Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 257 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2014Нелокальна крайова задача для системи диференціально-операторних рівнянь у просторах рядів Діріхле-ТейлораІльків, В. С.; Страп, Н. І.
Article2014Класична розв'язність багатоточкової нелокальної задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символамиДрінь, Я. М.
Article2014Про розв'язки анізотропних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності в необмежених за часовою змінною областяхБокало, М. М.; Притула, Я. Г.; Скіра, І. В.
Article2014Метричні оцінки малих знаменників інтегральної задачі для навантаженого гіперболічного рівнянняІльків, В. С.; Симотюк, М. М.; Хомяк, Д. В.
Article2007Мішана задача для нелінійного еволюційного рівняння четвертого порядку в необмеженій областіТорган, Г. Р.
Article2011Про зображення одного класу аналітичних функцій у кутовій областіДільний, В.
Article2010Дiелектричнi статичнi i динамiчнi, п’єзоелектричнi, пружнi та тепловi властивостi сегнетоелектрикiв KH2 РО4 i RbH2 PO4. Наближення молекулярного поляЗачек, I. Р.; Левицький, Р. Р.; Вдович, А. С.
Article2010Пiдсумовування функцiональних рядiв за власними елементами гiбридного диференцiального оператора Лежандра–Бесселя–Ейлера на сегментi [0, R3 ] полярної осiТарновецька, О. Ю.
Article2010Вибранi питання стiйкостi систем випадкової структури зi скiнченною пiслядiєю з урахуванням зовнiшнiх марковських перемиканьЛукашiв, Т. О.; Чабанюк, Я. М.; Ясинський, В. К.
Article2010Один пiдхiд до реалiзацiї триточкових рiзницевих схем високого порядку точностiГнатiв, Л. Б.; Кутнiв, М. В.; Круль, М. М.
Article2010Iснування та єдинiсть KWTA-розв’язкiв математичної моделi нейронної схеми обробки дискретизованих сигналiвТимощук, П. В.
Article2010Мероморфнi у крузi з проколеним центром функцiї з обмеженою двопараметричною характеристикоюКшановський, I.
Article2007Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектриків типу KH2PO4Левицький, Р. Р.; Вдович, А. С.; Зачек, І. Р.
Article2007Інше доведення теореми Брело-Адамара для субгармонійних у просторі функцій скінченного порядкуДостойна, В. В.; Веселовська, О. В.
Article2007Мішана задача для нелінійного псевдопараболічного рівняння з виродженнямДоманська, Г. П.
Article2014Problem with homogeneous integral condition for nonhomogeneous evolution equationKalenyuk, P. I.; Nytrebych, Z. M.; Kohut, I. V.; Kuduk, G.; Pukach, P. Ya.
Article2014Оцінки мір виняткових множин гладких функційПташник, Б. Й.; Симотюк, М. М.
Article2014Загальна перша крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-змінними коефіцієнтамиТацій, Р. М.; Власій, О. О.; Стасюк, М. Ф.
Article2014Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядівСухорольський, М. А.; Івасик, Г. В.; Кшановський, І. П.
Article2014Крайова задача для одного виродженого параболічного рівнянняСимотюк, М. М.; Тимків, І. Р.
Article2010Задача з двома кратними вузлами для лiнiйних факторизованих рiвнянь iз частинними похiднимиБобик, І. О.; Симотюк, М. М.
Article2010Асимптотична поведiнка розв’язку мiшаної задачi для нелiнiйної системи рiвнянь з iнтегральним збуреннямНечепуренко, М. О.; Торган, Г. Р.
Article2010Про резольвентну порiвнянiсть двох дисипативних збурень симетричного оператораМильо, О. Я.; Сторож, О. Г.; Шувар, О. Б.
Article2013Однозначна розв'язність задачі з інтегральними умовами для рівняння із частинними похідними другого порядку за часомКаленюк, П. І.; Ільків, В. С.; Нитребич, З. М.; Когут, І. В.
Article2010Центри зелено-жовтого та червоного свiчення в кристалах йодистого кадмiюРудка, М. М.
Article2010Про рiст цiлих у площинi функцiй зi спецiальним розподiлом нулiвВеселовська, О. В.
Article2013Про оцінки для мультиплікативних порядків елементів скінченних полів на основі циклотомічних поліномівПопович, Р.
Article2013Зображення узагальнених моментів на відрізку дійсної осіЧип, М. М.
Article2009Аналоги оцiнок Вiмана-Валiрона для цiлих гармонiйних в Rn функцiйВеселовська, О. В.
Article2009Стохастичнi еволюцiйнi системи з iмпульсними збуреннямиСеменюк, С. А.; Чабанюк, Я. М.
Article2009Дiелектричнi, п’єзоелектричнi i пружнi властивостi простої моделi п’єзоелектрикаЛевицький, Р. Р.; Зачек, I. Р.; Вдовичa, А. С.
Article2007Узагальнені ретракти, пов'язані з топологічними групамиПирч, Н. М.
Article2007Лінійні форми розв'язків узагальної проблеми моментівЧип, М. М.
