Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30416
Title: Визначення органічності преміксів
Other Titles: Determination of harmony of premixes
Authors: Макаринська, Алла Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Макаринська А. В. Визначення органічності преміксів / А. В. Макаринська // Зернові продукти і комбікорми : науково-виробничий журнал. – 2015. – № 3. – С. 43–47. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеська національна академія харчових технологій
Keywords: премікс
якість
органічність
біокристалограмма
окисно-відновлювальний потенціал
premix
quality
harmony
biokristallogramma
oxidation-reduction potential
Abstract: Стаття присвячена проблемам визначення якості та безпечності преміксової продукції, яка застосовується при виробництві комбікормів. Обгрунтована перспективність використання методів визначення органічності та біотесту-вання на ряду з традиційними методами оцінки безпечності преміксової продукції та її екологічного маркування. Надано визначення «безпечні корми» відповідно до нормативних документів (проектів законів України "Про корми", "Про безпеч-ність та гігієну кормів"). Наведено кількісний склад дослідних зразків 0,02 % вітамінного і 0,08 % мінерального пре-преміксів та комплексних 1 %-вих преміксів виробництва ТОВ «Ломан Анімал Хелс Україна» та НВФ «Комбіко-Силувіт» відповідно. В статті наведено результати дослідження органічності комплексних наповнювачів, готових пре-преміксів і пре-міксів за допомогою сертифікованогого методу біокристалізації та визначення показника окисно-відновного потенціалу (ОВП) за допомогою ОВП-метра марки ORP-200. Отртримані біокристалограми дослідних зразків характеризуються симетричністю малюнків. Розміри кристалів та їх розгалуження свідчать про їх природне походження, оскільки форми голок кристалів не деформовані, прямі та ма-ють різну довжину, розгалуження всі схожі між собою. Несиметричність, деформація і відсутність малюнку кристалів біокристалограми вітамінного пре-преміксу Ломіксвіт 0,02 % вказує на застосування хімічної обробки при одержанні кар-бонату кальцію, ймовірного агресивного взаємовпливу в складі висококонцентрованого пре-преміксу його компонентів, а саме взаємодії біологічно активних речовин, або застосування в його складі генмодифікованої сировини. При визначенні ОВП встановлено, що значення ОВП досліджуваних зразків знаходиться в межах + 51,4 … + 52,7 мВт, що відповідає значенню ОВП внутрішнього середовища організму тварини, а це означає, що електрична енергія клі-тинних мембран не витрачатиметься на корекцію активності електронів і продукт легко засвоюється, оскільки володіє біологічною сумісністю з організмом тварини. Article is devoted to problems of determination of quality and safety of premiksovy production which is applied by production of compound feeds. Prospects of use of methods of determination of harmony and biotesting on a row with traditional methods of an assessment of safety of premiksovy production and its ecological marking are proved. Definition "safe forages" according to normative documents is given (drafts of laws of Ukraine "About sterns", "About safety and hygiene of forages"). The quantitative structure of prototypes of 0,02% of vitamin and 0,08% mineral pre-premixes and complex 1% - the nykh of premixes of production of JSC Loman Animal Hels Ukraina and NPF of "Kombiko-Siluvit" respectively is given. Results of research of harmony of complex fillers, ready pre-premixes and premixes by means of the certified method of biocrystallization and definition of an indicator of the oxidation-reduction potential (ORP) by means of ORP- 200 brand OVP-meter are given in article. the received biokristallogramma of prototypes are characterized by symmetry of drawings. The sizes of crystals and their branching testify to their natural origin as the forms of needles of crystals which aren't deformed, straight lines and have the different length, branching all are similar among themselves. Asymmetry, deformation and lack of drawing of crystals of a biokristallogramma of vitamin pre-premix of Lomiksvit of 0,02% indicates application of chemical processing when receiving a carbonate of calcium, probable aggressive interference as a part of visokokontsentrovany pre-premix of its components, namely interactions of biologically active agents, or application in its structure of genmodifitsirovanny raw materials. When determining OVP it is established that values of OVP of the studied samples is in limits + 51,4... + 52,7 MW that corresponds to value of OVP of the internal environment of an organism of an animal, and it means that electric energy of cellular membranes not to be spent for correction of activity of electrons and a product is easily acquired as possesses biological compatibility with an animal organism.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30416
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZKP-2015_3.pdfосновна стаття1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools