Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33416
Title: Źródła i historiografia badań zdolności miasta Lwowa do obrony w XIV–XVIII wieku
Other Titles: Джерела та історіографія дослідження обороноздатності Львова XIV-XVIII ст.
Authors: Biłuszczak, Tatiana
Terski-Szełomencew, Światosław
Bibliographic description (Ukraine): Biłuszczak T. Źródła i historiografia badań zdolności miasta Lwowa do obrony w XIV–XVIII wieku / T. Biłuszczak, Ś. Terski-Szełomencew // Studia Orientałne. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015. – Nr 1 (7). – S. 117–127. – Вibliografia: 43 nazwy.
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszalek
Keywords: historyografia
źródłoznawstwo
Lwów
średniowiecze
materiały archiwalne
magistrat lwowski
historiography
source
Lviv
archival materials
Lviv Magistrate
историография
источниковедение
Львов
эпоха средневековья
архивные материалы
львовский магистрат
Abstract: W pracy przeanalizowano prace ukraińskich oraz zagranicznych badaczy, którzy studiowali pytanie zdolności miasta Lwowa do obrony w XIV-XVIII wieku. Autorzy charakteryzują główne rodzaje źródeł i naukowy wkład badaczy w gromadzenie wiedzy w historycznej nauce z problemu obrony miasta w dobie średniowiecza. The study analyzes the works of Ukrainian and foreign researchers who have studied the question ability to defend the city of Lviv in the fourteenth and eighteenth centuries. The authors characterize the main types of sources and the scientific contribution of researchers in the accumulation of knowledge in the historical study of the problem of defense of the city during medieval times. В исследовании анализируются произведения украинских и зарубежных исследователей, изучавших вопрос способность защищать город Львов в четырнадцатом и восемнадцатом веках. Авторы характеризуют основные типы источников и научный вклад ученых в накоплении знаний в историческом исследовании проблемы обороне города во время средневековых времен.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33416
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SO 2015, nr 1(7)_T. Biłuszczak, Ś. Terski-Szełomencew.pdf596,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools