Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41765
Назва: Про безпеку при затриманні правопорушника
Інші назви: About safety during the arrest offenders
О безопасности при задержании правонарушителя
Автори: Остапенко, Олексій
Ostapenko, Oleksiy
Остапенко, Алексей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Остапенко О. Про безпеку при затриманні правопорушника / Олексій Остапенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 491–500.
Bibliographic description: Ostapenko O. About safety during the arrest offenders / Oleksiy Ostapenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 491–500.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 351.81.085 (477)
Теми: вогнепальна зброя
загроза
особиста безпека
працівник поліції
ризик
firearms
threats
personal safety
police officer
risk
огнестрельное оружие
угроза
личная безопасность
работник полиции
риск
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 491-500
Початкова сторінка: 491
Кінцева сторінка: 500
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання, пов’язані із загрозою, ризиком та особистою безпекою під час затримання правопорушника. Особливу увагу звернуто на застосування вогнепальної зброї під час затримання правопорушника.
The article deals with issues related to threat, risk and personal security during the arrest of the offender. Particular attention is paid to the use of firearms during the arrest of the offender.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с угрозой, риском и собственной безопасностью при задержании правонарушителя. Особое внимание обращается на применение огнестрельного оружия при задержании правонарушителя.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41765
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Остапенко О., 2017
Перелік літератури: 1. Адміністративне право і процес в екзилі; невідома правнича спадщина України / уклад.: І. С. Грищенко, В. М. Бевзенко, С. О. Коваль, А. І. Бевз, І. В. Паламарчук, О. В. Чура, А. В. Кравченко, Р. С. Сметанюк; за заг. ред І. С. Грищенка. – К. : Дакар, 2015. – 500 с.
2. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
3. Баганець О. Чому правоохоронна система в Україні стала безпорадною, а злочинність динамічно захоплює регіони / О. Баганець // Юридичний вісник України. – 2016. – 21–27 жовтня. – № 42 (1110). – С. 10–11.
4. Беззубов Д. О. Суспільна безпека (організаційно-правові засади) : монографія / Д. О. Беззубов . – К. : МП “Леся”, 2013. – 452 с.
5. Дудко В. Дев’яності повертаються / В. Дудко // “Експрес”. – 2016. – 6–13 жовтня. – C. 10.
6. Тацишин І. Б. Адміністративне право України : навч. посіб. / І. Б. Тацишин. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 307 с.
7. Параниця С. П. Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С. П. Параниця ; Ірпінь : Національний ун-т держав. податкової служби України, 2009. – 21 с.
8. Мажурина С. Даже дед преклонных лет выбирает пистолет / С. Мажурина // Газета “КП в Украине”. – 2016. – 26.10.
9. Конституція України: чинне законодавство станом по 10 серпня 2015 р.; Офіц. текст. – К. : Алерта, 2015. – 80 с.
10. Шишко А. О. Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки працівників суду в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. О. Шишко ; Львів : Льв. ДУВС, 2010. – 16 с.
11. Закон України “Про національну поліцію”. – С. : ТОВ “ВВП НОТІС”, 2016. – 84 с.
12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад.: О. Єрошенко. – Донецьк: ТОВ “Глорія”, 2012. – 864 с.
13. Чистоклетов Л. Г. Адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Л. Г. Чистоклетов ; Дніпро : МВС України, Дніпропетровський державний ун-т внутр. справ, 2016. – 36 с.
14. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Юридична думка, 2012. – 1020 с.
15. Святенко А. А., Коробкін В. Ф. Посібник старшого інспектора патрульної служби / А. А. Святенко, В. Ф. Коробкін. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 336 с.
16. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод : з поправками, внесеними згідно положень Протоколу № 11. – Донецьк : “Донецький меморіал”, 2000. – 40 с.
17. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 13 червня 2013 року (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 212 с. – (Кодекси України).
18. Бандурка О. М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. М. Бандурка ; Харків,1994. – 20 с.
19. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности “Юриспруденция” и “Правоохранительная деятельность” / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева, Н. В. Румянцева. – 2-е узд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 487 с.
References: 1. Administratyvne pravo i protses v ekzyli; nevidoma pravnycha spadshchyna Ukrayiny / Ukladachi: Hryshchenko I. S., Bevzenko V. M., Koval' S. O., Bevz A. I., Palamarchuk I. V., Chura O. V., Kravchenko A. V., Smetanyuk R. S.; za zah. redaktsiyeyu d-ra yuryd. nauk, prof. Hryshchenka I. S. [Administrative law and process in exile; Legal unknown heritage Ukraine], Kiev, Dakar Publ, 2015,500 p.
