Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41767
Назва: Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання
Інші назви: Ensuring the safety of people in the investigationof crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction: problems of legal regulation
Обеспечение безопасности лиц при расследовании преступлений в сфере служебной деятельности в условиях противодействия: проблемы правового регулирования
Автори: Ромців, Олена
Romtsiv, Olena
Ромцив, Елена
Приналежність: Національний університету “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ромців О. Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання / Олена Ромців // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 508–513.
Bibliographic description: Romtsiv O. Ensuring the safety of people in the investigationof crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction: problems of legal regulation / Olena Romtsiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 508–513.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.985.7
Теми: злочин
службова діяльність
протидія
розслідування
забезпечення безпеки
crime
official activity
counteraction
investigation and security services
преступление
служебная деятельность
противодействие
расследование
обеспечение безопасности
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 508-513
Початкова сторінка: 508
Кінцева сторінка: 513
Короткий огляд (реферат): Досліджено особливості забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання розкриттю цих протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів та проблеми їхнього правового регулювання.
The article investigates the safety features people in the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction the process of disclosure of illegal acts on the part of stakeholders and issues of legal regulation.
Статья посвящена исследованию особенностей обеспечения безопасности лиц при расследовании преступлений в сфере служебной деятельности в условиях препятствования процесса раскрытия данных противоправных действий со стороны заинтересованных субъектов и проблемам их правового регулирования.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41767
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ромців О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_3_12.pdf
http://leksika.com.ua/19980614/legal
http://nbuv.gov.ua/jpdf/Pupch_2012_4_6.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2012_4_6.pdf
Перелік літератури: 1. Журавлев С. Ю. Противодействие расследованию как составляющая преступной деятельности и объект научных исследований // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы : сборник научных трудов Академии управления МВД России. – М. : Академия управления МВД России, 2007. – С. 194–195.
2. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – Ст. 51.
3. Закон України “Про державний захист суддів та працівників правоохоронних органів” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – Ст. 50.
4. Коновалова Г. В. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства за новим КПК України [Електронний ресурс] / Г. В. Коновалова // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 20. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_3_12.pdf.
5. Гриньків О. О. Застосування заходів безпеки учасників кримінального судочинства: вітчизняна практика та світовий досвід : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. О. Гриньків. – К., 2010. – 20 с.
6. Пашков С. М. Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. / С. М. Пашков. – Ірпінь 2008 20 с.
7. КрамаренкоЮ. М. Правові, організаційні та тактичні аспекти забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.04 / Ю. М. Крамаренко. – Х., 2005. – 17 с.
8. Ван Мехелен и другие против Нидерландов : Судебное решение от 23 апреля 1994 г. // Европейский суд по правам человека. Избранные решения : в 2 т. – М., 2000. – Т. 2. – С. 440–454.
9. Рекомендація № R (97) 13 Комітету Міністрів державам членам Ради Європи стосовно запобігання тиску на свідків та забезпечення прав захисту (прийнято Комітетом Міністрів 10 вересня 1997 р.).
10. Усенко О. В. Проблема захисту учасників кримінального судочинства / О. В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2003. – № 7. – С. 133–138.
11. Юридична енциклопедія : в 6 т. [Електронний ресурс] / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Режим доступу : http://leksika.com.ua/19980614/legal.
12. Міжнародна поліцейська енциклопедія : в 10 т. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : ВД “Ін Юре”, 2003. – 1128 с.
13. Заплатинский В. М. Терминология науки о безопасности / В. М. Заплатинский // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Bezhecnostna veda a bezpecnostne vzdelanie”. – Liptovsky Mikulas : AOS v Liptovskom Mikulasi, 2006.
14. Доценко О. С. Поняття і сутність громадської безпеки в суспільстві / О. С. Доценко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 2. – С. 148–153.
15. Тарасенко В. Є. До питання забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в сучасних умовах протидії злочинності [Електронний ресурс] / В. Є. Тарасенко – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/Pupch_2012_4_6.pdf.
16. Войников В. В. Тактика обеспечения безопасности в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Войников. – Калининград, 2002. – 19 с.
References: 1. Zhuravlev S. Yu. Protivodeistvie rassledovaniyu kak sostavlyayushchaya prestup¬noi deyatel'nosti i ob”ekt nauchnykh issledovanii [Opposition to the investigation as part of prestupnoy activity and the object of research]. Investigation and oppose it in adversarial criminal proceedings: procedural questions and kriminalistiche¬skie: collection of scientific works of the Russian Interior Ministry Academy of Management. Moscow: Russian Academy of Management MVD Publ., 2007, pp. 194–195.
