Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41763
Назва: Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному ґрунті як соціально-правового явища
Інші назви: Metodological bases study of the phenomenon of crime on religious grounds as a socio-legal phenomenon
Методологические основы исследования феномена преступности на религиозной почве як социально-правового явления
Автори: Леоненко, Тетяна
Leonenko, Tetyana
Леоненко, Татьяна
Приналежність: Запорізький національний технічний університет
Zaporizhzhya National Technical University
Бібліографічний опис: Леоненко Т. Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному ґрунті як соціально-правового явища / Тетяна Леоненко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 476–485.
Bibliographic description: Leonenko T. Metodological bases study of the phenomenon of crime on religious grounds as a socio-legal phenomenon / Tetyana Leonenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 476–485.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.232-029
2-1-423.44
343.85(043.3/5)
Теми: методологія
метод
підхід
діалектика
феномен
система
наука
methodology
method
approach
dialectic
phenomenon
system
science
методология
метод
подход
диалектика
феномен
система
наука
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 476-485
Початкова сторінка: 476
Кінцева сторінка: 485
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання методологічних основ дослідження злочинності на релігійному ґрунті та на підставі комплексного аналізу методології наукових досліджень як системної єдності прийомів, методів і способів наукового мислення, комплексу історично складених раціональних засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від явища до сутності та припущення до істини зроблено висновок, що методологічні основи досдліження злочинності на релігійному грунті складають діалектичний, феноменологічний, синергетичний та системний підходи наукового пізнання.
The methodology generally has two meaning: as a system-defined methods and techniques used in a particular field – science, politics, etc., and as the study of this system as a general theory of method, theory in action. Therefore, the methodology – a philosophical theory of system methods of scientific knowledge and the transformation of reality, and the doctrine of the application of the principles of the laws of dialectics and science to the process of learning and practice in the interest of acquiring new knowledge. In the process of learning methodology like developing a strategy cognitive and practical activities and performs the following functions: it directs the course of research on the optimal way for the benefit of the new acquisition of true knowledge; regulating the use of methods, tools, techniques and knowledge in the practice; summarizes the results of scientific knowledge in different forms of knowledge; forms the general principles and methods of scientific research The questions of methodological foundations of the study of crime on religious grounds and on the basis of a comprehensive analysis of the methodology of scientific research as a systemic unity of methods, techniques and methods of scientific thinking, complex historically composed of rational ways of means and forms of movement of thought from ignorance to knowledge, from appearance to essence and assumptions of truth concluded that the methodological basis study crime on religious grounds constitute dialectical, phenomenological, synergy and system approaches scientific knowledge.
В статье рассмотрены вопросы методологических основ исследования преступности на религиозной почве и на основании комплексного анализа методологии научных исследований, як системного единства прийомов, методов и способов научного мышления, комплекса исторически сложившихся рациональных путей, способов и форм движения мышления от незнания к знанию, от явления к сущности и допустимости истины сделан вывод, что методологические основы исследования преступности на религиозной почве составляют диалектический, феноменологический, синергетический и системный подходы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41763
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Леоненко Т., 2017
Перелік літератури: 1. Баскатов А. Я. Методология научного исследования : учебн. пособ. / А. Я. Баскатов, Н. В. Туленков. – Київ : МАУП, 2002. – 216 с.
2. Сачков А. Н. Судебная власть: методология правового исселедования: монография / А. Н. Сачков. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 216 с.
3. Керимов Д. А. Методология права / Д. А. Керимов. – Москва, 2001. – 560 с.
4. Малишев В. С. Застосування амністії в Україні: кримінально-правове дослідження : монографія / В. С. Малишев, В. М. Бесчасний, Є. С. Назимко. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – 170 с.
5. Александров Ю. В. Кримінологія: курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К. : МАУП, 2002. – 295 с.
6. Гребеньков Г. В. Методологія кримінально-правових досліджень : наук.-практ. посіб. / Г. В. Гребеньков, Є. С. Назимко ; Донецький юридичний інститут МВС України. – Донецьк : Цифрова типографія, 2012. – 201 с.
7. Баскатов А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособ. / А. Я. Баскатов, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2002. – 216 с.
8. Костенко О. Соціальний натуралізм – методологічна основа прогресивної юриспруденції / О. Костенко // Право України. – 2014. – № 1. – С. 129.
9. Бостан С. К. Методологія сучасного правознавства : конспект лекцій / Сергій Костянтинович Бостан. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 82 с.
10. Рабінович П. М. Наука філософії права: до характеристики предмета й методології / П. М. Рабінович // Проблеми філософії права. – Київ ; Чернівці: Рута, 2003. – Т. 1. – 26 с.
11. Рабінович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного право державознавства: деякі сучасні тенденції / П. Рабінович // Право України. – 2014. – № 1. – 383 с.
12. Малишев В. С. Застосування амністії в Україні: кримінально-правове дослідження: монографія / В. С. Малишев, В. М. Бесчасний, Є. С. Назимко. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – 170 с.
13. Хилюк С. В. Розвиток науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання Особливої частини) : дис. … канд. юрид. наук за спец: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / С. В. Хилюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 258 с.
14. Бойко А. Методологія пізнання економічної злочинності / А. Бойко // Вісник Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 153–163.
15. Честнов І. Посткласична методологія права / І. Чеснов // Право України. – № 1. – 2014. – С. 78–83.
16. Панов М. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки / М. Панов // Право України. – № 1. – 2014. – С. 52.
17. Зайчик О. В. Теорія держави та права: Академічний курс : підручник / О. В. Зайчик, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
18. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушніренко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 295 с.
19. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления: Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. – Мн. : Харвест, М.: ACT, 2000. – 752 с.
