Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15393
Title: Синергетичний розвиток складних економічних систем
Other Titles: Synergetic development of complex economic system
Authors: Потапова, Н. А.
Bibliographic description (Ukraine): Потапова Н. А. Синергетичний розвиток складних економічних систем / Н. А. Потапова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 180–186. – Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: синергетика
розвиток
складні економічні системи
нелінійні форми зв’язку
самоорганізація
рівновага
перехідний процес
інноваційно-інвестиційний процес
капіталовкладення
опціон
synergetics
development
complex economic systems
nonlinear forms of communication
self-organization
balance
transition process
innovation and investment process
investment
option
Abstract: Проаналізовано проблематику синергетики економічних процесів та систем. Проведено аналітичний огляд результатів теоретичних оцінок факторів, що визначають основні тенденції розвитку економіки на засадах синергетики. Визначено особливості розвитку сучасної економіки на основі нелінійних залежностей та втрати рівноважних станів. Розглянуто інноваційно-інвестиційний процес як джерело формування синергетичної складової в умовах адаптації та трансформації, внаслідок якого виникають передумови для створення потенціалу самоорганізації та відтворення циклів реального сектору економіки. The article deals with the problems of synergy of economic processes and systems. An analytical review of estimates of theoretical factors the basic trends of economic development based on synergy is determined. The features of a modern economy based on non-linear dependence and loss of equilibrium states. The innovative investment process as a source of synergy formation component in adaptation and transformation, as a result of which the formation formed preconditions for building self-organization and reproduction cycles of the real economy is investigated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15393
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2012. – №725

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_180-186_Vis_725_Ekonomika.pdf173,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.