Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41002
Назва: Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF (dm) з великою основою
Автори: Жолубак, І.
Глухов, В.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Жолубак І. Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF (dm) з великою основою / І. Жолубак, В. Глухов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 77–82.
Bibliographic description: Zholubak I. Aparatni vytraty pomnozhuvachiv poliv Halua GF (dm) z velykoiu osnovoiu / I. Zholubak, V. Hlukhov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 864. — P. 77–82.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 864, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Випуск/№ : 864
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 004.382
Теми: поля Галуа GF (dm)
помножувач
модифікована комірка Гілда
LUT
Galois fields GF (dm)
multiplier
modified Guild cell
LUT
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 77-82
Початкова сторінка: 77
Кінцева сторінка: 82
Короткий огляд (реферат): Порівняно апаратні витрати помножувачів елементів полів Галуа GF (dm) з великою основою з метою визначення поля, у якому помножувач у разі його реалізації на сучасних ПЛІС матиме найменшу апаратну складність. Детально розглянуто внутрішню структуру основного елемента помножувача – модифікованої комірки Гілда, що складається із помножувача та суматора, які працюють за модулем m. Показано, що апаратні витрати помножувачів для розширених полів Галуа з основою, набагато більшою за 2, будуть асимптотично у 4 рази більшими за апаратні витрати помножувачів двійкових розширених полів Галуа.
The paper compares realised on modern FPGA Galois fields GF (dm) elements multipliers hardware costs for great basis d to determine the field in which the multiplier has the lowest hardware complexity. Guild cell internal structure consisting of modul n multiplier and adder. It is shown that hardware costs will have a constant value 4 which tends to increase when the foundations of the field.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41002
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Жолубак І., Глухов В., 2017
Перелік літератури: 1. Журавлев Ю. И., Флеров Ю. А., Вялый М. Н. Дискретный анализ. Основы высшей алгебры. – М. : МЗ Пресс, 2007. – С. 151.
2. Габидулин Э. М., Кшевецкий А. С., Колыбельников А. И., Владимиров С. М. Защита информации: учеб. пособ. 22 листопада 2015 р. – С. 249.
3. Глухова О. В., Лозинський А. Я., Яремкевич Р.І., Ігнатович А. О. // Аналітична оцінка структурної складності помножувачів елементів полів Галуа // АСІТ’2015. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 1–5 с.
4. Глухов В. С., Еліас Р. М., Мельник А. О. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF (2m) з надвеликим степенем // “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – науковий журнал, Луцький національний технічний університет. – Луцьк: 2013. – № 12. – С. 103–106.
5. Глухов В. С., Глухова О. В. Результати оцінювання структурної складності помножувачів елементів полів Галуа // Вісник Нац. уні-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2013. – Вип. 773. – С. 27–32.
6. Еліас Р., Рахма М., Глухов В. С. Часова складність помножувачів для полів Галуа // Журнал “Електротехнические и компьютерные системы”. – 2015. – Вип. XX. – С. 1 – 4.
7. Арнольд В. И. Динамика, статистика и проективная геометрия полей Галуа. – М.: МЦНМО, 2005. – 72 с.
8. Кузнєцов М. О., Дрозд О. В. Дослідження матричного помножувача працюючого із числами із плаваючою точкою при виникненні характерних несправностей типу “закоротка” // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 6 (25). – 135–140 с.
9. Guild H. H. Fully iterative fast array for binary multiplication and addition. Electronics Letters, Volume 5, Issue 12, 12 June 1969, page 263 (In English).
10. Черкаський М. В., Ткачук Т. І. Характеристики складності пристроїв множення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – № 5. – С. 142–147.
11. Жолубак І. М., Костик А. Т., Глухов В. С. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2015. – Вип. 830– С. 27–33.
12. Жолубак І. М., Глухов В. С. Визначення розширеного поля галуа GF (dm) з найменшою апарат- ною складністю помножувача // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2016.
References: 1. Zhuravlev Iu. I., Flerov Iu. A., Vialyi M. N. Diskretnyi analiz. Osnovy vysshei alhebry, M. : MZ Press, 2007, P. 151.
2. Habidulin E. M., Kshevetskii A. S., Kolybelnikov A. I., Vladimirov S. M. Zashchita informatsii: tutorial 22 listopada 2015 y, P. 249.
3. Hlukhova O. V., Lozynskyi A. Ya., Yaremkevych R.I., Ihnatovych A. O., Analitychna otsinka strukturnoi skladnosti pomnozhuvachiv elementiv poliv Halua, ASIT2015, Ternopil: TNEU, 2015, 1–5 p.
4. Hlukhov V. S., Elias R. M., Melnyk A. O. Osoblyvosti realizatsii na PLIS sektsiinykh pomnozhuvachiv elementiv poliv Halua GF (2m) z nadvelykym stepenem, "Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo" – naukovyi zhurnal, Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Lutsk: 2013, No 12, P. 103–106.
5. Hlukhov V. S., Hlukhova O. V. Rezultaty otsiniuvannia strukturnoi skladnosti pomnozhuvachiv elementiv poliv Halua, Visnyk Nats. uni-tu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni systemy ta merezhi", 2013, Iss. 773, P. 27–32.
6. Elias R., Rakhma M., Hlukhov V. S. Chasova skladnist pomnozhuvachiv dlia poliv Halua, Zhurnal "Elektrotekhnycheskye y kompiuternye systemy", 2015, Vyp. XX, P. 1 – 4.
7. Arnold V. I. Dinamika, statistika i proektivnaia heometriia polei Halua, M., MTsNMO, 2005, 72 p.
8. Kuznietsov M. O., Drozd O. V. Doslidzhennia matrychnoho pomnozhuvacha pratsiuiuchoho iz chyslamy iz plavaiuchoiu tochkoiu pry vynyknenni kharakternykh nespravnostei typu "zakorotka", Radioelektronni i kompiuterni systemy, 2007, No 6 (25), 135–140 p.
9. Guild H. H. Fully iterative fast array for binary multiplication and addition. Electronics Letters, Volume 5, Issue 12, 12 June 1969, page 263 (In English).
10. Cherkaskyi M. V., Tkachuk T. I. Kharakterystyky skladnosti prystroiv mnozhennia, Radioelektronni i kompiuterni systemy, 2012, No 5, P. 142–147.
11. Zholubak I. M., Kostyk A. T., Hlukhov V. S. Osoblyvosti opratsiuvannia elementiv triikovykh poliv Halua na suchasnii elementnii bazi, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni systemy ta merezhi", 2015, Iss. 830– P. 27–33.
12. Zholubak I. M., Hlukhov V. S. Vyznachennia rozshyrenoho polia halua GF (dm) z naimenshoiu aparat- noiu skladnistiu pomnozhuvacha, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" "Informatsiini systemy ta merezhi", 2016.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.