Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39369
Title: Особливості використання ПЛІС в складі кіберфізичної системи збору наукової інформації мікросупутників систем
Authors: Глухов, В. С.
Лукенюк, А. А.
Шендерук, С. Г.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України
Bibliographic description (Ukraine): Глухов В. С. Особливості використання ПЛІС в складі кіберфізичної системи збору наукової інформації мікросупутників систем / В. С. Глухов, А. А. Лукенюк, С. Г. Шендерук // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики : матеріали ІІ Наукового семінару, 21–22 червня 2016 р., Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 4–12. – Бібліографія: 16 назв.
Conference/Event: Кіберфізичні системи: досягнення та виклики
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 004.382
Keywords: кіберфізична система
СЗНІ
система збору наукової інформації
Січ-2
ПЛІС
SciWay
cyber-physical system
SDCS
scientific data collection system
Sich-2
FPGA
SciWay
Number of pages: 4-12
Abstract: У роботі розглянуто особливості ПЛІС вітчизняних супутникових системи збору наукової інформації (СЗНІ). Перше покоління ПЛІС СЗНІ було розроблено для супутника «Січ-2». Після аналізу результатів експлуатації СЗНІ було встановлено нові вимоги до наступного покоління ПЛІС, набір виконуваних функцій було розширено, що веде до необхідності проектування нових моделей ПЛІС, модельних стендів та наборів тестів для відлагодження окремих ПЛІС та СЗНІ у цілому. До набору ПЛІС входять ПЛІС центрального боку СЗНІ, комплект ПЛІС периферійних модулів та ПЛІС контрольно-перевірочної апаратури. Модельний стенд дозволяє перевірити обмін даними каналами SciWay, CAN, послідовними каналами типу RS та радіоканалом. Також моделюється обмін даними з давачами наукових пристроїв, моделюється робота модулів з динамічною пам’яттю та робота під дією різноманітних завад. У роботі викладені підходи до проектування, тестування та відлагодження супутникових СЗНІ як до кіберфізичних систем з метою зменшення витрат та покращення надійності СЗНІ та якості згаданих операцій. Наведено пропоновану структуру кіберфізичної системи збору наукової інформації, склад її основних модулів та вимоги до них з боку перспективних СЗНІ. The paper describes the features of FPGA national satellite scientific data collecting system (SDCS). The first generation of FPGAs SDCS was developed for "Sich-2"satellite. After analyzing the results of operation SDCS new requirements for next-generation FPGAs were defined, function set has been expanded. This leads to the need to design new FPGAs models, new testbenches and test kits for separate FPGA debugging as well as SDCS in general debugging. The FPGA set includes SDCS central unit FPGA, a set of peripheral modules FPGA and control and checking equipment FPGA. Testbench allows to check data exchange by SciWay and CAN channels, by RS type serial link and by radiochannel. Also data exchange with scientific devices sensors is simulated, the work of dynamic memory modules and work under different obstacles is simulated too. The paper outlined approaches to the design, testing and debugging of satellite SDCS as to cyber-physical systems to reduce costs and improve SDCS reliability and operations quality.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39369
Copyright owner: © Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г., 2016
References (Ukraine): 1. А.А. Лукенюк, С.Г. Шендерук. Принципи побудови бортової системи збору та обробки наукової інформації для космічних досліджень. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки». Збірник доповідей. Частина ІI. 26-27 квітня 2007 р. Київ. С.313-319. 2. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Уніфікована бортова система збору і обробки інформації з наукової апаратури // Вторая Украинская конференция по перспективным космическим исследованиям. Сборник тезисов. С.68. Кацивели, Крым, 2002. 3. Глухов В.С., Лукенюк А.А, Шендерук С.Г. Спеціалізований контролер для системи збору наукової інформації супутника «Січ-2» // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі” – Львів, 2011. – №717. – С.10 – 16.4. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Використання реконфігурованих елементів у бортових системах збору й обробки даних // Вторая Украинская конференция по перспективным космическим исследованиям. Сборник тезисов. С.67. Кацивели, Крым, 2002. 5. В.Глухов, А.Лукенюк, С.Шендерук // НВІС системи збору наукової інформації супутника «Січ-2». Матеріали 5-ої Міжнародної науково- технічної конференції «Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання» ACSN-2011 29 вересня–01 жовтня, 2011, Львів, Україна С.57-60.6. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Комплект ПЛИС системы сбора научной информации космического аппарата. Космічний проект «Іоносат-мікро». Наукове видання. Національна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. Київ, «Академперіодика». 2013.С. 134 – 139. 7. V.Hlukhov, A. Lukenuk, S. Shenderuk. "IonoSat micro" satellite scientific data collecting system model. “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання”. Матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN-2013, 16-18 вересня 2013, Львів, Україна С. 15 – 17. 8. Лизунов Г.В., Лукенюк А.А., Макараов А.Л., Фёдоров О.П. Космический проект «Ионосат-микро». Цели и методы. Космічний проект «Іоносат-мікро». Наукове видання. Національна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. Київ, «Академперіодика». 2013. С. 11 – 25. 9. Лукенюк А.А., Корепанов В.Е., Шувалов В.А., Шендерук С.Г. Комплекс научной аппаратуры «Ионосат-микро». Космічний проект «Іоносат- мікро». Наукове видання. Національна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. Київ, «Академперіодика». 2013 . С. 118 – 125. 10. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Унифицированный интерфейс бортовых систем КА. Космічний проект «Іоносат-мікро». Наукове видання. Національна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. Київ, «Академперіодика». 2013 . С. 126 – 133. 11. Recommendation for space. Data system standards. TELEMETRY CHANNEL CODING. CCSDS 101.0- B-5. Blue book. June 2001.12. Recommendation for space. Data system standards. Packet telemetry. CCSDS 102.0-B-5. Blue book. November 2000. 13. В.С. Глухов, А.А.Лукенюк, С.Г. Шендерук. // Комплект ПЛІС бортової системи збору наукової інформації. IX Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки". Збірник доповідей, 17 – 18 квітня 2013 року, Київ, Україна. С. 401 – 409. 14. В.С. Глухов, А.А. Лукенюк, С.Г. Шендерук. // Моделювання роботи ПЛІС системи збору наукової інформації. 14-я международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 27 — 31 мая 2013 г. С. 131 – 134. 15 В.С.Глухов, А.А.Лукенюк, С.Г. Шендерук. Погляд на супутникову системи збору наукової інформації як на кіберфізичну систему. Перший науковий семінар «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики» 25 -26 червня 2015р. Львів, Україна. 16. РІЧНИЙ ЗВІТ Державного космічного агентства України за 2012 рік. http://www.nkau.gov.ua/pdf/SSAU_report_2012.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-4-12.pdf410,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.