Article2009Фундаментальний розв'язок для iнварiантних елiптичних рiвнянь з узагальненим оператором Лежандра на рiманових многовидахКонет, I.; Ленюк, М.
Article2007Про розв'язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтамиМохонько, А. З.; Коляса, Л. І.
Article2009Прикрайова фотопровiднiсть шаруватих кристалiв йодистого кадмiюРудка, М.
Article2007Економні ізотопії ламаних на площиніОлексів, І. Я.
Article2011Вивчення люмінесцентних властивостей вакуумно напилених плівок поліаніліну емеральдинової формиГотра, З.; Черпак, В.; Волинюк, Д.; Стахіра, П.; Возняк, Л.
Article2011Про асимптотичну поведінку розв'язків систем стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з марковськими параметрамиЛукашів, Т. О.; Чабанюк, Я. М.; Ясинський, В. К.
Article2011Застосування об'ємної тріангуляції до задачі обчислення об'єму насипаної земліКравець, В.
Article2009Метод Соколова i теорiя та застосування проекцiйно-iтеративних i двостороннiх методiв у працях М. С. КурпеляОбшта, А. Ф.; Шувар, Б. А.
Article2010Нелокальнi крайовi задачi для рiвнянь iз частинними похiдними нескiнченного порядку з алгебрично залежними коефiцiєнтамиДубiнський, Ю. А.; Iлькiв, В. С.; Савка, I. Я.; Симотюк, М. М.
Article2008Про ядро задачі з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними нескінченного порядкуКаленюк, П. І.; Нитребич, З. М.; Когут, І. В.
Article2008Існування локальних розв'язків мішаної задачі для нелінійного еволюційного рівняння п'ятого порядкуПукач, П. Я.
Article2008Статистичні характеристики міцності композитних матеріалів за складного напруженого стануКвіт, Р. І.
Article2008Напруження в спаяних різнорідних півплощинах з включенням і тріщиною за дії розтягуЗеленяк, В.; Мартиняк, Р.; Слободян, Б.
Article2011Властивості логарифмічної похідної мероморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в ∞Мохонько, А. З.; Коляса, Л. І.
Article2009Метод дискретизацiї в задачах стiйкостi стрижневих систем змiнної жорсткостiТацiй, Р. М.; Ушак, Т. I.
Article2011Non-local inverse problems for a weakly degenerate parabolic equationHryntsiv N. M.
Article2009Термодинамiчнi функцiї моделi де Жена в наближеннi самоузгодженого поляКориневський, М.
Article2009Плоска зв'язана динамiчна задача термомеханiки для електропровiдного шару з плоскопаралельними границями за нестацiонарної неоднорiдної електромагнiтної дiїГачкевич, О.; Мусiй, Р.; Стасюк, Г.
Article2009Обчислення невластивих iнтегралiв методом гiбридного iнтегрального перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)-Фур'є на полярнiй осi r >= R0 > 0Ленюк, М.; Шинкарик, М.
Article2008Неіснування глобального розв'язку мішаної задачі для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядкуТорган, Г. Р.
Article2011Фазове автопідстроювання частоти з багатокаскадним смуговим підсилювачем за наявності перешкод в еталонному генераторіНікітін, А. В.
Article2009Обернена задача визначення молодшого коефiцiєнта в параболiчному рiвняннi в областi з вiльною межеюСнiтко, Г. А.
Article2009Модель Фрiдрiхса для транспортного оператораIвасик, Г. В.; Черемних, Є. В.
Article2011Стійкість і збіжність до встановлених режимів дискретизованих сигналів KWTA-нейронної схемиТимощук, П. В.
Article2008Поперечні динамічні властивості сегнетоактивних сполук сім'ї KH2PO4. Уніфікована модельЛевицький, Р. Р.; Вдович, А. С.; Зачек, І. Р.
Article2011Про значення п'єзоелектричного зв'язку у поведінці поздовжніх фізичних характеристик сполук сім'ї KH2PO4Левицький, Р. Р.; Вдович, А. С.; Зачек, І. Р.
Article2011Про точність описання величини виняткової множини у теоремах типу Вімана-ВаліронаСкасків, О. Б.; Сало, Т. М.
Article2011Taylor expansion of special Ateb-functionsDrohomyretska, Kh. T.
Article2011Ітераційні алгоритми та гіллясті дроби для факторизації поліномів у числових полях і банахових алгебрахОбшта, А. Ф.; Шувар, Б. А.
Article2009Формування структури плiвок II–VI, отриманих рiзними методамиРудий, I. О.; Лопатинський, I. Є.; Фружинський, М. С.; Курило, I. В.; Юречко, Р. Я.; Вiрт, I. С.
Article2009Простори узагальнених функцiй для елiптичних крайових задачЛопушанська, Г. П.
Article2009Крайова задача для лiнiйного гiперболiчного рiвняння зi змiнними коефiцiєнтамиРепетило, С. М.
