Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41025
Title: Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами
Authors: Кут, В. І.
Кунанець, Н. Е.
Ковалюк, Т. В.
Affiliation: Карпатський університет ім. Волошина
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
Bibliographic description (Ukraine): Кут В. І. Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами / В. Кут, Н. Е. Кунанець, Т. В. Ковалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 257–262.
Bibliographic description (International): Kut V. I. Vybir sposobu predstavlennia znan u informatsiinii systemi dystantsiinoho bibliotechnoho obsluhovuvannia osib iz osoblyvymy potrebamy / V. Kut, N. E. Kunanets, T. V. Kovaliuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 864. — P. 257–262.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 864, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Issue: 864
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 027.6
024
Keywords: інформаційна система обслуговування користувачів із особливими потребами
метод аналізу ієрархій
метод експертного оцінювання
способи подання знань
information system of users supports with the special necas
method of analysis of hierarchies
method of expert evaluation
methods of knowledge representation
Number of pages: 6
Page range: 257-262
Start page: 257
End page: 262
Abstract: Оглядово проаналізовано способи подання знань. Запропоновано використо- вувати метод аналізу ієрархій для обрання способу подання знань у інформаційній системі обслуговування користувачів із особливими потребами, ґрунтуючись на вагах об’єктів, отриманих методом експертного оцінювання. За результатами обчислень визначено онтологічний підхід як найзручніший спосіб подання знань, який є гнучким та легко пристосовується до змін, які неодмінно з’являються в процесі інформаційного обслуговування цієї категорії користувачів.
The methods of knowledge representation are analysed. It offers to use the method of analysis of hierarchies for electing the method of knowledge representation in the information system of users service with of the special needs, basd on scales of objects, got by the method of expert evaluation. With results calculations it is determined are ontological approach as most comfortable method of knowledge representation, that is flexible and easily adapts to the changes that certainly appear in the process of information of the supports users category.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41025
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Кут В., Кунанець Н., Ковалюк Т., 2017
References (Ukraine): 1. Leach A. Looking ahead: Papers and publications 1977–1986 / Leach A. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind, 26–29 Aug. 1987, Stockport.– Stockport, 1987. – P. 36.
2. Schauder D. E. Libraries for the blind an international study / Schauder D. E., Cram M. D. – Amsterdam: Peter Peregrinus Ltd., 1977. – P. 152.
3. Kavanagh R. Preparing for the millenium: linkinglibraries for the print–disabled / Kavanagh R., MoodieM. // 64th IFLA Gen. conf., division of libr. Serving gen. public, open forum, Aug. 17, 1998, Amsterdam. – Booklet 3. – Amsterdam, 1998. – P. 68–73.
4. Макеева А. Д. Библиотечно–библиографическое обслуживание инвалидов по зрению / А. Д. Макеева // Сов. библиотековедение. –1989. – № 1. – С. 71–76.
5. Moodie M. Access to On–line Catalogs: The Experience at Sel. Amer. Libr. / Moodie M. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert meet, 26–29 Aug. 1997, Denmark. – Denmark, 1997. – P. 5.
6. Owen V. The Virtual Library: Strategies, Policy and Copyright / Owen V. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert Meet /, 26–29 Aug. 1997, Denmark. – Denmark, 1997. – P.17.
7. Литвин А. В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.) Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / А. В. Литвин; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2006. – 18 с.
8. Литвин А. В. Соціальна роль спеціальних бібліотек для сліпих у підтримці та оновленні освіти / А. В. Литвин // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Вип. 12. – К., 2004. – С. 255–262.
9. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність [Текст]: монографія / Н. Е. Кунанець; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2013. – 439 с.
10. Гожий О. П. Метод представлення та обробки знань у динамічних експертних системах // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2004. – Т. 35, вип. 22. – С. 111.
11. Приобретение знаний: пер. с япон. / под ред. С. Осуги, Ю. Саэки. – М.: Мир, 1990. – 304 с.
