрины реформирования традиционной законода- тельной, исполнительной и судебной власти в правотворческую, правоприменительную и антиделиктную ветвь власти. Обоснована новая доктрина Верховного Суда Украины как антиделиктного органа с полным набором судебных палат: Конституционной, Антикриминальной, Административной, Трудовой, Гражданской и Хозяйственной. Раскрыта сущность новой доктрины функций антиделиктных органов и некоторых иных связанных с этим новых доктрин и концепций юриспруденции.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41774
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Кириченко А., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page
Перелік літератури: 1. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедова, А. С. Тунтула и др. ; под науч. ред. А. А. Кириченко. – 2-е изд. – Николаев : УНИ ИПП Ник. нац. ун-та имени В. А. Сухомлинского, 2015. – 1008 с.
2. Кириченко А. А. Курс лекций по спецкурсу “Базисные доктрины и концепции юриспруденции” : учеб. пособие / А. А. Кириченко, А. С. Тунтула. – Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 200 с.
3. Новітня концепція реформування судової влади України : навч. посіб. / Є. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 60 с.
4. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 02.06.2016 р., № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page
5. Ткач Ю. Д. Поняття і системно-структурна будова криміналістики : дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Д. Ткач. – К., 2004. – 556 с.
6. Ткач Ю. Д. Теоретичні основи криміналістики (періодизація, поняття, система, міжнауковий статус) : монографія / Ю. Д. Ткач ; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Одеса : Вид-во ОЮІ НУВС, 2007. – 176 с.
7. Тунтула О. С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 “Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Олександра Сергіївна Тунтула; Національна академія прокуратури України. – К., 2013. – 233 с.
References: 1. Kirichenko A. A. Giperdoklad o bolee dvukhstakh pyatidesyati luchshikh doktrinakh i kontseptsiyakh yurisprudentsii nauchnoi shkoly professora Alankira: kollektivnaya monografiya [Giperdoklad of a two hundred and fifty of the best doctrines and concepts of scientific law school professor Alankira: collective monograph]. Nikolaev: UNI IPP Nick. nat. Univ name VASuhomlinskogo, 2015. – 1008 p.
2. Kirichenko A. A. Kurs lektsii po spetskursu “Bazisnye doktriny i kontseptsii yurisprudentsii”: ucheb. Posobie [A course of lectures on a special course “The basis of the doctrine and jurisprudence of concepts”: Proc. Allowance]. Nikolaev: NNU name VA. Suhomlinskogo, 2016. – 200 p.
3. Novitnya kontseptsiya reformuvannya sudovoyi vlady Ukrayiny: navch. Posibnyk [Novitnya kontseptsiya reformuvannya sudovoyi vlady Ukrayiny: navch. Posibnyk]. Ye. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. O. Korostashova, Yu. O. Lantsedova, O. S. Tuntula; za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolayiv: Vyd-vo ChDU im. P. Mohyly, 2010. – 60 p.
4. Pro sudoustriy i status suddiv. Zakon Ukrayiny vid 02.06.2016 r., 1402-VIII [Pro sudoustriy i status suddiv. Zakon Ukrayiny vid 02.06.2016 r., 1402-VIII]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2016, 31, st. 545. Availableat: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page
5. Tkach Yu. D. Ponyattya i systemno-strukturna budova kryminalistyky : dys. ... kand. yuryd. Nauk [The concept and system-block structure criminology: Dis. ... Candidate. Legal. Science]. Kyiv, 2004. 556 p.
6. Tkach Yu. D. Teoretychni osnovy kryminalistyky (periodyzatsiya, ponyattya, systema, mizhnaukovyy status) : monohrafiya [The theoretical basis of Criminology (periodization, concepts, system status mizhnaukovyy): monograph]. Yu. D. Tkach ; za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Odesa : Vyd-vo OYuI NUVS, 2007. 176 p.
7. Tuntula O. S. Otrymannya dokaziv ta formy yikh predstavlennya, otsinky ta vykorystannya u kryminal'nomu provadzhenni Ukrayiny : dys. … kand. yuryd. Nauk. [Obtaining evidence and forms of presentation, evaluation and use in criminal proceedings of Ukraine: Dis. ... Candidate. Legal. Science]. 12.00.09 “Kryminal'nyy protses i kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyal'nist'”. National Academy of Prosecution of Ukraine. Kyiv, 2013. 233 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.