Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41023
Назва: Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат
Автори: Гриник, Г.
Приналежність: Національний лісотехнічний університет України
Бібліографічний опис: Гриник Г. Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат / Г. Гриник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 239–249.
Bibliographic description: Hrinik H. Vykorystannia klasternoho analizu dlia vydilennia ekspozytsiino-orohrafichnykh hrup yalynovykh derevostaniv ukrainskykh Karpat / H. Hrinik // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 864. — P. 239–249.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 864, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Випуск/№ : 864
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 004.421
630*[5
23
64](477.83./86)
Теми: кластер
математико-статистичний аналіз
гірські ялинники
експозиційно-орографічні групи
продуктивність
cluster
mathematic and statistic analysis
mountain spruce forest stands
exposition-orographic groups
productivity
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 239-249
Початкова сторінка: 239
Кінцева сторінка: 249
Короткий огляд (реферат): Наведено теоретичні основи та методичні підходи щодо кластерного аналізу гірських ялинових деревостанів Українських Карпат у групи із врахуванням експозе- ційно-орографічних характеристик місць їх розташування та типів лісорослинних умов. За результатами досліджень комплексного впливу груп типів лісорослинних умов та експозиційно-орографічних характеристик схилів проаналізовано особливості росту та встановлено тенденції й закономірності динаміки основних таксаційних показників гірських ялинників Українських Карпат. На основі математико-статистичного аналізу таксаційних показників поділено досліджувані деревостани на виділені експозиційно- орографічні групи в типах лісорослинних умов С2-С3 і D2-D3 та розроблено й представлено їх графічну інтерпретацію.
Theoretical framework and methodological approaches to clustering mountain spruce stands Ukrainian Carpathians in the group with regard exposition-orographic characteristics include their location and types of site conditions. According to the research groups of the combined effect types site conditions and exposition-orographic characteristics slopes the peculiarities of growth and established trends and patterns of the dynamics of the main assessments indicators of mountain spruce forests stands of Ukrainian Carpathians. Based on mathematical and statistical analysis assessments indexes performed division investigated stands the allocated performance orographic-exposition groups of the types of site conditions С2-С3 and D2-D3 and developed and presented their graphic interpretation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41023
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Гриник Г., 2017
Перелік літератури: 1. Гриник Г. Г., Пукман В. В. Аналіз впливу зміни кліматичних показників на санітарний стан ялинових деревостанів в Українських Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.14. – С. 271–285.
2. Гриник Г. Г., КалинюкЮ. В. Дослідження впливу орографічних чинників на лісівничо-таксаційні показники гірських ялинників (на прикладі деревостанів ДП “Брустурянське ЛМГ” Закарпатського ОДУЛМГ) // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – С. 49–56.
3. Гриник Г. Г., Калинюк Ю. В. Вплив орографічних чинників на товарну структуру гірських ялинників // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 15–21.
4. Гриник Г. Г. Лісівничо-таксаційна характеристика ялинових деревостанів Українських Карпат з урахуванням особливостей рельєфу // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 12–24.
5. Гриник Г. Г. Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських ялинників Українських Карпат // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 41–57.
6. Гриник Г. Г. Експозиційно-орографічні моделі місцеположень оптимально-продуктивних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9. – С. 19–24.
7. Гриник Г. Г. Порівняльна характеристика експозиційно- орографічних моделей оптимально-продуктивних місцеположень ялинових, букових і ялицевих деревостанів в Українських Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 14–21.
8. Гриник Г. Г. Дослідження впливу орографічних чинників на лісівничо-таксаційні показники та товарну структуру гірських ялинників // 60-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наук. діяльності у 2010 році: тези доп, 4–6 трав. 2011 р. – Львів, 2011. – C. 40–43.
9. Драйпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: в 2-х кн. [пер. с англ.] // изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986. – Кн. 1 – 366 с.
10. Лакида П. І., Атаманчук Р. В. Прогноз росту та продуктивності модальних деревостанів берези повислої в Українському Поліссі: монографія. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришко В. М., 2014. – 135 с.