20. Назимко Є. Можливості використання методу системного аналізу під час дослідження інституту покарання / Є. Назимко // Юридична Україна. – 2011. – № 5. – С. 89–93.
21. Малишев В. С. Застосування амністії в Україні: кримінально-правове дослідження : монографія / В. С. Малишев, В. М. Бесчасний, Є. С. Назимко. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – 170 с.
22. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : автореферат на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: спец 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / М. І. Хавронюк. – К., 2008. – 604 с.
23. Денисова Т. А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / В. А. Бадира, С.Ф. Денисов, М.М. Мінаєв, В.Г. Хашев. – К. : Істина, 2008. – 400 с.
24. Оборотов Ю. Аспекти розгортання методології юриспруденції / Ю. Оборотов // Право України. – №1. – 2014. – 383 с.
References: 1. Baskatov A. Metodolohiya nauchnoho issledovaniya [Methodology of scientific research], Kyiv, MAUP Publ., 2002. 216 p.
2. Sachkov A. Sudebnaya vlast: metodolohiya pravovogo isseledovaniya [Department judicial: methodology of legal research], Moskow, Yurlytynform Publ., 2013. 216 p.
3. Kerymov D. Metodologiya prava [Methodology of law], Moskow, 2001. 560 p.
4. Malyshev V. Zastosuvannia amnistii v Ukraini: kryminalno-pravove doslidzhennia [Application of amnesty in Ukraine: criminally-law research], Donetsk, Vydavnytstvo Noulidzh, 2014. 170 p.
5. Aleksandrov Yu. Kryminolohiia [Criminology], Kyiv, MAUP Publ., 2002. 295 p.
6. Hrebenkov H. Metodolohiia kryminalno-pravovykh doslidzhen [Methodology of criminally-law researches], Donetsk, Tsyfrova typohrafiia, 2012. 201 p.
7. Baskatov A. Metodolohyia nauchnoho yssledovanyia [Methodology of scientific research], Kyiv, MAUP Publ., 2002. 216 p.
8. Kostenko O. Sotsialnyi naturalizm – metodolohichna osnova prohresyvnoi yurysprudentsii [Social naturalism is a methodological basis of progressive jurisprudence], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. – p. 129.
9. Bostan S. Metodolohiia suchasnoho pravoznavstva [Methodology of modern jurisprudence], Zaporizhzhia, KPU Publ., 2014. 82 p.
10. Rabinovych P. Nauka filosofii prava: do kharakterystyky predmeta i metodolohii [Science of philosophy of law: to description of object and methodology], Chernivtsi, Ruta Publ., 2003. 26 p.
11. Rabinovych P. Metodolohiia vitchyznianoho zahalnoteoretychnoho pravo derzhavoznavstva: deiaki suchasni tendentsii [Methodology home general theoretic law and state research], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. p. 383.
12. Malyshev V. Zastosuvannia amnistii v Ukraini: kryminalno-pravove doslidzhennia [Application of amnesty in Ukraine: criminally-law research], Donetsk, Vydavnytstvo Noulidzh, 2014.170 p.
13. Khyliuk S. Rozvytok nauky kryminalnoho prava Ukrainy pislia vidnovlennia yii derzhavnoi nezalezhnosti (pytannia Osoblyvoi chastyny) [Development of science of criminal law of Ukraine after proceeding state independence (question of Special part)], Lviv, LNU imeni Ivana Franka Publ., 2007.258 p.
14. Boiko A. Metodolohiia piznannia ekonomichnoi zlochynnosti [Methodology of cognition of economic criminality], Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka. Seriya yurydychna,2008, Vol. 47. pp. 153–163.
15. Chestnov I. Postklasychna metodolohiia prava [Post-classic methodology of law], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. pp. 78–83.
16. Panov M. Problemy metodolohii formuvannia katehorialno-poniatiinoho aparatu yurydychnoi nauky [Problems of methodology of forming of category-conceptvehicle of legal science], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. p. 52.
17. Zaichyk O. Teoriia derzhavy ta prava [Theory of state and law], Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2006. 688 p.
18. Sheiko V. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Organization and methodology of scientifically-research activity], Kyiv, Znannia-Pres, 2002. 295 p.
19. Husserl E. Lohycheskye yssledovanyia. Kartezyanskye razmыshlenyia: Kryzys evropeiskykh nauk y transtsendentalnaia fenomenolohyia. Kryzys evropeiskoho chelovechestva y fylosofyy. Fylosofyia kak strohaia nauka [Logical researches. Cartesianism reflections: Crisis of European sciences and transcendental phenomenology. Crisis of European humanity and philosophy. Philosophy as strict science], Minsk, Kharvest, 2000. 752 p.
20. Nazymko Ye. Mozhlyvosti vykorystannia metodu systemnoho analizu pid chas doslidzhennia instytutu pokarannia [Possibilities of the use of method of analysis of the system research of institute of punishment], Yurydychna Ukraina, 2011, Vol. 5. pp. 89–93.
21. Malyshev V. Zastosuvannia amnistii v Ukraini: kryminalno-pravove doslidzhennia [Application of amnesty in Ukraine: criminally-law research], Donetsk, Vydavnytstvo Noulidzh, 2014. 170 p.
22. Khavroniuk M. Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii [Criminal legislation of Ukraine and other states of continental Europe : comparative analysis, problems of harmonization], Kyiv, 2008. 604 p.
23. Denysova T. Kryminalno-vykonavche pravo [Criminally-executive law], Kyiv, Istyna Publ., 2008. 400 p.
24. Oborotov Yu. Aspekty rozghortannia metodolohii yurysprudentsii [Aspects of development of methodology of jurisprudence], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. p. 383.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.