2. Zakon Ukrayiny “Pro zabezpechennya bezpeky osib, yaki berut' uchast' u kryminal'nomu sudochynstvi” [The Law of Ukraine “On the safety of persons involved in criminal proceedings”]. Supreme Council of Ukraine. 1994. Vol. 11. Art. 51.
3. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnyy zakhyst suddiv ta pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv” [The Law of Ukraine “On State protection of judges and law enforcement officials”]. Supreme Council of Ukraine. 1994. Vol. 11. Art. 50.
4. Konovalova H. V. Zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva za novym KPK Ukrayiny [The security of participants in criminal proceedings under the new Code of Ukraine]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_3_12.pdf.
5. Hryn'kiv O. O. Zastosuvannya zakhodiv bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva: vitchyznyana praktyka ta svitovyy dosvid : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09 [Application precautions participants in criminal proceedings: national practice and international experience: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.09]. Kyiv, 2010.20 p.
6. Pashkov S.M. Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal'nosti sudovoyi militsiyi po zabezpechennyu bezpeky osib, yaki berut' uchast' u kryminal'nomu sudochynstvi. Avtoreferat dys..kand.yur. nauk: 12.00.07. [The organizational principles of the judicial police to ensure the safety of persons involved in criminal proceedings. Abstract dys..kand.yur. Sciences: 12.00.07].Irpin. 2008. 20 p.
7. Kramarenko Yu. M. Pravovi, orhanizatsiyni ta taktychni aspekty zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 21.07.04 [Legal, organizational and tactical aspects of the safety of participants in criminal proceedings: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 21.07.04]. Kharkiv, 2005.17 p.
8. Van Mekhelen i drugie protiv Niderlandov : Sudebnoe reshenie ot 23 aprelya 1994 g. [Van Mechelen and others against Nyderlandov: Sudebnoe decision from 23 April 1994]. Evropeyskyy court on human rights. Favourites solutions: in 2 t. Moskov, 2000. T. 2. pp. 440–454.
9. Rekomendatsiya # R (97) 13 Komitetu Ministriv derzhavam chlenam Rady Yevropy stosovno zapobihannya tysku na svidkiv ta zabezpechennya prav zakhystu (pryynyato Komitetom Ministriv 10 veresnya 1997 r.) [Recommendation № R (97) 13 of the Committee of Ministers of Council of Europe member states concerning prevention of pressure on witnesses and human protection (adopted by the Committee of Ministers of 10 September 1997)]. Availableat: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf
10. Usenko O. V. Problema zakhystu uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva [The problem of the protection of participants in criminal proceedings] Fighting organized crime and corruption (theory and practice). 2003. Vol. 7. pp. 133-138.
11. Yurydychna entsyklopediya : v 6 t. [Legal Encyclopedia: 6 tons.]. Availableat: http://leksika.com.ua/19980614/legal.
12. Mizhnarodna politseys'ka entsyklopediya : v 10 t. T. 1 : Teoretyko-metodolohichni ta kontseptual'ni zasady politseys'koho prava ta politseys'koyi deontolohiyi [International Police Encyclopedia: 10 tons. T. 1: Theoretical, methodological and conceptual principles of police law and police ethics]. ed. Rymarenko Yu, Y. Kondratyev, V. Y. Taci, S. Shemshuchenko. Kyiv, WA “John Jure” Publ., 2003. 1128 p.
13. Zaplatinskii V. M. Terminologiya nauki o bezopasnosti [Terminology of science bezopasnosti]. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Bezhecnostna veda a bezpecnostne vzdelanie”. – Liptovsky Mikulas : AOS v Liptovskom Mikulasi Publ., 2006.
14. Dotsenko O. S. Ponyattya i sutnist' hromads'koyi bezpeky v suspil'stvi [The concept and essence of public safety in the community]. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs of Ukraine. 2002. Vol. 2. pp. 148–153.
15. Tarasenko V. Ye. Do pytannya zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva v suchasnykh umovakh protydiyi zlochynnosti [On the issue of safety of participants in criminal proceedings in the present conditions of combating crime]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2012_4_6.pdf.
16. Voinikov V. V. Taktika obespecheniya bezopasnosti v ugolovnom sudoproizvodstve : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk : 12.00.09. [Security tactics in criminal proceedings: Abstract. Dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.09.]. Kaliningrad, 2002. 19 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.