11. Лакида П. І., Терентьєв А. Ю., Василишин Р. Д. Штучні соснові деревостани Полісся України – прогноз росту та продуктивності: монографія. – К.: ФОП Майдаченко І. С., 2012. – 171 с.
12. Лакин Г. Ф. Биометрия. – Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. – М.: Высш. школа, 1980. – 293 с.
13. Шмойлова Р. А., Минашкин В. Г., Садовникова Н. А. Теория статистики: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 656 с.
References: 1. Hrynyk H. H., Pukman V. V. Analiz vplyvu zminy klimatychnykh pokaznykiv na sanitarnyi stan yalynovykh derevostaniv v Ukrainskykh Karpatakh, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2009, Iss. 19.14, P. 271–285.
2. Hrynyk H. H., KalyniukIu. V. Doslidzhennia vplyvu orohrafichnykh chynnykiv na lisivnycho-taksatsiini pokaznyky hirskykh yalynnykiv (na prykladi derevostaniv DP "Brusturianske LMH" Zakarpatskoho ODULMH), Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2011, Iss. 21.1, P. 49–56.
3. Hrynyk H. H., Kalyniuk Yu. V. Vplyv orohrafichnykh chynnykiv na tovarnu strukturu hirskykh yalynnykiv, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2011, Iss. 21.2, P. 15–21.
4. Hrynyk H. H. Lisivnycho-taksatsiina kharakterystyka yalynovykh derevostaniv Ukrainskykh Karpat z urakhuvanniam osoblyvostei reliefu, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2011, Iss. 21.12, P. 12–24.
5. Hrynyk H. H. Lisivnycho-taksatsiini osoblyvosti ta dynamika skladu hirskykh yalynnykiv Ukrainskykh Karpat, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2011, Iss. 21.15, P. 41–57.
6. Hrynyk H. H. Ekspozytsiino-orohrafichni modeli mistsepolozhen optymalno-produktyvnykh derevostaniv yalyny yevropeiskoi v Ukrainskykh Karpatakh, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2012, Iss. 22.9, P. 19–24.
7. Hrynyk H. H. Porivnialna kharakterystyka ekspozytsiino- orohrafichnykh modelei optymalno-produktyvnykh mistsepolozhen yalynovykh, bukovykh i yalytsevykh derevostaniv v Ukrainskykh Karpatakh, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2012, Iss. 22.11, P. 14–21.
8. Hrynyk H. H. Doslidzhennia vplyvu orohrafichnykh chynnykiv na lisivnycho-taksatsiini pokaznyky ta tovarnu strukturu hirskykh yalynnykiv, 60-a nauk.-tekhn. konf. prof.-vykl. skladu, nauk. pratsivnykiv, doktorantiv ta aspirantiv za pidsumkamy nauk. diialnosti u 2010 rotsi: tezy dop, 4–6 trav. 2011 y, Lviv, 2011, P. 40–43.
9. Draiper N., Smit H. Prikladnoi rehressionnyi analiz: v 2-kh kn. [transl. from English], izd. 2-e, pererab. i dop, M., Finansy i statistika, 1986, Kn. 1 – 366 p.
10. Lakyda P. I., Atamanchuk R. V. Prohnoz rostu ta produktyvnosti modalnykh derevostaniv berezy povysloi v Ukrainskomu Polissi: monograph, Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Havryshko V. M., 2014, 135 p.
11. Lakyda P. I., Terentiev A. Yu., Vasylyshyn R. D. Shtuchni sosnovi derevostany Polissia Ukrainy – prohnoz rostu ta produktyvnosti: monograph, K., FOP Maidachenko I. S., 2012, 171 p.
12. Lakin H. F. Biometriia, Izd. 4-e, [pererab. i dop.], M., Vyssh. shkola, 1980, 293 p.
13. Shmoilova R. A., Minashkin V. H., Sadovnikova N. A. Teoriia statistiki: uchebnik, M., Finansy i statistika, 2005, 656 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.