Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34563
Назва: Адміністративний суд в системі державних органів України
Інші назви: Административный суд в системе государственных органов Украины
Administrative court in the system of state authorities of Ukraine
Автори: Пипяк, Микола Іванович
Бібліографічний опис: Пипяк М. І. Адміністративний суд в системі державних органів України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Микола Іванович Пипяк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 191 с. – Бібліографія: с. 164–189 (260 назв).
Дата публікації: 2016
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Теми: адміністративний суд
адміністративна юстиція
юрисдикційна діяльність
система державних органів
психологічно-моральні якості
державна служба
публічно-правовий спір
административный суд
административная юстиция
юрисдикционная деятельность
система государственных органов
психологически-моральные качества
государственная служба
публично-правовой спор
administrative court
administrative justice
jurisdictional activity
system of state authorities
psychological and moral qualities
state service
operation of public-law controversy
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено всебічному дослідженню функціонування системи адміністративних судів в Україні, напрямам удосконалення їх діяльності та взаємодії з іншими органами державної влади. Проаналізовано ґенезу становлення та розвитку адміністративного судочинства. Досліджено діяльність адміністративних судів у зарубіжних країнах та виокремлено позитивний досвід розвинених країн, який запропоновано імплементувати в Україні. Окрему увагу приділено сутності юрисдикційної діяльності адміністративних судів та системі принципів здійснення судочинства адміністративними судами. Обґрунтовано низку недоліків у функціонуванні системи адміністративних судів в Україні та сформульовано пропозиції по їх подоланню. Системно відображено напрями удосконалення діяльності адміністративних судів в системі державних органів України та вироблено концепцію реформування усієї ланки адміністративного судочинства. Розглянуто такі проблеми діяльності адміністративних судів, як: недостатнє матеріально-технічне забезпечення, низький рівень оплати праці апарату судів, високий рівень корумпованості суддів, недосконалість системи відбору кандидатів на посаду судді. Доведено, що проблеми функціонування адміністративних судів пов’язані у першу чергу з недосконалістю законодавства, а також з низькоякісною системою відбору кандидатів на посаду судді та апарату суддів, в основі якої лежать високі корупційні ризики. Також проблемним визначено такий аспект як відсутність критерію психологічно-моральної оцінки якостей кадрів на посади у суді. Запропоновано та обґрунтовано необхідність прийняття Закону України «Про державну службу з питань оцінки психологічно- моральних та професійних якостей працівників суду, прокуратури та інших правоохоронних органів». В диссертации всесторонне исследовано функционирование системы административных судов в Украине, пути усовершенствования их деятельности и взаимодействия с другими органами государственной власти. Проанализирован генезис становления и развития административного судопроизводства. Исследована деятельность административных судов в зарубежных странах и выделен позитивный опит развитых стран который предложено имплементировать в Украине. Отдельное внимание отведено исследованию сущности юрисдикционной деятельности административных судов и системе принципов осуществления судопроизводства административными судами. Обоснован ряд проблем в функционировании системы административных судов в Украине и сформулированы предложения по их решению. Системно рассмотрены пути усовершенствования деятельности административных судов в системе государственных органов Украины и предложена концепция реформирования всей ветви административного судопроизводства. Рассмотрены такие проблемы деятельности административных судов, как: недостаточное материально-техническое обеспечение, низкий уровень оплаты труда аппарата судов, высокий уровень коррумпированости суддей, несовершенность системы отбора кандидатов на должность судьи. Доказано, что проблемы функционирования административных судов связаны в первую очередь с несовершенством законодательства, а также низкокачественной системой отбора кандидатов на должность судьи и аппарата судов, в основе которой лежат высокие коррупционные риски. Также проблемным определен такой аспект как отсутствие критерия психологически-моральной оценки качества кадров на должности в суде. Предложена и обоснована необходимость принятия Закона Украины «О государственной службе по вопросам оценки психологически-моральных профессиональных качеств работников суда, прокуратуры и других правоохранительных органов». The thesis is dedicated to a comprehensive study of the functioning of system of administrative courts in Ukraine, directions of improving their activity and interaction with other state authorities. Genesis of formation and development of administrative proceedings was analyzed. The activity of administrative courts in foreign countries was studied and positive experience of developed countries suggested to be implemented in Ukraine was singled out.Special attention was paid to the nature of jurisdiction activity of administrative courts and system of principles of proceeding conducted by administrative courts. Number of deficiencies in the functioning of system of administrative courts in Ukraine was justified and proposals to overcome them were formulated. Directions of improving activity of administrative courts in the system of state authorities of Ukraine were showed systematically and a concept of reforming the entire level of administrative legal proceedings was developed. Such problems of the activity of administrative courts as insufficient material support, court staff low pay, high level of corruption of judges, inadequate system of selection of candidates for judges were considered. It was proved that the problems of functioning of administrative courts are primarily related to the imperfection of the legislation, as well as low-quality system of selection of candidates for judges and judicial staff, which is based on high risks of corruption. Also, lack of psychological and moral criterion of assessing the quality of personnel to positions in court was defined a problematic aspect. Necessity to adopt the Law of Ukraine “On state service for assessment of psychological and moral and professional qualities of court staff, prosecutors and other law enforcement agencies” was suggested and justified.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34563
Тип вмісту : Autoreferat
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Pypiak.pdfАвтореферат дисертації685,71 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dis.pdfДисертаційна робота1,7 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vid_1.pdfВідгук офіційного опонента7,88 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vid_2.pdfВідгук офіційного опонента6,18 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.