12. Искусственный интеллект: В 3-х кн. Кн. 2: Модели и методы / под ред. Д. А. Поспелова. – М.: Радио и связь, 1990. – 304 с.
13. Жигаревич О. К. Метод побудови семантичної моделі представлення знань / О. К. Жигаревич // Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журн. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – № 15. – С. 14–20.
14. Minsky Marvin A Framework for Representing Knowledge / Minsky Marvin // The Psychology of Computer Vision / Patrick Henry Winston (ed.). – New York:McGraw-Hill, 1975.
15. Коваленко А. Д. Використання агентних технологій для представлення знань в інелектуальних системах / А. Д. Коваленко // Наукові праці. Комп’ютерні технології: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Т. 57, №44. – С. 126–135.
16. Гадецька З. М. Побудова інструментальних програмних систем авто матизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій: автореф. дис.… канд. техн. наук: спец. 01.05.03 “ Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем “ / Гадецька Зоя Митрофанівна; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Східноєвроп. ун-т економіки і менедж.]. – К., 2008. – 18 с.
17. Частиков А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS / А. П. Частиков, Т. А. Гаврилова, Д. Л. Белов. – СПб.: БХВ–Петербург, 2003. – 608 с.
18. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. – Л.: Видавничий дім “Цивілізація”, 2009. – 414 с.
19. Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень. / Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Л. С. Мельничок. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 240 с.
20. Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: монографія / В. В. Литвин. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 240 с.
21. Кут В. І. Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами / В. І. Кут // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – № 715: Інформаційні системи та мережі. – С. 167–173.
22. Пасічник В. В. Інформаційні технології та системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В. В. Пасічник, В. І. Кут // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2012. – №1(65). – С.127 – 137.
23. Кут В. І. Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В. І. Кут, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – №710: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 113–122.
References (International): 1. Leach A. Looking ahead: Papers and publications 1977–1986, Leach A., IFLA. Sect. of Libr. for the Blind, 26–29 Aug. 1987, Stockport, Stockport, 1987, P. 36.
2. Schauder D. E. Libraries for the blind an international study, Schauder D. E., Cram M. D, Amsterdam: Peter Peregrinus Ltd., 1977, P. 152.
3. Kavanagh R. Preparing for the millenium: linkinglibraries for the print–disabled, Kavanagh R., MoodieM., 64th IFLA Gen. conf., division of libr. Serving gen. public, open forum, Aug. 17, 1998, Amsterdam, Booklet 3, Amsterdam, 1998, P. 68–73.
4. Makeeva A. D. Bibliotechno–bibliohraficheskoe obsluzhivanie invalidov po zreniiu, A. D. Makeeva, Sov. bibliotekovedenie. –1989, No 1, P. 71–76.
5. Moodie M. Access to On–line Catalogs: The Experience at Sel. Amer. Libr., Moodie M., IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert meet, 26–29 Aug. 1997, Denmark, Denmark, 1997, P. 5.
6. Owen V. The Virtual Library: Strategies, Policy and Copyright, Owen V., IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert Meet /, 26–29 Aug. 1997, Denmark, Denmark, 1997, P.17.
7. Lytvyn A. V. Bibliotechno-informatsiine zabezpechennia korystuvachiv z vadamy zoru v Ukraini (KhKh st.) Avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.08, A. V. Lytvyn; Kyiv. nats. un-t kultury i mystets, K., 2006, 18 p.
8. Lytvyn A. V. Sotsialna rol spetsialnykh bibliotek dlia slipykh u pidtrymtsi ta onovlenni osvity, A. V. Lytvyn, Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky im. V. I. Vernadskoho. Iss. 12, K., 2004, P. 255–262.
9. Kunanets N. E. Informatsiino-bibliotechne obsluhovuvannia korystuvachiv z osoblyvymy potrebamy: istoriia ta suchasnist [Text]: monograph, N. E. Kunanets; Nats. un-t "Lviv. politekhnika", L., Halytska vydavnycha spilka, 2013, 439 p.
