Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41766
Назва: Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів
Інші назви: Participation of the prosecutor in proving circumstances justifying the application of preventive measures
Участие прокурора в доказывании обстоятельств, обосновывающих применение мер пресечения
Автори: Палюх, Андрій
Palyuh, Andrew
Палюх, Андрей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Палюх А. Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів / Андрій Палюх // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 501–507.
Bibliographic description: Palyuh A. Participation of the prosecutor in proving circumstances justifying the application of preventive measures / Andrew Palyuh // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 501–507.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 351.81.085 (477)
Теми: кримінальне провадження
запобіжні заходи
прокурор
прокурорський нагляд
докази
ризик
criminal proceedings
precautions
prosecutor
procurator
evidence
risk
уголовное производство
меры
прокурор
прокурорский надзор
доказательства
риск
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 501-507
Початкова сторінка: 501
Кінцева сторінка: 507
Короткий огляд (реферат): Посилення ролі прокурорів під час нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням потребує дослідження особливостей реалізації їхніх процесуальних повноважень щодо ключових напрямів кримінальної процесуальної діяльності. Однак питання участі прокурора у доказуванні у кримінальному провадженні в умовах нового кримінального процесуального законодавства не були предметом спеціальних досліджень, хоча потреба аналізу прокурорсько-слідчої практики у відповідному науковому забезпеченні діяльності прокурора у цьому напрямі кримінальної процесуальної діяльності є очевидною.
Strengthening the role of prosecutors by the exercise of supervision in the form of pretrial investigation procedure requires management to study the characteristics exercising their judicial powers on key areas of criminal procedural activities. However, the participation of the Prosecutor of proof in criminal proceedings in the new criminal procedure law were the subject of special studies, although the need for analysis of prosecutorial and investigative practices in the relevant scientific support of the prosecutor in this area of criminal procedural activity is apparent.
Усиление роли прокуроров путем осуществления ими надзора в форме процессуального руководства досудебным расследованием требует исследования особенностей реализации ими своих процессуальных полномочий по ключевым направлениям уголовной процессуальной деятельности. Однако, вопрос участия прокурора в доказывании в уголовном производстве в условиях нового уголовного процессуального законодательства не были предметом специальных исследований, хотя потребность анализа прокурорско-следственной практики в соответствующем научном обеспечении деятельности прокурора в этом направлении уголовного процессуальной деятельности очевидна.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41766
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Палюх А., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14
http://zakon4
Перелік літератури: 1. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2005. – 456 с.
2. Макаренко І. С. Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів / І. С. Макаренко // Право і суспільство. – 2013. – № 5. – С. 155–160.
3. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні / П. Гультай // Право України. – 2013. – № 3–4. – С. 466–473.
4. Марчук Н. Основні напрями участі прокурора в кримінальному провадженні на досудових стадіях / Н. Марчук // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 4. – С. 57–62.
5. Вапнярчук В. В. Запобіжні заходи, не пов’язані із взяттям під варту, в новому КПК України та проблеми їх процесуальної регламентації / В. В. Вапнярчук // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22–23 лютого 2006 р.) / редкол. В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – X. ; К. : ПП “Серга”, 2006. – С. 105–110.
6. Лапкін А. Забезпечення прокурором законності застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні / А. Лапкін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1(3 4). – С. 58–63.
7. Гультай П. М. Роль прокурора в механізмі застосування запобіжних заходів у досудовому кримінальному провадженні / П. М. Гультай // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 338–342.
8. Лапкін А. Забезпечення прокурором законності застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні / А. Лапкін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1(3 4). – С. 58–63.
9. Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : монография / Б. Б. Булатов. – Омск : Изд-во Омск. акад. МВД России, 2003. – 320 c.
10. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д. И. Бедняков. – М. : Юрид. лит., 1991. – 208 c.
11. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 7 лютого 2014 р. / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14.
12. Жога Е. Ю. Арест как мера пресечения в уголовном процессе и судебная проверка его законности и обоснованности : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук / Е. Ю. Жога. – Саратов, 2001. – 21 с.