Article2009Структура розв’язкiв узагальнених систем з кусково-змiнними коефiцiєнтамиВласiй, О. О.; Стасюк, М. Ф.; Тацiй, Р. М.
Article2008Задача з інтегральними умовами для рівняння з частинними похідними другого порядкуІльків, В. С.; Магеровська, Т. В.
Article2009Функцiя Грiна крайової задачi для сингулярного квазiдиференцiального рiвнянняМахней, О. В.
Article2009Кiнетика фотоiнтеркаляцiйного акумулювання сонячної енергiї в електрохiмiчних системах з напiвпровiдниковими електродами групи AIII BVIIващишин, Ф. О.; Бахматюк, Б. П.; Григорчак, I. I.; Волинська, Н. В.
Article2009Про мероморфнi розв'язки з логарифмiчною особливою точкою в нескінченності систем лiнiйних диференцiальних рiвняньМохонько, В. Д.; Мохонько, А. З.; Коляса, Л. I.
Article2009Стохастичне моделювання руйнування крихких матерiалiвКвiт, Р. I.
Article2009Glass transition for a hard sphere model fluid from the replica Ornstein-Zernike approach with hypernetted chain closurePizio O.; Duda, Yu.; Pusztai, L.; Sokolowski, S.
Article2008Вплив швидкостей електронних процесів на імпульси струму негативної корониЧигінь, В.; Горун, П.; Обухівський, Р.
Article2009Компактнiсть носiя розв'язку одного нелiнiйного еволюцiйного рiвнянняПанат, О. Т.
Article2009Визначення подiбностi унiтальних полiномiальних матриць за допомогою лiнеаризацiйБiлонога, Д. М.; Крук, Н. Р.
Article2011Elliptic boundaty value problems in weight space of generalized functionsLopushanska, H. P.
Article2011Розв'язність нелокалоної задачі для лінійних неоднорідних рівнянь з частинними похідними зі зсувами аргументівІльків, В. С.
Article2009Крайовi задачi для системи квазiдиференцiальних рiвнянь з розподiлами у коефiцiєнтахВласiй, О. О.; Мазуренко, В. В.
Other2013Титульний аркуш до Вісника "Фізико-математичні науки" № 768-
Other2013Зміст до Вісника "Фізико-математичні науки" № 768-
Article2011Averaging of entire functions of improved regular growth with zeros on a finite system of raysKhats', R. V.
Article2008Одна екстремальна двопараметрична задача для мероморфних у проколеній площині функційКшановський, І. П.
Article2008Нулі і коефіцієнти аналітичних функційАндрусяк, І. В.
Article2013Стаціонарні стани квантової точки в магнітному поліПонеділок, Г. В.; Клапчук, М. І.
Article2010Характеристика Неванлiнни зростання дельта-плюрисубгармонiйних функцiйБродяк, О.; Василькiв, Я.; Тарасюк, С.
Article2010Функцiональнi iнтерполяцiйнi полiноми, що не використовують правило пiдстановкиДемкiв, I.
Article2013Конструкція розв’язків лінійних імпульсних диференціальних рівнянь з кусково-змінними коефіцієнтамиТацій, P. M; Стасюк, М. Ф.; Власій, О. О.
Article2013Numerical solution of inverse spectral problems for Dirac operators on a finite intervals in some special casesPuyda, D. V.
Article2013Інтегральні нерівності в теорії рівнянь гіперболічного типу з імпульсним збуреннямМассалітіна, Є. В.; Кільчинський, О. О.
Article2013Інтегральне зображення додатно визначених функцій двох змінних зв’язаних з оператором першого порядкуЛопотко, О. В.
Article2013Триточкова різницева схема високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку в циліндричних координатахКунинець, А. В
Article2013Дослідження впливу вибору параметрів функції належності, як ступенів свободи нечіткого регулятора, на характеристики динамічної системиДемків, Л. І.
Article2013Поєднання переваг поляризаційно-оптичного та інтерферометричного методів для визначення абсолютних п’єзооптичних коефіцієнтів ромбічних кристалівДем’янишин, Н. М.
Article2013Множини абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними елементамиГладун, В. Р.
Article2013Про вплив сили Магнуса на рух сферичного тіла змінної масиОльшанский, В. П.; Ольшанский, С. В.
Article2013The local heavy-hole interaction with crystal lattice defects in indium antimonideMalyk, O. P.; Kenyo, G. V.
Article2010Iмпедансна спектроскопiя суперконденсатора на основi нанопористого активованого вуглецевого матерiалуБахматюк, Б. П.; Курепа, А. С.; Григорчак, I. I.
Article2010Асимптотика фундаментальної системи розв’язкiв диференцiального рiвняння з мiрами на пiвосiМахней, О. В.
Article2013Задача Діріхле-Неймана для лінійних гіперболічних рівнянь другого порядку у смузіРепетило, С. М.
Article2013Міра множини рівня розв’язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами і знакосталими правими частинамиІльків, В. С.; Магеровська, Т. В.; Нитребич, 3. М.
Results 1-100 of 257 (Search time: 0.004 seconds).