Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41770
Назва: Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками
Інші назви: Penalties for misuse of budget funds aggravating features
Наказание за нецелевое использование бюджетных средств с отягчающими признаками
Автори: Шиян, Ольга
Shyian, Olga
Шиян, Ольга
Приналежність: Запорізький національний технічний університет
Zaporizhzhya National Technical University
Бібліографічний опис: Шиян О. Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками / Ольга Шиян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 528–534.
Bibliographic description: Shyian O. Penalties for misuse of budget funds aggravating features / Olga Shyian // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 528–534.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.373
Теми: покарання
нецільове використання
бюджетні кошти
обтяжуючі ознаки
санкція частини статті
арешт
обмеження волі
punishment
misuse
budgetary funds
aggravating circumstances
the sanction of the article
arrest
restriction of freedom
наказание
нецелевое использование
бюджетные средства
отягчающие признаки
санкция части статьи
арест
ограничение свободы
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 528-534
Початкова сторінка: 528
Кінцева сторінка: 534
Короткий огляд (реферат): Досліджено проблему встановлення покарання за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням з кваліфікуючими (обтяжуючими) ознаками (обставинами). Пропонується включити у санкцію ч. 2 ст. 210 КК покарання у вигляді арешту. Підтримано пропозицію поміняти місцями обмеження волі та арешт у системі покарань. Необхідно також це зробити у санкціях статей (частин статей) Особливої частини КК, у яких вони передбачені. У зв’язку з цим обмеження волі, як менш суворе покарання, повинно передувати арешту, зокрема, в абз. 2 ч. 2 ст. 210 КК. З урахуванням вищевказаного запропоновано викласти цю санкцію у такій редакції: “караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або арештом на строк до шести місяців, чи позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого”.
In the article the problem of establishing penalties for misuse of budgetary funds expenditure budget or loans from the budget without a set budget allocations or from their excess of qualifying (aggravating) features (circumstances). It is proposed to include sanctions in paragraph 2 of Article 210 of the Criminal Code of Ukraine punishment in the form of arrest. Supports proposal to swap the restriction of freedom arrest and punishment system. It is also necessary to do so in the sanctions articles (parts of articles) of the Special Section of the Criminal Code of Ukraine, in which they provided. In this connection, restriction of liberty as a less severe punishment must be preceded by arrest, including in paragraph 2 of Part 2 of Article 210 of the Criminal Code of Ukraine. In view of the above proposed sanction express this as follows: “punishable by imprisonment for a term of two to five years, or imprisonment for up to six months or imprisonment for a term of two to six years, with disqualification to hold certain positions or engage in certain activities for up to three years or without it”.
В статье исследуется проблема установления наказания за нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением с квалифицирующими (отягчающими) признаками (обстоятельствами). Предлагается включить в санкцию ч. 2 ст. 210 УК наказание в виде ареста. Поддерживается предложение поменять местами ограничение свободы и арест в системе наказаний. Необходимо также это сделать в санкциях статей (частей статей) Особенной части УК, в которых они предусмотрены. В связи с этим ограничение свободы, как менее суровое наказание, должно предшествовать аресту, в том числе, в абз. 2 ч. 2 ст. 210 УК. С учетом вышеуказанного предлагается изложить эту санкцию в такой редакции: “наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет или без такового”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41770
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Шиян О., 2017
Перелік літератури: 1. Тихонова О. В. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Тихонова. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 220 с.
2. Тихонова О. В. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. В. Тихонова. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 20 с.
3. Волинець Р. А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) : дис.… канд. юрид. наук : 12.00.08 / Волинець Руслан Анатолійович. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2011. – 250 с.
4. Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 (Із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18, від 12 червня 2009 р. № 8 та від 6 листопада 2009 р. № 11) // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6 (40). – С. 14–20.
5. Шинкарьов Ю. В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шинкарьов Юрій Вікторович. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – 243 с.
6. Новікова К. А. Обмеження волі як вид покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / К. А. Новікова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2015. – 24 с.
7. Проблемы преступления и наказания / Под ред. Н. А. Беляева, В. К. Глистина, В. В. Орехова. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. – 608 с.
8. Трубников В. М. Арешт як вид кримінального покарання та особливості його застосування : монографія / В. М. Трубников, Ю. В. Шинкарьов. – Х. : Харків юрид., 2007. – 288 с.
9. Журбелюк Г.В. Кримінальне покарання як комплексна проблема : деякі історико-правові аспекти / Г. В. Журбелюк // Наукові записки. – Т. 21. Юридичні науки. – 2003. – С. 56–66.