10. Hozhyi O. P. Metod predstavlennia ta obrobky znan u dynamichnykh ekspertnykh systemakh, Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly, 2004, V. 35, Iss. 22, P. 111.
11. Priobretenie znanii: per. s iapon., ed. S. Osuhi, Iu. Saeki, M., Mir, 1990, 304 p.
12. Iskusstvennyi intellekt: V 3-kh kn. Kn. 2: Modeli i metody, ed. D. A. Pospelova, M., Radio i sviaz, 1990, 304 p.
13. Zhyharevych O. K. Metod pobudovy semantychnoi modeli predstavlennia znan, O. K. Zhyharevych, Komp`yuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo: nauk. zhurn., Lutskyi nats. tekhn. un-t, Lutsk, 2014, No 15, P. 14–20.
14. Minsky Marvin A Framework for Representing Knowledge, Minsky Marvin, The Psychology of Computer Vision, Patrick Henry Winston (ed.), New York:McGraw-Hill, 1975.
15. Kovalenko A. D. Vykorystannia ahentnykh tekhnolohii dlia predstavlennia znan v inelektualnykh systemakh, A. D. Kovalenko, Naukovi pratsi. Kompiuterni tekhnolohii: naukovo-metodychnyi zhurnal, Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2006, V. 57, No 44, P. 126–135.
16. Hadetska Z. M. Pobudova instrumentalnykh prohramnykh system avto matyzatsii testuvannia znan v hibrydnykh intelektualnykh seredovyshchakh na osnovi ahentnykh tekhnolohii: avtoref. dys.… kand. tekhn. nauk: spets. 01.05.03 " Mat. ta prohram. zabezp. obchysl. mashyn i system ", Hadetska Zoia Mytrofanivna; NAN Ukrainy, In-t probl. modeliuvannia v enerhetytsi im. H. Ye. Pukhova, [Skhidnoievrop. un-t ekonomiky i menedzh.], K., 2008, 18 p.
17. Chastikov A. P. Razrabotka ekspertnykh sistem. Sreda CLIPS, A. P. Chastikov, T. A. Havrilova, D. L. Belov, SPb., BKhV–Peterburh, 2003, 608 p.
18. Intelektualni systemy, bazovani na ontolohiiakh: monograph, D. H. Dosyn, V. V. Lytvyn, Yu. V. Nikolskyi, V. V. Pasichnyk, L., Vydavnychyi dim "Tsyvilizatsiia", 2009, 414 p.
19. Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii dlia koordynatsii naukovykh doslidzhen., R. R. Darevych, D. H. Dosyn, V. V. Lytvyn, L. S. Melnychok, Lviv: SPOLOM, 2008, 240 p.
20. Lytvyn V. V. Bazy znan intelektualnykh system pidtrymky pryiniattia rishen: monograph, V. V. Lytvyn, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2011, 240 p.
21. Kut V. I. Kontseptualni zasady formuvannia dystantsiinoho navchalno-konsultatsiinoho tsentru dlia osib z osoblyvymy potrebamy, V. I. Kut, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", Lviv, 2011, No 715: Informatsiini systemy ta merezhi, P. 167–173.
22. Pasichnyk V. V. Informatsiini tekhnolohii ta systemy dystantsiinoho navchannia osib z osoblyvymy potrebamy, V. V. Pasichnyk, V. I. Kut, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Ternopil, 2012, No 1(65), P.127 – 137.
23. Kut V. I. Matematychne ta prohramno-alhorytmichne modeliuvannia systemy dystantsiinoho navchannia osib z osoblyvymy potrebamy, V. I. Kut, Yu. V. Nikolskyi, V. V. Pasichnyk, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", Lviv, 2011, No 710: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii, P. 113–122.
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.