Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39375
Title: Калібрування кіберфізичних вимірювальних систем з гальванічно розділеними каналами
Authors: Яцук, В. О.
Микийчук, М. М.
Яцук, Ю. В.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Яцук В. О. Калібрування кіберфізичних вимірювальних систем з гальванічно розділеними каналами / В. О. Яцук, М. М. Микийчук, Ю. В. Яцук // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики : матеріали ІІ Наукового семінару, 21–22 червня 2016 р., Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 43–51. – Бібліографія: 24 назви.
Conference/Event: Кіберфізичні системи: досягнення та виклики
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 681.2.089
53.088.7
Number of pages: 43-51
Abstract: Дистанційне калібрування гальванічно розділених вимірювальних каналів запропоновано здійснювати в реальному масштабі часу та на місці експлуатації з використанням переносних кодо-керованих мір та подальшим опрацюванням проміжних кодів перетворення безпосередньо в контролері кіберфізичних систем. Для коригування похибок, пов'язаних з еквівалентними напругами зміщення активних компонентів як вимірювального, так і калібрувального каналів за різних кодів калібрування обґрунтовано застосування методу комутаційного інвертування з розміщенням перемикача полярності безпосередньо на виходах джерел вимірювальної і калібрувальної напруг. Запропоновано спосіб корекції мультиплікативних похибок кодо-керованого подільника, який полягає в опрацюванні згідно із запропонованим алгоритмом кодів проміжних результатів перетворення для різних значень коефіцієнтів передавання резистивного подільника. Подано також практичні умови реалізації запропонованого методу калібрування, метрологічної перевірки або ж оперативного контролю вимірювальних каналів з гальванічним розділенням. Remote calibration of galvanic separated measuring channels is offered to carry out in real time and on situ by using portable code-controllable measures and further processing of intermediate code conversion directly in the controller cyber-physical systems. To correct errors related to equivalent offset voltage as active components both the measuring and calibration channels for different codes reasonably calibration of the inverting polarity method that switch placement directly on the outputs of sources of measuring and calibration voltages. A method multiplicative errors correction of codecontrolled resistive divider, which is under the proposed processing algorithm codes interim results for different conversion coefficients of resistive divider. Posted as practical conditions of the proposed method of calibration, metrological checks or operational control of measurement channels with galvanic separation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39375
Copyright owner: © Яцук В.О., Микийчук М.М., ЯцукЮ.В. 2016
References (Ukraine): 1. Yatsyshyn S, Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 1. Challenge of Modernity / S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Y. Lutsyk, V. Yatsuk // Sensors and Transducers, Vol. 186, Issue 3, March 2015, pp. 1-11. 2. ISO 10012:2003. Measurement management systems – Requirements for measurement process and measuring equipment. 3. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа, 1983. – 455 с. 4. ГОСТ 8.565- 99. ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов. 5. РМГ 74- 2004 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. 6. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань: Підручник для ВНЗ. – Львів: Вид-во «БЕСКИД-біт», 2008. – 368 с. 7. Yatsuk Yu. Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 7. Additive Error Correction for Measuring Instrument / Yu. Yatsuk, M. Mykyjchuk, R. Yanovych, V. Yatsuk // Sensors & Transducers, Vol. 189, Issue 6, June 2015, pp. 107-115. 8. Data- Acquisition-Handbook,A Reference For DAQ And Analog & Digital Signal Conditioning, Third Edition,2012 by Measurement Computing Corporation, USA: available [http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf]. 9. Data Acquisition Systems, Omega Company Products,One Omega Drive, Stamford, CT 06907, 1-888-TC-OMEGAUSA: available [http://www.omega.com/techref/pdf/dasintro.pdf]. 10. Data Acquisition (DAQ) Fundamentals, Application Note 007, National Instruments Corporation, August 1999: available [http://physweb.bgu.ac.il/COURSES/SignalNoise/data_aquisition_fundamental.pdf]. 11. Instrumentation and Measurement, 2015 Analog Devices, Inc.,: available [http://www.analog.com/en/applications/markets/instrumentation-and-measurement.html]. 12. Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages by Scott Wayne. – Analog Dialogue 34-1 (2000), available [http://www.analog.com//]. 13. DORII – Deployment of Remote Instrumentation Infrastructure [http://www.nm.ifi.lВК.de/pub/Publikationen/abcd09/PDFVersion/ abcd09.pdf]. 14. F. Davoli, N. Meyer, R. Pugliese, S. Zappatore, Eds., Grid-Enabled Remote Instrumentation, Springer, New York, NY, 2008; ISBN 978-0-387-09662-9. 15. Remote Instrumentation Infrastructure for e-Science. Approach of the DORII project IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September 2009, Rende (Cosenza), Italy [http://www.researchgate.net/publication/224085483_Remoteinstrumentation_infrastructure_ for_eScience_Approachof_the_DORII_project]. 16. Generic System for Remote Testing and Calibration of Measuring Instruments: Security Architecture M. Jurčević, H. Hegeduš, M. Golub, MEASUREMENT SCIENCEREVIEW, Volume 10, No. 2, 2010, pp. 50-55 doi:10.2478/v10048-010-0012-8. 17. Calibration and Verification of Remote Sensing Instruments and Observations, Richard Müller, Remote Sens. 2014, 6, 5692-5695; doi:10.3390/rs6065692. 18. Remote Calibration Using Mobile, ВКltiagent Technology, M. M. Albu, Member, A. Ferrero, F. Mihai, andS. Salicone, IEEE Tranactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 54, NO. 1, February 2005. – pp. 24-30. 19. Метрологія та вимірювальна техніка, підручник / Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О., Ванько В.М., Бойко Т.Г.; за ред. проф. Поліщука Є.С. – 2-е вид., доп. та переробл. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 544 с. 20. Measurement Uncertainties in Science and Technology, M.Grabe, Springer Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-20944-7, DOI10.1007/b138915, 2005, 230 р. 21. ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirement. 22. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 23. Yatsuk Yu. Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 11. Error Correction of Measuring Channel / Yu. Yatsuk, M. Mykyjchuk, R. Yanovych, V. Zdeb // Sensors & Transducers, Vol. 192, Issue 9, September 2015, pp. 22-29. 24. Яцук В.О., Здеб В.Б. Віддалене коригування похибок багатоканальних кіберфізичних вимірювальних систем // Матеріали І-го наукового семінару. – 25-26 червня 2015 р., Львів, Україна. – Сс. 172-176.
Content type: Article
Appears in Collections:Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-43-51.pdf184,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.