Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23327
Title: Методика визначення термінів повірки засобів вимірювання за їх технічним станом
Authors: Кулик, В. М.
Катеринчук, І. С.
Батутіна, А. П.
Bibliographic description (Ukraine): Кулик В. М. Методика визначення термінів повірки засобів вимірювання за їх технічним станом / В. М. Кулик, І. С. Катеринчук, А. П. Батутіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 753 : Автоматика, вимірювання та керування. – C. 129–134. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: засоби вимірювань
перевірка
методика
метрологічні характеристики
імовірнісна оцінка
міжперевірковий інтервал
апроксимація
facilities of measuring
check
methodology
metrology descriptions
probabilistic estimation
calibration interval
approximation
Abstract: Запропоновано методику для визначення термінів перевірки засобів вимірювань за прогнозованим рівнем стабільності (метрологічною надійністю), що визначається за результатами попередніх і поточної перевірок (атестацій) шляхом їх статистичного аналізу.У цій методиці як модель для апроксимації моментних функцій випадкового процесу дрейфу МХ пропонується застосовувати оригінальні структуровані поліноми з вкладеними поліномами Чебишева, що задовольняють відомі умови ортогональності. Виконання цих умов забезпечить достовірне визначення прогнозованого терміну чергової перевірки досліджуваних ЗВ за їх технічним станом. In the article the offered methodology is for definitions of check of facilities of measuring on the forecast level of stability (to metrology reliability) that is determined for to the results of previous and current checks (attestations) by away them statistical analysis. In this methodology as a model for approximation of moment functions of casual process of drift of МХ application of the original structured polynomials is offered with the inlaid polynomials of Tchebushev, that satisfy to the known terms of ortogonal. Implementation of these terms will provide reliable determination of the forecast term of duty check of investigated ЗВ on their technical state.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23327
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика, вимірювання та керування. – 2013. – №753

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-129-134.pdf240,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.