Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29749
Title: Стратегічний вимір концепції соціальної відповідальності бізнесу
Other Titles: Strategic dimension of corporate social responsibility
Authors: Балик, У. О.
Колісник, М. В.
Bibliographic description (Ukraine): Балик У. О. Стратегічний вимір концепції соціальної відповідальності бізнесу / У. О. Балик, М. В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць. – 2015. – № 815. – С. 9–15. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стратегія
соціальна відповідальність бізнесу
управління
блакитний океан
ISO
strategy
corporate social responsibility
management
blue ocean
ISO
Abstract: Розглянуто концепцію соціальної відповідальності підприємства в контексті планування та реалізації стратегії його розвитку. Сьогодні про конкурентоспроможність підприємства свідчить не лише ціна пропонованих продуктів, але й умови виробництва, умови ведення бізнесу. Тому ідея соціальної відповідальності бізнесу передбачає побудову спільної цінності та створення корисності як для самого підприємства, так і для суспільства чи навколишнього середовища. Отже, результатом праці є “зрівноважені” продукти – у розумінні зрівноваженості із короткостроковими цілями господарюючих суб’єктів, що їх пропонують, та довгостроковими цілями суспільної екзистенції, навколишнього середовища. Пояснено, що важливим є не лише як підприємство генерує власні прибутки – важливими є також і шляхи використання зароблених коштів. У практичній площині постає необхідність вказати причини, які роблять підприємство кращим в очах громадськості на загальному фоні конкурентів. Доведено, що значна частина управлінців сприймає переваги імплементації принципів соціальної відповідальності у практику власних підприємств перш за все у стратегічній перспективі. Обґрунтовано, що концепція соціальної відповідальності виходить за межі функціональної стратегії, сприяючи досягненню стратегічних цілей. Позитивна роль CSR є очевидною також відносно самої методики формування стратегії підприємства. Доведено, що CSR є головним інструментом, який має використовувати підприємство, розробляючи власну стратегію розвитку. А також обґрунтовано, що для того, щоб стратегію соціальної відповідальності було належно реалізовано, вона повинна ґрунтуватись на справжніх переконаннях власників, керівників та працівників підприємства та бути віддзеркаленням декларованих ними цінностей. Розглянуто ще один вимір конкурентоспроможності, який виникає із концепції CSR, – інноваційність. Тому у розумінні соціально відповідального бізнесу інновація, окрім впровадження нових технологічних рішень у вигляді нових товарів, повинна сприяти також підвищенню якості уже існуючих товарів та послуг, покращенню їхніх технічних характеристик, удосконаленню методів реалізації стратегії та відповідних процедур. А concept of social responsibility of an enterprise in the context of planning and implementing its development strategy is investigated in the article. Nowadays company competitiveness in related not only to the price of its products, production conditions, business conditions but also to its corporate social responsibility (CSR). The idea of CSR involves building the shared value and creating utility for both the company itself and the society or the environment. Thus, as the result of such efforts, there appear “balanced” products, in the sense of them being balanced both with short-term goals of enterprises and long-term goals of social existence, the environment. The article explains that it is important not only how the company generates its income but also how it uses the money earned. In practical terms the need arises to specify the reasons that make the company look better in the public eye than its competitors. It is proved that most managers perceive advantages of implementing principles of social responsibility at their enterprises primarily in the strategic perspective. It is justified that the concept of social responsibility goes beyond the functional strategy, contributing to the achievement of strategic goals. The positive role of CSR is also evident concerning the very method of forming the enterprise strategy. It is proved that CSR is a key tool to guide the company in developing its own development strategy. It is also confirmed that for the enterprise social responsibility strategy to be implemented properly, it should be based on true beliefs of the enterprise owners, managers and employees and reflect their declared values. One more dimension of competitiveness arising from the concept of CSR is considered, that of innovation. So in the sense of socially responsible business, but for implementation of new technological solutions in the form of new products, innovation should also contribute to improving the quality of existing products and services, improve their technical characteristics, improve methods of strategies implementation and the related procedures.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29749
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2015. – №815

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_9-15.pdf159,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.