Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41771
Назва: Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект
Інші назви: Genesis of modern concept of corruption: aspect of criminology
Генезис современного понятия коррупции: криминологический аспект
Автори: Якимова, Світлана
Yakymova, Svitlana
Якимова, Светлана
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Якимова С. Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект / Світлана Якимова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 535–539.
Bibliographic description: Yakymova S. Genesis of modern concept of corruption: aspect of criminology / Svitlana Yakymova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 535–539.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.976
Теми: корупція
службове становище
владні повноваження та можливості
користь
злочинна діяльність
кримінологія
запобігання
corruption
official position
powers and capacities
benefit
criminal activity
criminology
prevention
коррупция
служебное положение
властные полномочия и возможности
корысть
преступная деятельность
криминология
предотвращение
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 535-539
Початкова сторінка: 535
Кінцева сторінка: 539
Короткий огляд (реферат): Наведено історичний екскурс щодо етимології поняття корупції. Обґрунтовано, що її виникнення пов’язано з формуванням держави та права, становленням окремих соціальних груп осіб, які виконували владні функції. Розглянуто ознаки корупції у сучасному суспільстві. Досліджено політичний, соціально-економічний, правовий та моральний аспекти корупційної поведінки. Узагальнено, що корупція різноманітна у своїх проявах, що ускладнює формулювання універсального визначення поняття корупції, яке б уміщувало увесь спектр її сутнісних ознак. Закцентовано на специфіці кримінологічного змісту поняття корупції як об’єкта запобіжної діяльності. У кримінологічному розумінні корупція – це особливий вид корисливої злочинної діяльності з використанням службових повноважень чи можливостей, пов’язаних з займаною посадою чи наданням послуг відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.
The article presents a historical overview on the etymology of corruption. Proved that its occurrence is associated with the formation of the state and law, the formation of certain social groups who perform power functions. Considered evidence of corruption in modern society. Studies of political, social, economic, legal and moral aspects of corrupt behavior. Generalized, that a corruption is various in the displays, that complicates formulation of universal determination of concept of corruption, which would contain all spectrum it essence signs. Accented on the specific of maintenance of criminology of concept of corruption as an object of preventive activity. In understanding of criminology a corruption is the special type of mercenary criminal activity with the use of official plenary powers or possibilities, related to held a position or grant of services in accordance with an agreement with an enterprise, establishment, organization.
В статье представлено исторический экскурс касательно этимологии понятия коррупции. Обосновано, что ее возникновение связано с формированием государства и права, становлением отдельных социальных групп лиц, которые выполняли властные функции. Рассмотрены признаки коррупции в современном обществе. Исследованы политический, социально-экономический, правовой и моральный аспекты коррупци- онного поведения. Обосновано, что коррупция разнообразна в своих проявлениях, что затрудняет унификацию определения понятия коррупции, которое б охватывало весь спектр ее сущностных признаков. Акцентируется на специфике криминологического содержания понятия коррупции как объекта предупредительной деятельности. Обобщено, что в криминологическом смысле коррупция – это особый вид корыстной преступной деятельности с использованием служебных полномочий или возможностей, связанных с занимаемой должностью или оказанием спектром услуг, в соответствии с договором с предприятием, учреждением, организацией.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41771
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Якимова С., 2017
Перелік літератури: 1. Большая советская энциклопедия. – М. : Сов. энциклопедия, 1977. – Т. 27. – 623 с.
2. Милан Бартошек Римское право. Понятие, термины, определения / М. Бартошек. – М. : Юрид. лит.,1989. – 448 с.
3. Протидія корупційній злочинності в Україні : навч. посіб. / [Ю. І. Дмитрик, С. В. Якимова та інш.] ; за заг. ред. І. В. Красницького. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 308 с.
4. Концепція подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”: Указ Президента України від 11 вересня 2006 року № 742/2006 // Урядовий кур’єр вiд 20.09.2006 р. – №175.
5. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. Н. Яблокова. – М. : ИФРА – М, 1996. – 400 с.
6. Про запобігання корупції: Закон україни від 14 жовтня 2016 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
7. Чубенко І. В. Генезис поняття корупції / І. В. Чубенко// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1 (87). – С. 113–118.
References: 1. Bol'shaya sovet·skaya эntsyklopedyya [Great Soviet Encyclopedia]. Moscow, Sov. Эntsyklopedyya Publ. 1977, Т. 27. 623 p.
2. Mylan Bartoshek Rymskoe pravo. Ponyatye, termynы, opredelenyya [Roman law. Concepts, terms, definitions] Moscow, Yuryd. lyt. Publ., 1989. 448 p.
3. Protydiya koruptsiyniy zlochynnosti v Ukrayini ; Yu. I. Dmytryk, S. V. Yakymova ta insh. ; za zah. red. I.V. Krasnyts'koho [Protidіya koruptsіynіy zlochinnostі in Ukraїnі] Lviv, L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ. 2010. 308 p.
4. Kontseptsiya podolannya koruptsiyi v Ukrayini “Na shlyakhu do dobrochesnosti”: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 11 veresnya 2006 roku № 742/2006 [The concept of combating corruption in Ukraine “Towards voluntary integrity']. Uryadovyy kur”yer, 20.09.2006, № 175.
5. Osnovы bor'bы s orhanyzovannoy prestupnost'yu / pod red. V. S. Ovchynskoho, V. E. Yemynova, N. N. Yablokova [Fundamentals of the fight against organized crime] Moscow : “YFRA M” Publ., 1996. 400 p.;
6. Pro zapobihannya koruptsiyi: Zakon ukrayiny vid 14 zhovtnya 2016 roku [Prevention of Corruption] . Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2014, №49, pp. 2056.;
7. Chubenko I. V. Henezys ponyattya koruptsiyi [The genesis of corruption]. Byuleten' Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny, 2009, № 1 (87), pp. 113–118.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.