Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41244
Назва: Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин
Інші назви: Improving the risk assessment method of residential construction in the conditions of international economic relations
Автори: Вербицька, Г. Л.
Пшик-Ковальська, О. О.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Вербицька Г. Л. Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин / Г. Л. Вербицька, О. О. Пшик-Ковальська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 25–33.
Bibliographic description: Verbitska H. L. Improving the risk assessment method of residential construction in the conditions of international economic relations / H. L. Verbitska, O. O. Pshik-Kovalska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 863. — P. 25–33.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика, 863, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика
Випуск/№ : 863
Дата публікації: 20-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 336.77
332.2
Теми: житлове будівництво
ризик
оцінювання
метод
втрати
housing construction
risk
evaluation
method
losses
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 25-33
Початкова сторінка: 25
Кінцева сторінка: 33
Короткий огляд (реферат): Запропоновано комбінований метод якісно-кількісного оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин, сутність якого полягає у ідентифікації можливих видів ризиків з відбиранням найзначущіших, розрахунку їх ступеня та області, а також величини максимальних втрат, пофакторному аналізуванні параметрів, які впливають на ризик, та виявленні можливих шляхів зниження його ступеня на основі експертних оцінок та математичних залежностей. Застосування цього методу дасть змогу підвищити достовірність одержаних результатів та своєчасно відмовитися від реалізації надто ризикованих проектів.
The purpose of this paper is to develop a combined method of qualitative and quantitative risk assessment of housing construction, the use of which will improve the accuracy of the results and in a timely manner not to implement excessively risky projects. Theoretical and methodological basis of research are the fundamental provisions of economic theory, scientific works of scientists on the assessment of the risks of housing construction. In the process of research the following methods were used: graphic (visual presentation of research results); generalization; analytical and logical (to determine the impact of potential risks to development of housing construction, sources of risk, development of the combined method of risk assessment housing). The article discusses the advantages and disadvantages of applying a risk assessment of housing conditions in the international economic relations existing in the modern economic literature methods. The expediency of complex use of methods of qualitative and quantitative risk analysis of housing construction; defines the tasks of marketing of innovations at different stages of its implementation; a new approach to risk assessment of residential construction under conditions of international economic relations, is based on a complex application of methods of quantitative and qualitative risk analysis, which is called the combined method. The task of qualitative risk assessment is to allocate the risk factors to identify possible risk groups and the stages at which they may occur, assess their risk, that is, to determine potential areas of risk. Quantitative risk analysis is the numerical determination of the size of the individual risks.Each enterprise should work in such a way to smooth out the destructive effects of both external and internal risk factors and take up emerging opportunities. Risk evaluation in the sphere of housing construction is a very important stage in risk management, as its underestimation can lead to losses and even to bankruptcy of the investor, whereas the revaluation to profits. Analysis of works of domestic and foreign scholars on risk assessment of residential construction in the conditions of international economic relations has revealed that today’s disparate methods of risk assessment of housing make it impossible to determine the precise magnitude of the risk taking into account the specifics of the construction industry of housing construction. The proposed combined method of qualitative and quantitative risk evaluation of housing in terms of international economic relations will allow the investor to identify possible risks by selecting the most important, to carry out calculation of their degrees and the region, and the value of the maximum losses, a factor analysis of the parameters influencing the risk, and identifying possible ways of reducing its extent on the basis of expert assessments and mathematical dependencies. The use of this method allows to increase the reliability of the results obtained and to promptly abandon too risky of a project for the financing of housing in the context of international economic relations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41244
Власник авторського права: ©Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Вербицька Г. Л., Пшик-Ковальська О. О., 2017
Перелік літератури: 1. Азарова І. Б. Управління ризиками проектів у галузі житлового будівництва / І. Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23. – С. 11–20.
2. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
3. Гриценко В. В. Статистичні методи оцінки ризик-менеджменту / В. В. Гриценко, І. В. Ніколаєнко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 2. – С. 190–195.
4. Донець Л. І. Науково-методичний інструментарій управління економічною стійкістю підприємства з урахуванням ризику / Л. І. Донець, О. В. Сергєєва // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1 (7). – С. 148–154.
5. Марущак С. М. Комплексна оцінка ризику в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства / С. М. Марущак // Наукові праці. – 2008. – Т. 99. – Вип. 86. – С. 108–114.
6. Мостенська Т. Л. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств / Т. Л. Мостенська, Ю. В. Білан, Т. Г. Мостенська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 193–204.
7. Посохов І. М. Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій / І. М. Посохов // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2. – С. 211–217.
8. Тарасова К. І. Методологічні засади кількісної оцінки ризиків / К. І. Тарасова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”: науковий журнал. – 2013. – Вип. 23. – С. 367–372.
9. Шевчук Т. В. Оцінка ризиків, пов’язаних з терміном будівництва житла для довірителя, управителя і забудовника / Т. В. Шевчук, О. І. Коркуна, Ф. В. Сеген // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 301–305.
10. Цимбалюк О. В. Кількісна оцінка ризиків промислового підприємства з використанням методу Монте-Карло / О. В. Цимбалюк // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 31. – С. 289–292.
References: 1. Azarova I. B. (2015), “Risk management of projects in the field of housing construction”, Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, no 23, pp. 11–20.
2. Vitlinskyi V. V., Velykoivanenko H. I. (2004), Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology in Economics and entrepreneurship], monograph, KNEU, Кiev, Ukraine, 480 p.
3. Hrytsenko V. V., Nikolaienko I. V. (2011), “Statistical methods for evaluating risk management”, Naukovyi visnyk ChDIEU, no 2, pp. 190–195.
4. Donets L. I., Serhieieva O. V. (2014), “Scientific and methodological tools of management of economic sustainability of the enterprise risk”, Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk, no 1 (7), pp. 148–154.
5. Marushchak S. M. (2008), “A comprehensive risk assessment in the process of ensuring economic security of enterprise”, Naukovi pratsi, volume 99, issue 86, pp. 108–114.
6. Mostenska T. L., Bilan Iu. V., Mostenska T. H. (2015), “Risk management as a factor of economic security of enterprises”, Aktualni problemy ekonomiky, no 8, pp. 193–204.
7. Posokhov I. M. (2013), “Study of risk assessment methods of corporations”, Yevropeiskyi sektor ekonomichnoho rozvytku, no 2, pp. 211–217.
8. Tarasova K. I. (2013), “Methodological basis for quantitative risk assessment”, Naukovyi zhurnal “Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia” seriia “Ekonomika”, issue 23, pp. 367–372.
9. Shevchuk T. V., Korkuna O. I., Sehen F. V. (2010), “ Risk assessment related to term housing for the trustee, manager and developer”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, no 3, pp. 301–305.
10. Tsymbaliuk O. V. (2012), “Quantitative risk assessment of industrial enterprises using Monte Carlo”, Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu, issue 31, pp. 289–292.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Логістика. – 2017. – №863Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.