Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41773
Назва: Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях в ХІ–ХVІІІ століттях
Інші назви: History of infringement of rights under the law in force in the Ukrainian lands in 11th–18th centuries
История развития поражения в правах в законодательстве, действовавшем на украинских землях в XI–XVIII веках
Автори: Шиян, Дмитро
Shyian, Dmytro
Шиян, Дмитрий
Приналежність: Запорізький національний технічний університет
Zaporizhzhya National Technical University
Бібліографічний опис: Шиян Д. Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях в ХІ–ХVІІІ століттях / Дмитро Шиян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 51–57.
Bibliographic description: Shyian D. History of infringement of rights under the law in force in the Ukrainian lands in 11th–18th centuries / Dmytro Shyian // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 51–57.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.275
Теми: ураження прав
історія розвитку
позбавлення прав
права людини
громадянські права
“політична смерть”
“громадянська смерть”
destruction of human
history development
deprivation of rights
human rights
civil rights
“political death”
“civil death”
поражение в правах
история развития
лишение прав
права человека
гражданские права
“политическая смерть”
“гражданская смерть”
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 51-57
Початкова сторінка: 51
Кінцева сторінка: 57
Короткий огляд (реферат): У статті проведено історико-правовий аналіз розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях. Зроблено висновок, що спочатку винний довічно позбавлявся усіх прав людини та громадянських прав, що призводило назавжди до його повного безправ’я й так званої “політичної” або “громадянської смерті”. З часом спостерігається тенденція звуження прав, що позбавляли засудженого, та зменшення їх строку. Ураження прав було спрямоване не проти особистої гідності засудженого як людини, а проти тих благ, які належали йому як громадянину. Природною була думка про позбавлення людини, яка порушила встановлені правила поведінки, суспільний уклад, тих прав, якими вона користувалася як член суспільства. Ураження прав застосовувалось як для покарання винного, так і для захисту від нього інших членів суспільства.
The article historical and legal analysis of infringement of rights under the law in force in the Ukrainian lands in the 11th–18th centuries. It is concluded that the first wine life deprived of all human rights and civil rights, which led to his complete all injustice and socalled “political” or “civic death”. Over time, the trend of narrowing the rights denied convicted, and reducing their term. Defeat rights were directed not against personal dignity as a person convicted but against those goods that belonged to him as a citizen. Natural was the idea of getting rid of a man who had violated the rules of behavior, social structure, and the rights which it enjoyed as a member of society. The defeat was applied as rights to punish the guilty and to protect him from other members of society.
В статье проводится историко-правовой анализ развития поражения в правах в законодательстве, которое действовало на украинских землях, в XI–XVIII веках. Сделан вывод, что сначала виновный пожизненно лишался всех прав человека и гражданских прав, приводившее навсегда к его полному бесправию и, так называемой, “политической” или “гражданской смерти”. Со временем наблюдается тенденция сужения прав, которых лишали осужденного, и уменьшения их срока. Поражение в правах было направлено не против личного достоинства осуждённого как человека, а против тех благ, которые принадлежали ему как гражданину. Естественной была мысль о лишении человека, который нарушил установленные правила поведения, общественное устройство, тех прав, которыми он пользовался как член общества. Поражение в правах применялось как для наказания виновного, так и для защиты от него других членов общества
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41773
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Шиян Д., 2017
Перелік літератури: 1. Музиченко П. П. Історія держави і права України : навчальний посібник / Музиченко П. П. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 662 с.
2. Історія держави і права України : підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. : у 2 ч. Частина 1 / [А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко та ін.] ; за ред. акад. Академії правових наук України А. Й. Рогожина. – К.: Ін Юре, 1996. – 368 с.
3. Історія держави і права України : навч. посіб. / [А. С. Чайковський (кер. кол. авт.), В. І. Батрименко, О. Л. Копиленко та інші] ; за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 384 с.
4. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і фак.: у 2 т. Т. 1. З найдавніших часів до початку XX ст. / [В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький] ; за ред. акад. Академії правових наук України В. Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1997. – 464 с.
5. Памятники русского права. Вып. 1. : Памятники права Киевского государства Х–ХІІ вв. / под ред. заслуж. деятеля науки проф. С. В. Юшкова ; сост. доцент А. А. Зимин. – М.: Госюриздат, 1952. – 287 с.
6. Статут Вялікага княства Літоускага. 1588 : тэксты, даведнык, каментарыі / рэд. колегія : І. П. Шамякін (Гал. рэд.) та ін. – Мінск : Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1989. – 573 с.
7. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ 1713-1776 / упоряд. Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко. – К.: Наукова думка, 1994. – 232 с.
8. Грозовський І. М. Звичаєве право запорозьких козаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / І. М. Грозовський. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 1998. – 17 с.
9. Грозовський І. М. Козацьке право / І. М. Грозовський // Право України. – 1997. – №6. – С. 76–80.
10. Гуржій О. І. Право в українській козацькій державі (друга половина XVII–XVIII ст.) / Гуржій О. І. – К. : Ін-т історії України АН України, 1994. – 48 с.
11. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. – Т. 1. / пер. з рос. І. І. Сварника ; упоряд. О. М. Апанович. – Львів : Світ, 1990. – 319 с.
12. Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции. Часть Общая. Т. II. / Таганцев Н. С. – СПб.: Гос. тип., 1902. – 1460 с.
13. Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право : часть общая / Сергеевский Н. Д. – СПб. : Типография М. М. Стасюлевича, 1900. – 385 с.
14. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / Фойницкий И. Я. – М. : Добросвет–2000 ; Городец, 2000. – 464 с.
15. Памятники русского права. Вып. 8 : Законодательные акты Петра I. Первая четверть XVIII в. / под редакцией доктора юридических наук профессора К. А. Софроненко. – М. : Госюриздат, 1961. – 667 с.
16. Законы Уголовные (Св. Зак., т. ХV, изд. 1885 г. по прод. 1906 и 1908 г. г. с позднейшими узаконениями) / Алфавитный указатель, составленный Прис. повер. В. Н. Новиковым и Пом. прис. повер. Д. С. Постоловским. – СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1910. – 749 с.
References: 1. Muzychenko P. P. (1999). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of State and Law of Ukraine], Tovarystvo “Znannia” Publ., KOO Publ., Kyiv, 662 p., (in Ukrainian).
2. Rohozhyn A. Y., Strakhov M. M., Honcharenko V. D. et al. (1996). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of State and Law of Ukraine], ed. acad. Academy of sciences of Ukraine A.Y. Rohozhyna, In Yure Publ., Kyiv, parts 2, part 1, 368 p., (in Ukrainian).
3. Chaikovskyi A. S. (Head group of authors, Ed.), Batrymenko V. I., Kopylenko O. L. and others (2001). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of state and law of Ukraine], Yurinkom Inter Publ., Kyiv, 384 p. (in Ukrainian).
4. Honcharenko V. D. (Eds.), Rohozhyn A. Y., Sviatotskyi O. D. (1997). Khrestomatiia z istorii derzhavy i prava Ukrainy [Readings on the history of law in Ukraine], In Yure Publ., Kyiv, parts 2, part 1. From ancient times to the beginning of the 20th century, 464 p. (in Ukrainian).
5. Yushkov S.V. (Eds.). (1952). Pamyatniki russkogo prava [Monuments of Russian law]. A.A. Zimin (comp.), Gosyurizdat Publ., Moscow, vol. 1: Monuments of law of the Kiev state 10th-12th centuries, 287 p. (in Russian).
6. Shamjakin I.P. (ed. in Chief) etc. (1989). Statut Vjalikaga knjastva Litouskaga. 1588: tjeksty, davednyk, kamentaryi [The Statute of the Grand duchy of Lithuania. 1588: texts, directory, comments], Belaruskaja saveckaja jencyklapedyja, Minsk, 573 p. (in Belarusian).
7. Histsova L.Z., Demchenko L.Ya. (Comp.) (1994).Arkhiv Kosha Novoi Zaporozkoi Sichi. Opys sprav 1713–1776 [Archives of New Zaporizhzhya Sich Kosh. Description affairs 1713–1776], Naukova dumka Publ., Kyiv, 232 p. (in Ukrainian).
8. Hrozovskyi I.M. (1998). Zvychaieve pravo zaporozkykh kozakiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 “Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen” [Customary law Zaporizhzhya Cossacks. Extended abstract of candidate’s thesis], Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya. Mudroho Publ., Kharkiv, 17 p. (in Ukrainian).
9. Hrozovskyi I. M. (1997). Cossack law, Pravo Ukrainy (Law of Ukraine), no 6, Pp. 76–80. (in Ukrainian).
10. Hurzhii O. I. (1994). Pravo v ukrainskii kozatskii derzhavi (druha polovyna XVII–XVIII st.) [Right in the Ukrainian Cossack state (second half of 17th–18th centuries)], In-t istorii Ukrainy AN Ukrainy Publ., Kyiv, 48 p. (in Ukrainian).
11. Yavornytskyi D. I. (1990). Istoriia zaporizkykh kozakiv [History of Zaporizhzhya Cossacks]. I.I. Svarnyk (lane of Russian), O. M. Apanovych (compilation), Svit Publ., Lviv, vols. 3, vol. 1, 319 p. (in Ukrainian).
12. Tagantsev N. S. (1902). Russkoe ugolovnoe pravo: lektsii [Russian criminal law: lectures], Gos. tip. Publ., St-Petersburg, General part, vol. 2, 1460 p. (in Russian).
13. Sergeevskii N.D. (1900). Russkoe ugolovnoe pravo [Russian criminal law], Tipografiya M. M. Stasyulevicha Publ., St-Petersburg, general part, 385 p. (in Russian).
14. Foinitskii I.Ya. (2000). Uchenie o nakazanii v svyazi s tyur'movedeniem [Doctrine of punishment in connection with the conduct of prison], Dobrosvet–2000 Publ., Gorodets Publ., Moscow, 464 p. (in Russian).
15. Sofronenko K. A. (Eds.). (1961). Pamyatniki russkogo prava [Monuments of Russian law], Gosyurizdat Publ., Moscow, vol. 8: legislative acts of Peter 1. The first quarter of the 18th century, 667 p. (in Russian).
16. Zakony Ugolovnye (Sv. Zak., t. XV, izd. 1885 g. po prod. 1906 i 1908 g. g. s pozdneishimi uzakoneniyami) [Criminal Laws (Code of laws, vol. 15, ed. 1885 to cont. 1906 and 1908 was with later by legislation)]. (1910). Index, compiled V. N. Novikovym and D. S. Postolovskim, Tipografiya M. M. Stasyulevicha Publ., St-Petersburg, 749 p. (in Russian).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.