2. About National Security Law of Ukraine on June 19, 2003.
3. Bahanets' O. Chomu pravookhoronna systema v Ukrayini stala bezporadnoyu, a zlochynnist' dynamichno zakhoplyuye rehiony [Why law enforcement system in Ukraine has become helpless, and dynamically captures crime areas]. Yurydychnyy visnyk Ukrayiny – Legal Bulletin of Ukraine, 2016, Vol. 42, pp. 10–11.
4. Bezzubov D. O. Suspil'na bezpeka (orhanizatsiyno-pravovi zasady): monohrafiya [Social security (organizational and legal framework)], Kiev, MP “Lesya” Publ, 2013, 452 p.
5. Dudko V. Dev”yanosti povertayut'sya [Returned ninetieth]. Ekspres – Express, 2016, Vol. 6–13 October, p. 10.
6. Tatsyshyn I. B. Administratyvne pravo Ukrayiny: navch. posibnyk [Administrative Law Ukraine], Lviv, “Novyy svit-2000” Publ, 2011, 307 p.
7. Paranytsya S. P. Administratyvno-pravovi zasady obihu zbroyi ta prystroyiv dlya vidstrilu patroniv, sporyadzhenykh humovymy snaryadamy: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk / S. P. Paranytsya [Administrative and legal principles circulation of arms and equipment for the shooting of cartridges equipped with rubber projectiles]. Irpin, 2009, 21 p.
8. Mazhurina S. Dazhe ded preklonnyh let vybiraet pistolet [Even old age grandfather chooses gun]. KP v Ukraine – KP in Ukraine, 2016, Vol. 26 October.
9. Konstytutsiya Ukrayiny: chynne zakonodavstvo stanom po 10 serpnya 2015 r.; Ofits. tekst. [Constitution of Ukraine], Kiev, Alerta Publ, 2015, 80 p.
10. Shyshko A. O. Administratyvno-pravovi zasady zabezpechennya osobystoyi bezpeky pratsivnykiv sudu v Ukrayini: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk / A. O. Shyshko [Administrative and legal framework to ensure the personal safety of court staff in Ukraine]. Lviv, 2010, 16 p.
11. Zakon Ukrayiny “Pro natsional'nu politsiyu” [The Law of Ukraine “On the national police”], Sumy, TOV “VVP NOTIS” Publ, 2016, 84 p.
12. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy / ukl. O. Yeroshenko [Great Dictionary of Modern Ukrainian], Donets'k, TOV “Hloriya” Publ, 2012, 864 p.
13. Chystokletov L. H. Administratyvno-pravove zabezpechennya bezpeky sub”yektiv hospodaryuvannya v Ukrayini: avtoref. dys. doktora yuryd. nauk / L. H. Chystokletov [Administrative and legal security entities in Ukraine]. Dnipro, 2016, 36 p.
14. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrayiny Yu. S. Shemshuchenka [Great Encyclopedic Dictionary of Law], Kiev, Vyd-vo “Yurydychna dumka” Publ, 2012, 1020 p.
15. Svyatenko A. A., Korobkin V. F. Posibnyk starshoho inspektora patrul'noyi sluzhby [User senior inspector of patrol], Donets'k, DYuI LDUVS Publ, 2006, 336 p.
16. Yevropeys'ka Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny ta osnovnykh svobod : z popravkamy, vnesenymy z·hidno polozhen' Protokolu 11 [The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms], Donets'k, “Donets'kyy memorial” Publ, 2000, 40 p.
17. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennyamy stanom na 13 chervnya 2013 roku (ofits. tekst) [Criminal codex of Ukraine], Kiev, PALYVODA A.V. Publ, 2013, 212 p.
18. Bandurka O. M. Zakhody administratyvnoho prypynennya v diyal'nosti militsiyi: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk. / O. M. Bandurka [The measures in the administrative suspension of police], Kharkiv, 1994,20 p.
19. Preduprezhdenie prestuplenij i administrativnyh pravonarushenij organami vnutrennih del : uchebnik dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po special'nosti “Jurisprudencija” i “Pravoohranitel'naja dejatel'nost'” / Pod red. V. Ja. Kikotja, S. Ja. Lebedeva, N. V. Rumjanceva [Prevention of crimes and administrative offenses bodies of internal affairs], Moscow, JuNITI-DANA Publ, 2010, 487 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.