Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/37120
Title: Розрахунок надземної дільниці магістрального трубопроводу на стійкість
Authors: Кузьо, І. В.
Кунта, О. Є.
Харченко, Є. В.
Bibliographic description (Ukraine): Кузьо І. В. Розрахунок надземної дільниці магістрального трубопроводу на стійкість / І. В. Кузьо, О. Є. Кунта, Є. В. Харченко // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 50. – С. 45–53. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: магістральний трубопровід
надземна дільниця
локальне ослаблення
перепад температур
стійкість
метод початкових параметрів
the pipeline
aboveground station
local weakening
temperature changes
resistance
method of initial parameters
Abstract: Розглянуто математичну модель напружено-деформованого стану надземної дільниці магістрального трубопроводу з урахуванням взаємодії надземного прогону з прилеглими до нього частинами підземних прогонів. Ґрунт, на який спираються підземні прогони трубопроводу, розглядається як пружна основа типу Вінклера. Місцеві ослаблення дільниці трубопроводу у місцях сполучення надземного прогону з підземними змодельовано введенням у систему пружних шарнірів. За допомогою матричного методу початкових параметрів вивчено вплив перепадів температури на стійкість надземної дільниці магістрального трубопроводу. The mathematical model of stress-strain state aboveground station of pipeline is investigated with taking into consideration interaction aboveground part of pipeline with adjacent to it parts of underground pipeline. The underground parts of pipeline which leaning on the soil are considered as elastic Winkler type basis. Local weakening station of pipeline in connections areas underground part of pipeline with aboveground part are simulated by the introduction elastic joints into a system. Using the matrix method of initial parameters the impact of temperature changes on the stability of aboveground station pipeline is studied.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/37120
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – Випуск 50

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_45-53.pdf401,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.