Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41246
Назва: Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності
Інші назви: Approaches of functionalism challenges determination in the system of management of business activity
Автори: Гронська, Н. С.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Гронська Н. С. Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності / Н. С. Гронська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 42–50.
Bibliographic description: Hronska N. S. Approaches of functionalism challenges determination in the system of management of business activity / N. S. Hronska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 863. — P. 42–50.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика, 863, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика
Випуск/№ : 863
Дата публікації: 20-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 364.46
Теми: функціонал
взаємодія
менеджмент
інституціональна класифікація
суб’єктивно-об’єктивні відношення
тріалог
functional
interaction
management
institutional classification
subjectiveobjective relations
trialogue
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 42-50
Початкова сторінка: 42
Кінцева сторінка: 50
Короткий огляд (реферат): Розглянуто виклики функціоналізму в системогенезі мотивів менеджменту відповідно до тенденцій розвитку підприємницької діяльності. Представлено концепцію кореляції провідних та похідних функцій функціоналізму. Узагальнено перспективи спонукальної дії складових чинників функціоналізму. Визначено реструктуризацію провідних функцій взаємовпливу, взаємозв’язку, взаємозалежності відповідно до суб’єктивно-об’єктивних відношень організаційних структур у системі менеджменту підприємницької діяльності маркетингу, логістики. Висунуто гіпотезу визначення тріалогу функціонала та побудови алгоритму функціонування інфраструктури підприємницької діяльності.
Functionalism in the system of management of business activity relates to determination of the challenges that require solution of problems of reformation of the rules of functional order. They include determination of practical value of management of business activity, perception of pragmatic tendencies of the development of marketing and logistics organizational structure interaction, regulation of subjective and objective relations at the levels of institutional regulation and infrastructural formations, coordination of interaction of the major functions of interinfluence, interconnection, interdependence and derived functions of management, marketing, logistics in compliance with the trialogue of organizational structures and their heterogenic classification. Prospects of inducing action of the components of transition of means of business activity according to the approach of material-energetic and energetic-information exchange are subject to generalization. It is noted that in the process of general European integration, the infrastructure of management of business activity and functional of the system of management, marketing, logistics find new expression with the transition from functional interdependence of trialogical nature to self-sufficiency as a comprehensive and self-administration component of business activity. Requirements with regard to formation of strategies of ecological and economic protection, geo-ecological space and protection of the environments of scientific space in the context of innovations projects of functionalism.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41246
Власник авторського права: ©Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Гронська Н. С., 2017
Перелік літератури: 1. Максимів С. І. Право і правова культура – аспекти взаємовпливу // Тези доповіді Міжнародної наукової конференції “Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності “Київський регіональний центр”, 2007 – 350 с.
2. Захаров А. С. Теоретико-конституційні аспекти дослідження забезпечення системного функціонування державної влади в демократичній державі // Тези доповіді Міжнародної наукової конференції “Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності”. Академія правових наук України. – К., 2007. – 350 с.
3. Сергійко О. В. Реєстраційні та дозвільні процедури у сфері підприємництва в умовах демократичних трансформацій в Україні // Тези доп. Міжнародної наукової конференції “Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності”. – Київський регіональний центр, 2007 – 350 с.
4. Кміта О. В. Демократизація державної влади в контексті реалізації конституційного принципу законності // Тези доп. Міжнародної наукової конференції “Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності. – Київський регіональний центр, 2007. – 350 с.
5. Мельник Л. Г. Экономика и информация. – Сумы: Университетская книга, 2005 – 384 с. Мельник Л. Энциклопедический словарь.
6. Сороко Є. М. Управление развитием социально-экономических структур / Сороко Є. М. под ред. А. Годунова. – М.: Наука и техника, 1985 – 144с.
7. Кайку Мічіо Фізика майбутнього / Мічіо Кайку. – Львів: Літопис, 2013 – 431 с.
8. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем / П. К. Анохин. – М.: Наука, 1980 – 197 с.
9. Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития / Л. Г. Мельник. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2003. – 288 с.
10. Шевелев И. Ш. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии / И. Ш. Шевелев, М. А. Марутаєв, И. Л. Шмелев. – М.: Стройиздат, 1990. – 365 с.
11. Гронська Н. С. Основи теорії гармонійних перетворень в економіці: монографія / Н. С. Гронська. – Львів: Край, 2006. – 367 с.
12. Гронська Н. С. Основи дослідження фрактальних властивостей академізму / Н. С. Гронська, Р. Р. Данків, Л. П. Прийма // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка. – 2012. – № 725. – С. 270.
13. Судаков К. В. Системогез функциональных систем / К. В. Судаков, О. Я. Боксер, Е. А. Умрюхин // Системакванты: Вестник Санкт-Петербургского отделения РАЕН № 3(4), 1999. – 353 с.
14. Гронська Н. С. Проблеми формування та захисту середовищ наукового простору Європи / Н. С. Гронська // Вісник Нац. ун-ту. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 152.
References: 1. Maksymiv O. I., (2007) Law and legal culture – mutual aspects / AbstractsInternational scientific conference “Democracy and Law: the problem of interference and interdependence “Kyiv Regional Centre”. – P. 61–64
2. Zakharov A. S. (2007), theoretical and constitutional aspects of research softwaresystem functioning government in a democracy / Theses. International scientific conference “Democracy and Law: the problem of interferenceand interdependence. “The Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. – P. 222–225.
3. Sergeiko O. V. (2007), registration and licensing procedures in the business in terms of democratic transformations in Ukraine. / Theses. International scientific.Conference “Democracy and Law: Problems and mutual interdependence “Kyiv Regional Centre”. – P. 254–257.
4. Kmita O. V. (2007). Democratization of the government in the context of the constitutionalthe principle of legality. / Theses. International scientific conference “Democracy and.Law: Problems and mutual interdependence “Kyiv regionalCenter”. – P. 232–234.
5. Melnyk O. H. (2005) Economics and info / Sumy, Universyty book, – P. 205–268 / L. H. Melnyk // Ecyclopedytion dictionary.
6. Soroko E. M. (1985). Manage development of socio-economic structures / ed. AND. Godunov. M.: Science and Technique. – P. 144–192.
7. Kayku Michio (2013) Physics of the Future / Lviv Chronicle, – P. 369–396
8. Anokhin P. K. (1980) Nodal questions of the theory of functional systems / Moscow: Nauka, – P. 2–196
9. Melnyk L. H. (2003) Fundamental bases of development. - Sumy YTD “Universytybook” – P. 10–268.
10. Shevelev P. H., Marutaev M. A., Shmelev I. L. (1990) Golden Section: Three glance at nature harmony / N.: Stroiizdat, - P.187–189.
11. Gronska N. S. (2006), Basic theory of harmonic transformations in the economy. Monograph //Lviv land of - p.69–79.
12. Gronska N.S, Dankiv R. R., Pryjma L. P. (2012) Based on studies of fractal properties academic/ Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic” №725 – P.270-276.
13. Sudakov K. V., Bokser O. J., Umruhin E. A. (1999), Systemogenesis of functional systems / ”Systemokvanty” Bulletin of SPB RAEN.: – P.404–417
14. Gronska N. S. (2008) Problems of environment protection and scientific space Europe / Bulletin of the National University “, Ternopil, Economic thought, – P.152–159.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Логістика. – 2017. – №863Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.