13. Черкасов А. Арест как мера пресечения в свете презумпции невиновности / А. Черкасов, О. Шляпникова, Н. Громов // Правозащитник. – 2002. – № 1. – С. 79–82.
References: 1. Loboyko L. M. Kryminal'no-protsesual'ne pravo : kurs lektsiy [The Criminal procedure law], Kiev, Istyna Publ, 2005, 456 p.
2. Makarenko I. S. Diyal'nist' slidchoho suddi pid chas obrannya zapobizhnykh zakhodiv [Activities of the investigating judge on preventive measures]. Pravo i suspil'stvo – Law and Society, 2013, Vol. 5, pp. 155–160.
3. Hul'tay P. Realizatsiya osnovnykh zasad kryminal'noho provadzhennya pry zdiysnenni prokurors'koho nahlyadu za zakonnistyu zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u dosudovomu rozsliduvanni [Implementation of the basic principles of criminal procedure when carrying out supervision over the legality of preventive measures in pre-trial investigation]. Pravo Ukrayiny – Right Ukraine, 2013, Vol. 3–4, pp. 466–473.
4. Marchuk N. Osnovni napryamy uchasti prokurora v kryminal'nomu provadzhenni na dosudovykh stadiyakh [The main directions of the prosecutor in criminal proceedings at the pre-trial stages]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Prosecution of Ukraine, 2011, Vol. 4, pp. 57–62.
5. Vapnyarchuk V. V. Zapobizhni zakhody, ne pov’yazani iz vzyattyam pid vartu, v novomu KPK Ukrayiny ta problemy yikh protsesual'noyi rehlamentatsiyi / Rol' zakhysnyka u dosudovomu slidstvi pry obranni zapobizhnykh zakhodiv, ne pov’yazanykh iz vzyattyam pid vartu : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 22–23 lyutoho 2006 r.) [Measures not related to pre-trial detention in the new Code of Ukraine and the problems of their procedural regulation], Kharkiv; Kiev, PP “Serha”Publ, 2006, pр. 105–110.
6. Lapkin A. Zabezpechennya prokurorom zakonnosti zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u kryminal'nomu provadzhenni [Ensuring the legality prosecutor preventive measures in criminal proceedings]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Prosecution of Ukraine, 2014, Vol. 1 (34), pp. 58–63.
7. Hul'tay P. M. Rol' prokurora v mekhanizmi zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u dosudovomu kryminal'nomu provadzhenni [The role of the prosecutor in the mechanism of preventive measures in pre-trial criminal proceedings]. Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava – Journal of the Kiev University of Law, 2012, Vol. 3, pp. 338–342.
8. Lapkin A. Zabezpechennya prokurorom zakonnosti zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u kryminal'nomu provadzhenni [Ensuring the legality prosecutor preventive measures in criminal proceedings]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Prosecution of Ukraine, 2014, Vol. 1 (34), pp. 58–63.
9. Bulatov B. B. Gosudarstvennoe prinuzhdenie v ugolovnom sudoproizvodstve : monografija [State compulsion in criminal proceedings], Omsk, Izd-vo Omsk. akad. MVD Rossii Publ, 2003, 320 p.
10. Bednjakov D. I. Neprocessual'naja informacija i rassledovanie prestuplenij [Non-procedural information and investigation of crimes], Moscow, Jurid. lit. Publ, 1991, 208 p.
11. Generalization of court practice to review requests for an investigating judge to ensure application of the criminal proceedings on February 7, 2014 / High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases. Available at: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/n0001740–14.
12. Zhoga E. Ju. Arest kak mera presechenija v ugolovnom processe i sudebnaja proverka ego zakonnosti i obosnovannosti : avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. jurid. nauk [The arrest as a preventive measure in criminal proceedings and judicial review of its legality and validity], Saratov, 2001, 21 p.
13. Cherkasov A. Arest kak mera presechenija v svete prezumpcii nevinovnosti [The arrest as a preventive measure in the light of the presumption of innocence]. Pravozashhitnik – Human rights activist, 2002, Vol. 1, pp. 79–82.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.