Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41243
Назва: Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств
Інші назви: Building a system of alternative approaches to adjusting the diffusion of enterprise innovational activity results
Автори: Ванькович, Л. Я.
Vankovych, L.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ванькович Л. Я. Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств / Л. Я. Ванькович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 17–24.
Bibliographic description: Vankovych L. Building a system of alternative approaches to adjusting the diffusion of enterprise innovational activity results / L. Vankovych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 863. — P. 17–24.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика, 863, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика
Випуск/№ : 863
Дата публікації: 20-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 338.24
339.137
Теми: дифузія інновацій
дифузія результатів інноваційної діяльності підприємств
коригування процесу
графи
ланцюг Маркова
алгоритм Дейкстри
diffusion of innovation
diffusion of innovative activity results
adjustment process
graphs
Markov chains
Dijkstra’s algorithm
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 17-24
Початкова сторінка: 17
Кінцева сторінка: 24
Короткий огляд (реферат): Розроблено систему альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Визначено її складові: чітку декомпозицію дозування інформації про об’єкт дифузії, що просувається серед членів цільової аудиторії – потенційних споживачів; наявність засобів для підтримування зворотного зв’язку із зацікавленими у придбанні товару споживачами; вироблення раціонального за тривалістю плану із охоплення рекламою найбільшої кількості споживачів об’єктів дифузії. Запропоновано схематичне представлення графу процесу реалізації стратегії просування об’єкта дифузії.
In the article is found and proved the cheapest and the shortest way to promote the objects of diffusion with the possibility of adjusting the diffusion of enterprise innovational activity results. The system of alternative approaches to adjusting the diffusion of machine-building enterprise innovational activity results was made. Defined its constituents: clear decomposition of dosage information about the diffusion facility, which promote among members of the target audience of potential customers; availability of tools for keeping feedback from interested in buying enterprise innovational activity results; develop a rational plan for the duration of advertising reach the greatest number of consumers object of diffusion. The first component requires a clear sequence or algorithm of dosage information for implementation the campaign. The second component is not difficult, as can be realized through the use of online support. In addition, this component is needed to review the analysis of potential consumers (users) to the object of diffusion. The third component implies the existence plan of dissemination of information. The solution of the mentioned above three possible problems when using graph theory, which enables: to plan the process of dosage information; plan the process of dissemination of information among the primary carriers determine the stages of advancement objects diffusion, which will review feedback from customers (users) in the proposed innovation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41243
Власник авторського права: ©Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ванькович Л. Я., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Дейкстри
Перелік літератури: 1. Алгоритм Дейкстри [Електронний ресурс] – Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Дейкстри.
2. Ванькович Л. Я. Сутність поняття “дифузія результатів інноваційної діяльності підприємства” / Л. Я. Ванькович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,2016. – № 851. – С. 134–139.
3. Жлуктенко В. І. Стохастичні процеси та моделі в економіці [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. І. Жлуктенко, Л. Г. Тарасова, Ю. В. Ігнатова. – К.: КНЕУ, 2014. – 230 с.
4. Роджерс Е. М. Дифузія інновацій / Е. М. Роджерс; пер. з англ. Василя Старка. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 591 с.
5. Чухрай Н. І. Прогнозування дифузії інновацій у підприємницькій діяльності / Н. І. Чухрай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 417. – Львів: Націон. ун-т “Львівська політехніка”, 2001. – С. 383–388.
6. Экономическая оценка инновационного потенциала: монография под науч. ред. д.е.н., проф. П. Г. Перервы. – Микольц-Харьков: Мишкольцский университет, 2013. – 166 с.
7. Peres R. Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions / R. Peres, E. Muller, V. Mahajan // International Journal of Research in Marketing. – 2010. – Vol. 27. – P. 91–106.
8. Rogers E. M., Kincaid D. L. Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research. – New York: Free Press, 1981. – P. 386.
References: 1. Alhorytm Deikstry [Dijkstra’s algorithm]. Retrieved March 01, 2017, from https://uk.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Дейкстри.
2. Vankovych L. Y. (2016). Sutnist poniattia “dyfuziia rezultativ innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva” [The essence of concept “diffusion of results of innovative activity”]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development 851.
3. Zhluktenko V. I., Tarasova L. H., Ihnatova Yu. V. (2014). Stokhastychni protsesy ta modeli v ekonomitsi [Stochastic processes and models in economics].
4. Rogers E. M. (2009). Dyfuziia innovatsii [Diffusion of innovation]. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy.
5. Chuhray N. I. (2001). Prohnozuvannia dyfuzii innovatsii u pidpryiemnytskii diialnosti [Prediction of diffusion of innovations in business]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development 417.
6. Pererva P.H. (2013). Ekonomycheskaia otsenka innovatsyonnoho potentsyala [Economic evaluation of innovation potential]. Miskolc-Kharkiv: Miskolc University.
7. Peres R., Muller E., Mahajan V. (2010). Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions. International Journal of Research in Marketing 27.
8. Rogers E. M., Kincaid D. L. (1981). Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research. New York: Free Press.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Логістика. – 2017. – №863Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.