10. ШинкарьовЮ. В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування : автореф. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право” / Ю. В. Шинкарьов. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – 19 с.
11. ПономаренкоЮ. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография / Пономаренко Ю.А. – Харьков : издательство “ФИНН”, 2009. – 344 с.
12. Рудник В. І. Кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі чи ув’язнення? (український і міжнародний досвід) / В. І. Рудник // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2001. – № 1 (10). – С. 69–77.
References: 1. Tykhonova O. V. (2009). Kryminalna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro biudzhetnu systemu Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08 [Criminal responsibility for violating the law on the budget system of Ukraine. Candidate’s thesis], Kyivskyi nats. un-t vnutr. sprav Publ., Kyiv, 220 p. (in Ukrainian).
2. Tykhonova O.V. (2009). Kryminalna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro biudzhetnu systemu Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.08 “Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo” [Criminal responsibility for violating the law on the budget system of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis], Kyivskyi nats. un-t vnutr. sprav Publ., Kyiv, 20 p. (in Ukrainian).
3. Volynets R.A. (2011). Kryminalna vidpovidalnist za porushennia biudzhetnoho zakonodavstva Ukrainy (st. 210 KK Ukrainy): dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.08 [Criminal liability for violation of budget legislation Ukraine (Art. 210 of the Criminal Code of Ukraine). Candidate’s thesis], Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka Publ., Kyiv, 250 p. (in Ukrainian).
4. Resolution of the Supreme Court of Ukraine “On the practice courts purpose of criminal punishment”, dated October 24, 2003, No 7 (As amended in accordance with the resolutions of the Supreme Court of Ukraine, dated December 10, 2004, no 18, June 12, 2009, no 8, November 6, 2009, no 11), (2003). Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy, no 6 (40). P. 14–20. (in Ukrainian).
5. Shynkarov Yu.V. (2007). Aresht yak vyd kryminalnoho pokarannia ta osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia yoho vykonannia ta vidbuvannia : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.08 [Arrest as a form of punishment and features of legal regulation of execution and serving. Candidate’s thesis], Lvivskyi nats. un-t im. I. Franka Publ., Lviv, 243 p. (in Ukrainian).
6. Novikova K.A. (2015). Obmezhennia voli yak vyd pokarannia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.08 “Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo” [Restrictions will as a form of punishment. Extended abstract of candidate’s thesis], Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya. Mudroho Publ., Kharkiv, 24 p. (in Ukrainian).
7. Belyaeva N. A., Glistina V. K., Orekhova V. V. (Ed.). (1992). Problemy prestupleniya i nakazaniya [Problems of crime and punishment], Izd-vo S.-Peterburg. un-ta Publ., St-Petersburg, 608 p. (in Russian).
8. Trubnykov V. M. (2007). Aresht yak vyd kryminalnoho pokarannia ta osoblyvosti yoho zastosuvannia : monohrafiia [Arrest as a form of punishment and features of its application: monograph], Kharkiv yuryd. Publ., Kharkiv, 288 p. (in Ukrainian).
9. Zhurbeliuk H.V. (2003). Kryminalne pokarannia yak kompleksna problema: deiaki istoryko-pravovi aspekty [Criminal punishment as a complex problem: Some Historical Aspects], Naukovi zapysky (Scientific notes), Volume 21 of Law, P. 56–66. (in Ukrainian).
10. Shynkarov Yu. V. (2007). Aresht yak vyd kryminalnoho pokarannia ta osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia yoho vykonannia ta vidbuvannia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.08 “Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo” [Arrest as a form of punishment and features of legal regulation of execution and serving. Extended abstract of candidate’s thesis], Lvivskyi nats. un-t im. I. Franka Publ., Lviv, 19 p. (in Ukrainian).
11. Ponomarenko Yu. A. (2009). Vidy nakazanii po ugolovnomu pravu Ukrainy: monografiya [Forms of punishment under criminal law of Ukraine: monograph], izdatel'stvo “FINN”, Kharkov, 344 p. (in Russian).
12. Rudnyk V. I. (2001). Kryminalne pokarannia u vyhliadi pozbavlennia voli chy uviaznennia? (ukrainskyi i mizhnarodnyi dosvid) [Criminal punishment of imprisonment or detention? (Ukrainian and international experience)], Naukovyi visnyk Yurydychnoi akademii Ministerstva vnutrishnikh sprav (Scientific Herald Legal Academy of the Ministry of Interior), no 1 (10), P. 69–77. (in Ukrainian).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.